ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว Amazing vacation in Tokyo

Artralux ใส่ใจในทุกรายละเอียดความต้องการของผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน
เราตั้งใจเพื่อประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ดีที่สุด

ลงทะเบียนเพื่อสอบถามแพ็คเกจทัวร์

Artralux ใส่ใจในทุกรายละเอียดความต้องการของผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน
เราตั้งใจเพื่อประสบการณ์การการท่องเที่ยวที่ดีที่สุด

ลงทะเบียนเพื่อสอบถามแพ็คเกจทัวร์

อะเมซิง เวเคเชิน อิน โตเกียว

นำชม พิพิธภัณฑ์ราเม็งโยโกฮามา พิพิธภัณฑ์ราเม็งที่เป็นมากกว่าพิพิธภัณฑ์

อำลาครั้งสุดท้ายกับ GUNDAM FACTORY YOKOHAMA
กันดั้มขนาดเท่าของจริงที่ขยับได้ที่แรกและที่เดียวในโลก

เปิดประสบการณ์การชมความศิวิไลซ์ของมหานครโตเกียวแบบ
ไม่เหมือนใครไปกับ การนั่งรถลากโบราณชมเมือง

เก็บภาพความประทับใจและชมทิวทัศน์กรุงโตเกียวยามค่ำคืน ณ
โตเกียว ทาวเวอร์ จุดชมวิวสุดคลาสสิกของกรุงโตเกียว

เที่ยว กิน ช็อปปิง แบบจัดเต็ม ไม่มีกั๊ก
ที่ย่านช็อปปิงอันเลื่องชื่อใจกลางกรุงโตเกียว

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

โปรแกรมการเดินทาง
ITINERARY

Day 1
กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – โตเกียว (ท่าอากาศยานนาริตะ)
 • 20.30 น. คณะเช็กอิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์สายการบินไทย (เคาน์เตอร์ D) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน
 • 23.50 น. คณะเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบินไทย เที่ยวบิน TG642 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง 20 นาที)
Day 2
โตเกียว – โยโกฮามา – GUNDAM FACTORY YOKOHAMA – โมโตะมะจิ – ช็อปปิง
 • 08.10 น. คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น นำคณะผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่น เร็วกว่า ประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
 • 09.40 น. จากนั้น นำคณะเดินทางสู่ เมืองโยโกฮามา (YOKOHAMA) (ระยะทาง 98.5 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที)
  นำชม GUNDAM FACTORY YOKOHAMA ชมการแสดงของหุ่นยนต์ GUNDAM (RX78-2) จากอนิเมะเรื่อง MOBILE SUITE GUNDAM สูง 18 เมตร ตามขนาดจริง จากอนิเมะ ซึ่งเป็นกันดั้มตัวแรก โดยศัพท์ในวงการเรียกกันว่า “ปู่” และเป็นสถานที่แรกที่ทำให้หุ่นยนต์จากอนิเมะ สามารถขยับได้
 • กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • บ่าย หลังมื้ออาหาร นำคณะเดินทางสู่ โมโตะมะจิ (MOTOMACHI) (ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที)
  จากนั้น อิสระให้ท่านช็อปปิงเลือกซื้อสินค้าต่างๆตามอัธยาศัย ณ โมโตะมะจิ (MOTOMACHI)
 • ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • ที่พัก HOTEL ASSOCIA SHIN-YOKOHAMA 4* หรือเทียบเท่า
Day 3
โยโกฮามา – สวนซังเคเอ็น – พิพิธภัณฑ์ราเม็งโยโกฮามา – STARBUCK RESERVE ROASTERY TOKYO – ชิบุยะ – ช็อปปิง
 • เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
 • 09.00 น. หลังมื้ออาหาร นำคณะเดินทางสู่ สวนซังเคเอ็น (SANKEIEN GARDEN) (ระยะทาง 19.5 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที)
  นำคณะชมความงดงามของดอกซากุระที่ผลิบานต้อนรับฤดูใบไม้ผลิที่ทุกหนึ่งปีจะมีหนึ่งครั้ง ณ สวนซังเคเอ็น (SANKEIEN GARDEN)
 • 10.30 น. จากนั้น นำคณะเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ราเม็งโยโกฮามา (SHIN-YOKOHAMA RAMEN MUSEUM) (ระยะทาง 20.5 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที)
  นำชม พิพิธภัณฑ์ราเม็งโยโกฮามา (SHIN-YOKOHAMA RAMEN MUSEUM) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1994 เป็นสวนสนุกในรูปแบบของ “ธีมอาหาร” แห่งแรกในโลก เมื่อท่านมาเยือนที่แห่งนี้ ท่านจะได้สัมผัสถึงความคลาสสิกของ 9 ร้านราเม็งต้นตำรับชื่อดังของญี่ปุ่นที่ถอดแบบมาตั้งในพิพิธภัณฑ์ ราวกับยกร้านนั้นมาตั้งจริงๆ
 • กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
  ทางบริษัททำการจัดเตรียมค่าอาหารให้ท่านละ 2,000 เยน
 • บ่าย หลังมื้ออาหาร นำคณะเดินทางสู่ เมืองเมกุโระ (MEGURO) (ระยะทาง 39 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 55 นาที)
  นำชม STARBUCK RESERVE ROASTERY TOKYO คาเฟ่ชื่อดังระดับโลกที่ไม่มีใครไม่รู้จัก ภายในอาคารมีการผสมผสานของศิลปะตะวันตกและความเป็นญี่ปุ่นได้อย่างลงตัว นอกจากท่านจะได้ลิ้มลองกาแฟแล้ว ท่านยังจะได้เห็น กระบวนการขั้วเมล็ดกาแฟที่ใส่ใจในทุกกรรมวิธีการขั้วอย่างใกล้ชิด
  จากนั้น นำคณะเดินทางสู่ ชิบุยะ (SHIBUYA) (ระยะทาง 3 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที) อิสระให้ท่านช็อปปิงเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ตามอัธยาศัย ณ ชิบุยะ (SHIBUYA)
 • ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  ที่พัก TOKYO PRINCE HOTEL 4* หรือเทียบเท่า
Day 4
โตเกียว – ชิบุยะ – นั่งรถลากโบราณชมเมือง – ชมดอกซากุระ – โตเกียว ทาวเวอร์
 • เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
 • 09.00 น. หลังมื้ออาหาร นำคณะเดินทางสู่ อาซากุสะ (ASAKUSA) (ระยะทาง 11 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)
  นำคณะเปิดประสบการณ์การชมมหานครโตเกียวมิติใหม่ไปกับ การนั่งรถลากโบราณชมเมือง ท่านจะได้ชมเมืองรับลมเย็นของฤดูใบไม้ผลิในมหานครสุดโรแมนติกกันอย่างจุใจ
  จากนั้น อิสระให้ท่านเดินเล่นและช็อปปิงเลือกซื้อสินค้าต่างๆตามอัธยาศัย ณ ถนนคนเดินนากามิเสะ (NAKAMISE SHOPPING STREET)
 • กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  พิเศษ บริการท่านด้วยมื้ออาหารสุดพิเศษ ชุดเทมปุระเลิศรส เมนูที่อยู่เคียงข้างชาวญี่ปุ่นมานานนับร้อยปี
 • บ่าย หลังมื้ออาหาร นำคณะชมความงดงามของดอกซากุระที่ผลิบานต้อนรับฤดูใบไม้ผลิที่ทุกหนึ่งปีจะมีหนึ่งครั้ง ณ สวนริมแม่น้ำสุมิดะ (SUMIDA RIVER PARK)
  จากนั้น นำชม โตเกียว ทาวเวอร์ (TOKYO TOWER) หอคอยสูงตั้งตระหง่านใจกลางกรุงโตเกียว ซึ่งมีหอไอเฟลที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เป็นต้นแบบ เคยเป็นสถานที่ที่สูงที่สุดในโตเกียว และยังคงเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการเกิดใหม่ของญี่ปุ่นและความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจอยู่
 • ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  พิเศษ บริการท่านด้วยมื้ออาหารสุดพิเศษ บุฟเฟต์ปิ้งย่างยากินิกุแบบไม่อั้น ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพที่ดีที่สุดจากทั่วทั้งญี่ปุ่นเพื่อความสุขและรอยยิ้มของลูกค้า
 • ที่พัก TOKYO PRINCE HOTEL 4* หรือเทียบเท่า
Day 5
โตเกียว – อิสระช็อปปิงตามอัธยาศัยแบบเต็มวัน
 • เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
 • 09.00 น. หลังมื้ออาหาร อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองและช็อปปิงเลือกซื้อสินค้าต่างๆตามอัธยาศัย โดยทางบริษัทได้ทำการแนะนำย่านช็อปปิงชื่อดังที่สายช็อปปิงทุกท่านห้ามพลาดดังต่อไปนี้
  ชินจุกุ (SHINJUKU) ย่านแห่งสีสันที่เต็มไปด้วยศูนย์การค้า ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ร้านขายสินค้าแฟชั่น ร้านขายสินค้าลดราคาและสินค้ามือสองมากมาย
  กินซา (GINZA) ย่านช้อปปิ้งสุดหรูหราใจกลางกรุงโตเกียว เต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้า โรงแรม สถานที่ช็อปปิงมากมาย
  ฮาระจุกุและโอโมเตะซันโดะ (HARAJUKU AND OMOTESANDO) ย่านท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับชาวต่างชาติ และยังเป็นทั้งย่านสำหรับการช็อปปิ้ง แหล่งแฟชั่นของวัยรุ่นญี่ปุ่น แหล่งวัฒนธรรม และแหล่งธรรมชาติในใจกลางเมือง
  อากิฮะบะระ (AKIHABARA) ย่านที่ขึ้นชื่อว่าเป็นย่านจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าอิเล็กทรอนิกส์อันดับหนึ่งในโตเกียว อีกทั้งยังเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับการ์ตูนอะนิเมะ, มังงะ, วิดีโอเกม, เกมไพ่ และชุดของสะสมหายาก เรียกได้ว่าเป็น “สรวงสวรรค์ของเหล่า โอตาคุ” นั่นเอง
 • กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
  ที่พัก TOKYO PRINCE HOTEL 4* หรือเทียบเท่า
Day 6
โตเกียว – อะคาสะกะ – ศาลเจ้าโนงิ – มารุโนะอุจิ – ช็อปปิง – กรุงเทพฯ
 • เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
 • 09.00 น. หลังมื้ออาหาร นำคณะเดินทางสู่ ย่านอะคาสะกะ (AKASAKA) (ระยะทาง 2 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 25 นาที)
  นำชม ศาลเจ้าโนงิ (NOGI-JINJA SHRINE) ศาลเจ้าใจกลางกรุงโตเกียว ภายในศาลเจ้านั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยความสงบซึ่งหากท่านเบื่อความวุ่นวายภายในเมืองใหญ่ สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดที่จะหลีกนี้จะความวุ่นวายทั้งปวงจากนั้น นำคณะเดินทางสู่ มารุโนะอุจิ (MARUNOUCHI) (ระยะทาง 4.5 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 25 นาที) อิสระให้ท่านช็อปปิงเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ตามอัธยาศัย ณ MARUNOUCHI BRICK SQUARE
 • กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
  ทางบริษัททำการจัดเตรียมค่าอาหารให้ท่านละ 2,000 เยน
 • 14.00 น. หลังมื้ออาหาร นำคณะเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนาริตะ (ระยะทาง 66.5 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที)
 • 15.00 น. คณะทำการเช็กอิน ณ ท่าอากาศยานนาริตะ
 • 17.25 น. คณะเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย สายการบินไทย เที่ยวบิน TG677
  (ใช้เวลาเดินทาง 6 ชั่วโมง 30 นาที โดยประมาณ)
 • 21.55 น. คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและประทับใจ
***รายการนำเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่ไม่สามารถควบคุมได้ ความล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบินฯ และสถานการณ์ในต่างประเทศที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง หรือเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง ซึ่งบริษัทฯได้มอบหมายให้หัวหน้าทัวร์เป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ ณ ขณะนั้น โดยยึดหลักการให้บริการด้วยความถูกต้องและเป็นธรรมระหว่างผู้ร่วมเดินทางกับทางบริษัทฯเป็นสำคัญ***

LET’S US HELP YOU DESIGN YOUR JOURNEY

CHAT NOW

โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน

ทัวร์เกาหลี PINK FLORAL

5 วัน 3 คืน
ติดต่อสอบถามที่นั่ง
ติดต่อสอบถาม

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ของเรา

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว บันทึกการตั้งค่า