ทัวร์เกาหลี BUSAN CHA CHA CHA 5วัน 3 คืน

Artralux ใส่ใจในทุกรายละเอียดความต้องการของผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน
เราตั้งใจเพื่อประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ดีที่สุด

ลงทะเบียนเพื่อสอบถามแพ็คเกจทัวร์

Artralux ใส่ใจในทุกรายละเอียดความต้องการของผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน
เราตั้งใจเพื่อประสบการณ์การการท่องเที่ยวที่ดีที่สุด

ลงทะเบียนเพื่อสอบถามแพ็คเกจทัวร์

ทัวร์เกาหลี หัวหน้าฮง และหมอยุน @เมืองโพฮัง ไปกับ Artralux 5วัน 3 คืน 

Artralux ขอพาทุกท่าน ทัวร์เกาหลี ตามรอยซีรี่ย์ หัวหน้าฮง และหมอยุน เช็คอิน ร้านต่างๆใน Home town cha cha cha ,Live Café & Pub ,Yoon Dental Clinic ,LF Shopping ,พิพิธภัณฑ์หมีเท็ดดี้ ,สวนประติมากรรม Yeosu Art land ,Songdo Sky walk ,วัดแฮดง ยงกุงซา ,Lotte Duty Free ,ตลาดพื้นเมืองยอซู ,ช๊อปปิ้งสุดมันย่านดัง! ซอมยอน , นัมโพดง เดินทางโดยสายการบิน T’way(TW) ลำใหญ่  น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ ท้องเครื่อง20 kg. / CARRY ON 10 kg.
ศูนย์ Cosmetic • ย่านช็อปปิ้งนัมโพดง •Local Supermarket

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

โปรแกรมการเดินทาง
ITINERARY

Day 1
สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินแทกู

21.00 น.

คณะพร้ อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารขาออก ชั้น 4 สายการบิน T-WAY

เคาน์เตอร์ P ประตูทางเข้ าหมายเลข 7 เจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยต้ อนรั บและอ านวยความสะดวกให้ท่าน

ก่อนขึ้นเครื่อง

Day 2
สนามบินแทกู - ตลาดชองอา - สะพาน Igari Anchor - คลินิกหมอยุน

02.30 น.

ออกเดินทางสู่เมืองแทกู ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน T-WAY ที่ TW 106

08.55 น.

เดินทางถึง สนามบินแทกู เมืองแทกู ประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้ องถิ่ นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

หลังผ่านพิธีการทางตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้ อยแล้ว

จากนั้นน าท่านเข้าสู่ ตลาดชองอา ตลาดพื้ นเมืองของเมืองโพฮัง ที่เป็ นสถานที่ถ่ายท าซีรี่ย์ โรแมนติ กคอม

เมดี้ ชื่อดังเรื่อง Hometown Cha Cha Cha หรือ”ตลาดกงจิน”ที่เราได้ยินในซีรี่ย์นั่นเอง พาทุกท่านตามรอย

เช็คอินถ่ายรูปร้านต่างๆ เช่น ร้านกาแฟโอยุน ,หอคอยปลาหมึก ,ร้านโบราซุปเปอร์ เป็นต้น

 

 

 

 

เที่ ยง

รับประทานอาหารกลางวั นเมนู จิมตัก ณ ภัตตาคาร

จากนั้นเดิ นทางสู่ สะพานชมวิว Igari Anchore ที่สามารถมองเห็ นทะเลได้แบบ 360 องศา เป็นสะพานที่

ออกแบบให้มี รูปร่างคล้ายกับ สมอเรือ สื่อถึงความมั่นคง ความหวังที่ทอดลงไปในทะเล เป็นอีกหนึ่งจุดที่เรา

เห็ นบ่อยๆในซี รี่ย์ Hometown Cha Cha Cha

 

 

 

 

พาทุกท่านสู่ Yoon Dental Clinic หรื อ คลิ นิกหมอยุน นางเอกของเรื่องนั่นเอง ซึ่งจริงๆแล้วที่นี่เป็นศูนย์

สวัสดิการชาวประมง และชั้นสองยังเป็นคาเฟ่ ตีมทะเลน่ารักๆให้ทุกท่านได้พักผ่อน จิบกาแฟชมวิวทะเล

 

 

 

 

 

เย็น

รับประทานอาหารเย็น เมนู jukbokeum ณ ภัตตาคาร

น าท่านเข้าเช็คอินน์ Co-op Hotel หรือเทียบเท่า

Day 3
LF Mall Shopping - พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาหมีเท็ดดี้ - สวนประติมากรรมยอซู - ตลาด พื้นเมืองยอซ

เช้า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสู่ LF Mall Shopping ช็อปปิ้ งมอลล์ที่รวมแบรนด์ดังไว้มากมาย ถึง 257แบรนด์จากทุกหมวดหมู่ เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย อีกทั้งยังมี ร้านอาหาร ร้านกาแฟและคาเฟ่เล็กๆ รวมไปถึงศูนย์บริการด้านความบันเทิงอีกมากมาย

จากนั้นนำท่านสู่พิพิธภัณฑ์หมีเท็ดดี้ ยอซู พาทุกท่านชมความน่ารักของตุ๊กตาหมีเท็ ดดี้ ในตีมต่าง ๆ ที่มี มากกว่าพันตัว ตั้งแต่ไซส์ เล็กไปจนไซส์ใหญ่ และยังสามารถซื้อเป็นของฝากไปให้คนที่ท่านรักได้อีกด้วย

 

 

 

 

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวั นเมนู หมูย่าง ณ ภัตตาคาร

บ่าย

น าท่านเดินทางสู่สวนประติมากรรมยอซู หรือ Yeosu Art Land ชมสวนประติมากรรมในร่มที่สามารถ

เดินเล่นไปจนถึงนิทรรศการกลางแจ้งริมทะเล เพื่อเพลิดเพลินกับทัศนียภาพของทะเลโดยรอบ และถ่ายภาพ

กับจุดเช็คอินยอดฮิต Midas’ Hand ประติมากรรมยอดฮิตรูปมือ อิสระให้ท่านเดินชมและถ่ายภาพตาม

อัธยาศัย (ราคารวมค่าเข้าพิพิธภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว)

 

 

 

 

 

 

เย็น

นำทุกท่านสู่ ตลาดพื้นเมือง Traditional Market ตลาดที่มีอาหารและขนม เบเกอร์รี่ต่าง ๆ ให้ทุกท่านได้เลือก

ซื้อเลือกตามอัธยาศัย

อิสระรับประทานอาหาร ณ ตลาดพื้นเมือง

น าท่านเข้าเช็คอินน์ Connect Hotel หรือเทียบเท่า

Day 4
ศูนย์สมุนไพรฮอกเก - ศูนย์โสม + น้ำมันสนเข็มแดง - ซงโดสกายวอร์ค - วัดแฮดงยงกุงซา - ล็อตเต้ ดิวตี้ฟรี - ช๊อปปิ้งย่าน ซอมยอน สตรีท

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้ องอาหารโรงแรม

นั้นนำท่านสู่ ศูนย์ สมุนไพรฮอกเก ชาวเกาหลีรุ่นใหม่ นิยมนำมารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาด

แข็งแรง ป้องกันโรคตั บแข็งไม่ถูกท าลายจาการดื่ มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหาร และยา

จากนั้นนำท่านสู่ นำท่านชม ศูนย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตที่ มีอายุ 6 ปีซึ่งถือว่า เป็นโสมที่มี

คุณภาพ และ น ้ามันสนเข็มแดง RED PINE สมุนไพรชื่อดังที่ได้รับความนิยมมาก เพราะมีสรรพคุณช่วย

ลดระดับน้ำตาลในเส้นเลือด ช่วยละลายไขมันในเส้นเลือด ล้างสารพิษหรือ ดีท็อกซ์ เลือดให้ สะอาดและเพิ่ม

การไหลเวียนของเลือดได้ สะดวกขึ้น เหมาะกับผู้ป่วย โรคเบาหวาน ความดัน ไขมันอุดตันในเส้นเลื อด

คอเลสเตอรอลในเลือดสูง ไขข้อเสื่อม

จากนั้นนำท่านสู่ ซงโด สกายวอร์ค (Songdo Sky Walk) จุดเช็คอิ นจุดใหม่แห่งปูซาน สุดพิเศษพาทุกท่าน

ขึ้ นกระเช้าที่มีพื้นเป็นกระจก สามารถมองได้แบบ 360องศา แต่หากท่านใดกลัวความสูงสามารถเลือกแบบ

พื้นธรรมดาได้เช่นกัน ด้านบนปลายทางยังมีงานศิลปะให้ทุกท่านได้เดินชม เดินถ่ายรูปได้อีกด้วย (ราคานี้

รวมค่ากระเช้าเรียบร้อยแล้ว)

 

 

 

 

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวันเมนู ชาบูชาบู ณ ภัตตาคาร

บ่าย

จากนั้น นำท่านสู่วัดแฮดงยงกุงซา วัดดังแห่งเมืองปูซาน วัดแห่งนี้ตั้งอยู่บนโขดหิ นริมชายหาด ท าให้ดู

สวยงามและแตกต่างจากวัดอื่นๆ ถูกสร้ างโดยพระนาองซูโดซา ตั้งแต่สมัยราชวงศ์โครยอ ภายในมี

สิ่งก่อสร้างมากมาย เช่น เจดีย์สามชั้น และสิ งโตที่หันหน้าออกไปทางทะเล ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความยินดี

ความโกรธ ความเศร้าและความสุข

 

 

 

 

 

นำทุกท่านสู่ Sky Capsule หรือรถไฟแคปซูล ปุ๊กปิ๊กสีรุ้ง สัญลักษณ์ แห่งเมืองปูซาน เป็นรถไฟที่ วิ่งระหว่าง

สถานี Mipo-Choengsapo สามารถนั่งดูวิวทะเลชายหาด รวมถึงจะเห็นแลนด์มาร์คสวย ๆ ของปูซาน อย่าง

สะพาน Gwangan ซึ่งเป็นสะพานที่มีความยาวเป็นอันดับ 2 ของประเทศค่ะ (ราคานี้ รวมค่ารถไฟแคปซูล

เรียบร้อยแล้ว)

พาทุกท่านเดินทางไปช็อปปิ้งต่อที่ ล็อตเต้ ดิวตี้ฟรี ศูนย์การค้าปลอดภาษี ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่มี

ให้เลือกหลากหลายแบรนด์ ตั้งแต่แบรนด์ทั่ วไป ไปจนถึง แบรนด์ Luxury ได้ตามอัธยาศัย

หลังจากนั้นนำท่านสู่ย่านดัง ซอมยอน ช็อปปิ้งสตรีท ย่านฮิตปูซานที่คนเกาหลี ขนานนามว่า “เมียงดง

ขนาดย่อม” ที่ขายของทุกอย่างเหมือนเมียงดง มีตึกช๊อปปิ้งมอลล์ ให้เลือกเดินอีกมากมาย แต่จะมี

ร้านอาหารขายของกินเยอะกว่าเมียงดง เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งย่านที่พลาดไม่ได้

 

 

 

 

 

เย็น

เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาช้อปปิ้ง อิสระรับประทานอาหาร ณ ย่านซอมยอน

กลับสู่ที่ พัก Connect Hotel หรือเทียบเท่

Day 5
ูศูนย์ Cosmetic - ย่านช็อปปิ้งนัมโพดง - Local Supermarket - สนามบินแทกู - สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้ องอาหารโรงแรม

ให้ท่านได้ เลือกซื้อเครื่องสำอางแบรนด์ดังของเกาหลี ณ ร้านเครื่องส าอาง COSMETIC มีให้ เลือกมากมาย

หลายยี่ห้อ เช่น ครีมน้ำแตกที่โด่งดัง ครีมหอยทาก ฯลฯ พร้อมทั้งอัพเดตสินค้าด้านความงามแบบใหม่ ๆ เคล็ดลับความงามที่สาวเกาหลีนิยมใช้กัน

จากนั้นนำท่านสู่ย่าน นัมโพดง ย่านช็อปปิ้งสุดชิค แห่งเมืองปูซาน มีให้เลือกเดินทั้งสายแฟชั่น สายคาเฟ่ รวมไปถึงสถานบันเทิงต่าง ๆ ครบทุกรสชาติ ในที่เดียว มาถึงปูซานไม่แวะไม่ได้แล้ว

 

 

 

 

 

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวันเมนู Pork Kukbap ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่านอิสระช๊อปปิ้งขนมพื้นเมืองเกาหลีหลากชนิดรวมทั้งกิมจิ ไก่ตุ๋นโสมที่บรรจุ อยู่ในถุงสุญญากาศ

ตะเกียบ ถ้วยใส่ ข้าว และของฝากของที่ ระลึก ที่ท่านพลาดโอกาสในการซื้อไม่ได้ที่ร้านซุปเปอร์มาเก็ต

ละลายเงินวอน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอน

19.50 น.

นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดย สายการบิน T-way เที่ยวบินที่ TW105

00.15 น.

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวั สดิภาพ

อัตราค่าบริการ

วันเดินทางสายการบินพักห้องละ 2-3ท่าน ราคา/ท่านพักเดี่ยว/ท่าน
20-24 มีนาคม 2567T’way19,9005,900
27-31 มีนาคม 2567T’way19,9005,900
2-6 เมษายน 2567T’way22,9005,900
3-7 เมษายน 2567T’way22,9005,900
10-14 เมษายน 2567T’way25,9005,900
11-15 เมษายน 2567T’way25,9005,900
12-16 เมษายน 2567T’way25,9005,900
19-23 เมษายน 2567T’way21,9005,900

*** เด็กทารกอายุไม่เกิน 2 ขวบ ชำระแค่ ค่าภาษีสนามบิน ***

***ไม่มีราคาเด็ก***

ทางบริษัทฯขออนุญาตเก็บค่าทิปไกด์ท้องถิ่น/คนขับรถ

ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ท่านละ 1,800 บาท

เงื่อนไขการชำระเงิน

ทางบริษัทฯ ขอรับมัดจำ 10,000 บาท สำหรับการจองนับตั้งแต่วันจองภำยใน 2 วัน

กรุณาชำระส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทางอย่างน้อย 20 วัน (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือ ชำระไม่ครบ หรือเช็ค

ธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสำเหตุใด ๆ บริษัทฯ มีสิทธิ ยกเลิกทัวร์ หรือยกเลิกกำรเดินทาง )

หากจองทัวร์น้อยกว่า 15 วั น รบกวนชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน

ขั้นตอนก่อนเดินทางก่อนเข้าเกาหลี

สำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทำงเข้าประเทศเกาหลี จะต้องลงทะเบียน ดังนี้

o ลงทะเบียน K-ETA เพื่อไม่ ต้องทำวีซ่าเข้าเกาหลี (ลงทะเบียนเองแล้วหรือทัวร์ลงทะเบียนให้ )

เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียน K-ETA

รูปถ่ายหน้าพาสปอร์ต (ถ่ายชัดๆเฉพาะหน้าที่มีข้อมูลส่วนตัว )

รูปถ่ายพื้นหลังสีขาวขนาดไฟล์ 700 X 700 พิกเซล

(ขอไฟล์รูปจากร้านถ่ายรูปแบบคมชัด)

กรอกข้อมูลส่วนตัว และข้อมูลการทำงาน ( ทัวร์จะมีแบบฟอร์มให้กรอก )

ค่าลงทะเบียน K-ETA เพิ่ มท่านละ 600 บาท / ท่าน

(*ขอสงวนสิทธิ์ ผลการพิจารณาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของหน่วยงาน K-ETA)

– โปรดทราบ!!! ในกรณีที่ยื่นขอ K-ETA ซ้ำเกิน 3 ครั้งภายในระยะเวลา 6 เดือน จะถูกบล็อกจากการยื่นขอเพิ่มเติมได้

– หากไม่ได้รับอนุญาตอนุมัติ K-ETA จะไม่สามารถเข้าประเทศด้วย K-ETA ได้ ท่านจะต้องเข้าประเทศด้วยวีซ่า โปรด

สอบถามเกี่ยวกับวีซ่าได้ที่สถานทูตเพื่อรับคำแนะนำ

ราคาทัวร์รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ตามที่ระบุในรายการ ไป-กลับพร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
 • ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าที่พักระดับมาตรฐาน (4-5ดาว) พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่ารถรับ-ส่งและนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องท่านละ 20 กก.ถือขึ้นเครื่องท่านละ10 กก.
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ ผู้ชำนาญเส้นทาง นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาทต่อท่าน

ราคาทัวร์ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการลงทะเบียน K-ETA (กรณีให้ทางบริษัทจัดทำให้) รวมถึงค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น+คนขับรถ ท่านละ 1,800 บาท ขอสงวนสิทธิ์เก็บในวันเดินทาง ณ สนามบินสุวรรณภูมิ **เด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ ไม่ ต้องจ่ายค่าทิปไกด์ **
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามความพึงพอใจของท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ ม 7%และภาษีหัก ณ ที่จ่ าย 3% (กรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสั มภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20กก.)
 • กรณี อัตราค่าภาษีเชื้อเพลิงและประกันวินาศภัยทางอากาศสายการบิน (ปรับเพิ่ ม)
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าวกรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ ต 2)ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3)ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4)สำเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5)สมุดบัญชี เงินฝาก(ถ้ามี) 6)รูปถ่ ายสี 2 นิ้ว2รูป

เงื่อนไขการยกเลิก

***กรณี ท่านถูกปฎิเสธ K-ETA ทางบริษัทฯไม่รับผิดชอบทุกกรณี***

 1. กรณีลูกค้าถูกกรมแรงงานไทยไม่อนุญาตให้ เดินทางออกนอกประเทศไทย หรือ เจ้าหน้าที่ ตรวจคนเข้าเมืองเกาหลี( ต.ม เกาหลี )

ปฎิเสธการเดินทางเข้ าประเทศเกาหลี เนื่องด้วยดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ได้ เนื่องจากค่าใช้จ่าย

ต่าง ๆ มีการจ่ายขาดไปหมดแล้ว

 1. กรณีกรุ๊ปเต็มแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกทุกกรณี ยกเว้นจะเปลี่ยนผู้เดินทางสามารถแจ้งมายังบริษัทก่อนเดินทาง

10 วัน

 1. กรณีจำนวนผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ทางบริษัทฯอาจมีการเปลี่ยนแปลงค่าทัวร์ ( ในกรณีลูกค้ายืนยันที่จะเดินทาง ) หรือยกเลิกกรุ๊ป หรือเลื่อนการเดินทาง ทั้งนี้จะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเดินทาง 10 วัน
 1. สำหรับลูกค้าที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทยเมื่อวีซ่าผ่านแล้วแต่จะมีการยกเลิกการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ คืนค่ามัดจำทัวร์ ใดๆทั้งสิ้น ยกเว้นจะเปลี่ยนผู้เดินทางใหม่มาแทน
 1. ยกเลิก 21 -30วัน ก่อนวันเดินทาง หักค่าใช้ จ่ายจริงที่เกิดขึ้น อาทิ ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน , ค่ามัดจำโรงแรมที่พัก, ค่ามัดจำรถบัส ,ค่าลงทะเบียนต่างๆ
 1. ยกเลิก15 -20วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าใช้ จ่าย 50% ของราคาทัวร์ หรือค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 2. ยกเลิก1 -14วัน ก่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินใดๆทั้ งสิ้น เนื่องจากทางบริษัทฯได้ จ่ายขาดไปหมดแล้ว

ข้อควรทราบ

 1. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า6 เดื อน
 2. วันเดินทาง “กรุณาเตรียมเอกสารการท างาน” เช่น หนังสือรับรองการทำงาน , นามบัตร, บัตรพนักงาน หรือหากมีธุรกิจส่วนตัว ต้องมีนามบัตร หากเปลี่ยนชื่อสกุลต้องนำเอกสารมายืนยัน
 1. โปรแกรมทัวร์ อาจมีการสลับปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสมของหน้างาน อาทิ หากมีฝนตก หรือรถติดอาจปรับโปรแกรม (ทั้งนี้ขึ้ นอยู่กับสถานการณ์หน้างาน ) ไกด์ และหัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ทราบในแต่ ละวัน 4. ร้านช้อปปิ้งที่ทางรั ฐบาลให้ ทัวร์ลง ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์ ขอความร่วมมือลูกทัวร์ลงทุกร้าน ซื้อไม่ซื้อไม่ว่ากัน ทางบริษัทฯไม่มีนโนบายบังคับซื้อแต่อย่างใด ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้า
 1. โปรแกรมทัวร์เกาหลี จะเป็นโปรแกรมที่จะต้องลงร้านช้อปปิ้งของทางรัฐบาล หากท่านไม่ประสงค์ ที่จะไม่เข้าร้านรัฐบาล ท่าน

จะต้องจ่ายเงินค่าไม่เข้าร้าน ให้กับทางร้านค้า ร้านละ 150 USD/ท่าน

 1. ทัวร์นี้จัดให้ เฉพาะลูกค้าที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านั้น หากท่านไม่สามารถร่วมทัวร์ทุกวัน แค่สมัครมาร่วมทัวร์ เพียงเพื่อการใช้ตั๋วเครื่องบินและที่พักในราคาพิเศษ รบกวนแจ้งบริษัทฯ ตามจริง หากท่านไม่ แจ้ง และปรากฏว่าท่านไม่ร่วมทัวร์ตามโปรแกรมทัวร์ทางบริษัทจะคิดค่าดำเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD / ท่าน ***

หมายเหตุ :

 1. กรุณาตรงต่อเวลา !! มาตามเวลานัดหมาย หากท่านมาช้าในระหว่างทริปท่องเที่ยว ทำให้ท่านไม่สามารถท่องเที่ยวตามโปรแกรมฯ ท่านจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ได้
 1. รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ ระบุไว้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามสถานการณ์ตามความเหมาะสมของหน้างาน
 1. คณะเดินทางช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำหรือจ่ายเต็มแบบมีเงื่อนไข จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด
 1. หากมีการถอนตัวหรือไม่ใช้ บริการตามที่ระบุเอาไว้ ในโปรแกรมทัวร์ ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์ และจะไม่คืนเงินค่าบริการ ที่ได้ชำระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้ จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับบริษัทฯ เป็นการชำระเหมาจ่ายแล้ว
 1. ท่านถูกเจ้าหน้าที่ ตรวจคนเข้าเมืองทั้ งของทางประเทศไทยและเกาหลี ปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษัท ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 1. กรณีกรุ๊ปที่เดินทาง เป็นกรุ๊ปดูงาน หรือกรุ๊ปนักศึกษา ซึ่งไม่ได้มีการแจ้งมากับทางบริษัทฯ ไว้ ก่อนทำการจองทัวร์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ดำเนินการเก็บเงินเพิ่มกับทางลูกค้าโดยตรงที่เกาหลีทันที
 1. เมนูอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ ทางบริษัทจะจัดเป็นเมนูตามปกติ หากท่านไม่สามารถทานได้ เช่น ทานเจ, มังสวิรัติ,อาหารอิสลาม หรือแพ้อาหารชนิดอื่นๆ กรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบทันทีตั้งแต่จองทัวร์
 1. จำนวนผู้เดินทาง ขั้นต่ำ ผู้ใหญ่ 20 ท่าน ขึ้นไป
 2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดินทาง
 1. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 1. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อเพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 1. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้ งสิ้น หากเกิ ดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิด 13. อุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่ องเที่ ยวเอง
 2. ตั๋วเครื่ องบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
 3. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
 1. หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเกาหลี แล้วเกิดปัญหาต่างๆกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบ หากท่านมีความจำเป็นต้องรับฝากของจากผู้อื่นเพื่อที่จะนำไปยังประเทศนั้น ๆ หรือนำกลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นว่าต้องไม่เป็นสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบางประเภทอาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต เจ้าหน้าที่จะไม่รับฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดๆ
 1. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ ในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 1. เนื่องด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทั่วโลก ก่อนท่านขึ้นเครื่องบิน กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน แยกใส่ถุงพลาสติกใสมีซิปล็อคปิดสนิท โดยที่ขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่ เกิน 1 ลิตร และต้องนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้ อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ กำหนด รวมถึงสิ่งของที่ มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพกแหนบ จะต้องใส่ กระเป๋าใบใหญ่ และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น และประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่ ทำมาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้กรอกเพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ ตรวจพบจะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก

ดาวน์โหลด

LET’S US HELP YOU DESIGN YOUR JOURNEY

CHAT NOW

โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน

ทัวร์เกาหลี PINK FLORAL

5 วัน 3 คืน
ติดต่อสอบถามที่นั่ง
ติดต่อสอบถาม

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ของเรา

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว บันทึกการตั้งค่า