ลงทะเบียนเพื่อรับบริการทำ และ ต่อใบอนุญาตทำงาน work permit

บริการทำและต่อใบอนุญาตทำงาน(Work Permit)และวีซ่าประเภท Non B

Work Permit ด้วยประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของทีมงานคุณภาพในวงการท่องเที่ยวร่วม 10 ปี Artralux พร้อมอำนวย ความสะดวกสำหรับชาวต่างชาติที่มีความตั้งใจมาทำงานในประเทศไทย ในการขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) และวีซ่า Non – Immigrant Business Visa หรือ วีซ่า Non-B เพื่อให้ชาวต่างชาติในหน่วยงาน องค์กร หรือ สถานประกอบการของท่านสามารถเข้าทำงานในช่วงเวลานั้นๆ ได้

Work Permit

ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)

ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย หรือ Work Permit คือใบอนุญาตทำงานสำหรับชาวต่างชาติที่มีความตั้งใจมาทำงาน ที่ประเทศไทย ซึ่ง Work Permit นั้น เป็นเอกสารสำคัญสำหรับการทำงานของชาวต่างชาติเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าท่านจะ ประกอบธุรกิจ ดำเนินกิจการ หรือ มีสถานะเป็นลูกจ้างในบริษัทฯ หรือ องค์กร ซึ่งจำเป็นต้องถือใบอนุญาต เพื่อทำงาน ที่ไทยอย่างถูกกฎหมาย

โดยปกติแล้ว นายจ้างในแต่ละประเทศนั้น จะเป็นผู้ดำเนินการขอให้ และจะต้องได้รับการอนุมัติ จากกระทรวงแรงงานของประเทศนั้นๆ ให้สามารถรับลูกจ้างที่เป็นต่างชาติได้นั่นเอง และหากลูกจ้างนั้น ได้มีการเปลี่ยนที่ทำงานใหม่ หรือเปลี่ยนนายจ้างใหม่ ก็จะต้องทำการดำเนินการขอใหม่อีกด้วย

หากใครก็ตาม ที่อยากไปทำงานต่างประเทศ การที่มีใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ถือเป็นคุณสมบัติพื้นฐาน ที่ทำให้การรับเข้าการทำงานของนายจ้างใหม่ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเอง ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคนไทยนั้น อยากไปทำงานที่ประเทศเกาหลี และเป็นผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมด้านนั้นๆ ที่ประเทศเกาหลีต้องการ นอกจากพูดภาษาเกาหลีหรืออังกฤษได้แล้วนั้น นอกจากจะต้องทำวีซ่าทำงานแล้ว จะต้องมีใบอนุญาตทำงานเล่มสีน้ำเงิน (ตท.11) อีกด้วย โดยทางบริษัทในเกาหลีจะต้องส่งจดหมายเชิญที่ได้จากหน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจเท่านั้น เป็นต้น

work permit มีกี่ประเภท

เนื่องจากแรงงานต่างด้าวหรือชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานนั้นมีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น สัญชาติ ประเภทอาชีพ และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ จึงทำให้หลายคนอยากรู้ว่า Work Permit มีกี่ประเภท แต่ละประเภทของ Work Permit คืออะไร และมีอะไรบ้าง ซึ่งในขณะนี้ เราสามารถแบ่งประเภทใบอนุญาตทำงานออกเป็น หลักๆ ดังนี้

 1. ใบอนุญาตทำงานเล่มสีน้ำเงิน (ตท.11) ใบอนุญาตทำงานที่มีลักษณะคือ สมุดเล่มสีน้ำเงิน ซึ่งมีขนาด 12.7*8.89 ซม. โดยทางสำนักบริหารแรงงานต่างด้าวจะออกใบอนุญาตดังกล่าวให้สำหรับช่าวต่างชาติที่มีอาชีพ ดังนี้
  • แรงงานในกลุ่มช่างฝีมือ
  • ผู้ที่ประกอบอาชีพนักธุรกิจหรือนักลงทุน
  • ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมด้านนั้นๆ
  • แรงงานนำเข้าตามกำหนดข้อตกลง (MOU)
  • แรงงานผู้ประกอบอาชีพในกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ
 2. ใบอนุญาตทำงานเล่มสีส้ม (ตท.11)ใบอนุญาตทำงานที่มีลักษณะเป็นสมุดเล่มสีส้ม ขนาด 12.7*8.89 ซม. โดยใบอนุญาตทำงานดังกล่าวมีไว้สำหรับผู้ที่เป็นแรงงานต่างด้าวซึ่งประกอบอาชีพในกลุ่มกิจกรรมประมงทะเลทุกกลุ่ม ยกเว้นงานที่มีความเกี่ยวข้องกับใบอนุญาตทำงาน
 3. ใบอนุญาตทำงาน (ตท.15) ใบอนุญาตทำงานที่มีลักษณะเป็นเอกสารแผ่นสีเหลือง ขนาด 14*21 ซม. โดยผู้ที่ถือใบอนุญาตดังกล่าวจะเป็นผู้ประกอบอาชีพเป็น แรงงานไป-กลับ หรือแรงงานตามฤดูกาล ซึ่งสามารถทำงานได้เฉพาะช่วงเวลาหนึ่งของปีเท่านั้น โดยอาจเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับ การเกษตร การประมง งานก่อสร้าง หรืองานซึ่งเป็นที่ต้องการตามฤดูกาลนั้นๆ
 4. ใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ ใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ เป็นใบอนุญาตทำงานอีกประเภทหนึ่งที่อนุญาตให้กลุ่มทำงานสัญชาติกัมพูชา เมียนมา ลาว และเวียดนาม ซึ่งจะสามารถทำงานได้เป็นระยะเวลา 1 ปี ก่อนที่จะยื่นขอต่อใบอนุญาตทำงานในครั้งต่อๆ ไป

วีซ่า Non-B (Non – Immigrant Business Visa)

นอกจากใบอนุญาตทำงานแล้ว Artralux ยังมีบริการรับทำและต่ออายุวีซ่า Non-B ซึ่งเป็นวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ ที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทยสำหรับใช้ในการทำงาน หรือการทำธุรกิจต่างๆ โดยท่านสามารถเลือกใช้บริการทำ Visa Non-B ได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งทาง Artralux จะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านตั้งแต่การให้คำปรึกษาในการ ทำวีซ่า Non-B ตลอดจนการเตรียมเอกสาร รับแปลเอกสาร และร่วมเดินทางไปกับท่านเพื่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ในการอำนวยความสะดวกเรื่องต่างๆให้เรียบร้อย จนกระทั่งวันฟังผลพิจารณาวีซ่า แล้วเสร็จ

Artralux เรามีบริการรับทำวีซ่า Non-B และ ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) รวมไปถึงการขยายอายุวีซ่า และ ใบอนุญาต ด้วยบริการที่ครอบคลุมทุกขั้นตอนตั้งแต่ ให้คำปรึกษา รวบรวมเอกสาร กรอกแบบฟอร์ม และ ร่วมเดินทาง ไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ เพื่อสร้างความสะดวกสบายให้แก่ท่านอย่างถึงที่สุด

การขอ work permit จะต้องมีขั้นตอนอะไรบ้าง ?

 1. เตรียมแบบฟอร์ม ตท.1 สำหรับการขออนุญาตทำงานครั้งแรก หากมีใบอนุญาตอยู่แล้วแต่ขาดการต่ออายุ ต้องทำการขอใบอนุญาตทำงานใหม่ โดยใช้แบบฟอร์ม ตท.5 
 2. รูปถ่ายขนาด 3 x 4 ซม. (1 นิ้วครึ่ง) จำนวน 3 รูป โดยรูปถ่ายจะต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน และไม่ใช่รูปจากคอมพิวเตอร์ หรือรูปถ่ายโพลารอยด์
 3. สำเนาเดินทาง (Passport) และเอกสารสำคัญ ที่แสดงตัวตนฉบับจริงของชาวต่างชาติ
 4. สำเนาหลักฐานรับรองการศึกษา
 5. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (กรณีที่อาชีพนั้นๆ ต้องมีใบรับรองอนุญาตประกอบวิชาชีพ)
 6. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งผู้ยื่นเอกสาร Work Permit นั้น จะต้องไม่เป็นบุคคลวิกลจริต โรคติดยาเสพติด โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือโรคที่สร้างความรังเกียจต่อผู้คนในสังคม เป็นต้น

หมายเหตุ กรณีที่แรงงานต่างด้าวไม่ได้มามอบเอกสารด้วยตนเอง ให้ผู้รับมอบอำนาจนำ หนังสือมอบอำนาจ (Power of Attorney) ที่ติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประชาชนของแรงงานต่างด้าวกับผู้รับมอบอำนาจมากด้วย

คำถามที่พบบ่อย

visa กับ work permit ต่างกันอย่างไร ?

 • ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) คือ ใบอนุญาตทำงานในราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะออกให้แก่ต่างชาติ โดยกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานเท่านั้น
 • วีซ่าธุรกิจ (Non-B Visa)  คือ ใบอนุญาตเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย เพื่อทำงาน โดยสถานกงสุลไทย กระทรวงต่างประเทศ หรือ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จะเป็นผู้ออกให้

สรุปแล้วหากต่างชาติต้องการเข้ามาทำงานในประเทศไทยนั้น จะต้องมีใบอนุญาตทั้ง 2 อย่างที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งจะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้นั่นเอง

ต้องทำอย่างไรบ้าง ในการขอใบอนุญาตทำงานทำครั้งแรก (Work Permit) หรือต้องการต่ออายุใหม่ ?

สำหรับคนต่างชาติ หรือผู้รับมอบอำนาจ จะต้องยื่นคำขอต่ออายุการอยู่ในราชอาณาจักรไทย โดยใช้เป็น วีซ่า Non-B จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยจะต้องทำก่อนที่อายุใบอนุญาตทำงานจะสิ้นอายุ และให้ยื่นตามแบบคำขอด้วยแบบฟอร์ม บต.25 ซึ่งหากใบอนุญาตทำงานหมดอายุไปแล้ว หรือมายื่นล่าช้ากว่าที่ได้กำหนดไว้ ทำให้ไม่สามารถทำการต่ออายุได้ คนต่างชาติจะต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงานเป็นฉบับใหม่ โดยใช้แบบฟอร์ม บต.25 และในตอนที่ยื่นขอรับใบอนุญาตทำงานฉบับใหม่ ตัววีซ่านั้นยังจะต้องไปเป็น Non – Immigrant Business Visa และจะต้องไม่หมดอายุ

ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) จะมีอายุเท่าใด ?

ระยะเวลาการอนุญาตทำงาน จะมีอายุตั้งแต่ 3 เดือน, 6 เดือน, 1 ปี, 1 ปี 3 เดือน, 1 ปี 6 เดือน หรือสูงสุดไม่เกิน 2 ปี โดยระยะเวลาขอใบใบอนุญาตทำงานนั้น จะขึ้นอยู่กับเอกสารการจ้างงานที่ใช้อ้างอิงนั่นเอง

ทำไมต้องเลือกใช้บริการรับทำ work permit ของ artralux ?

 • artralux มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของวีซ่ามามากกว่า 10 ปี โดยทางบริษัทนั้น ได้มีการให้คำแนะนำสำหรับชาวต่างชาติมาแล้วหลากหลายประเทศ ที่จะเข้ามาทำงานในประเทศไทย ทางบริษัทนั้น มีทีมงานมืออาชีพ ที่จะคอยดูแลและให้บริการอย่างเต็มที่
 • artralux มีบริการแปลเอกสารเพิ่มเติมทุกภาษา ไม่ว่าจะเป็น ไทย อังกฤษ จีน เยอรมัน เกาหลี ญี่ปุ่น อิตาลี ฯลฯ
 • artralux มีบริการครบครัน อยากต่ออายุ หรือทำใหม่ หรือกรณีที่มีภาวะแทรกซ้อนใดๆก็ตาม ทางเรายินดีที่จะดำเนินการ ดูแล และจัดการปัญหาเหล่านั้นให้อย่างเต็มที่ โดยที่ไม่มีการเรียกเก็บจ่ายใช้จ่ายเพิ่มเติมอย่างแน่นอน

ฉะนั้นแล้วหากคุณมีข้อสงสัย หรืออยากสอบถามเกี่ยวกับ work permit และ วีซ่า Non-B อย่ารอช้า เลือกใช้บริการกับ artralux รับรองเลยว่าจะต้องประทับใจอย่างแน่นอน สามารถเข้ามาติดต่อสอบถามได้ฟรี ทางเรายินดีให้บริการและคำปรึกษาอย่างมืออาชีพ

บทความที่เกี่ยวข้อง

ตัอวย่างหนังสือรับรองการทำงานขอวีซ่า

ขอวีซ่าไม่ผ่าน ควรทำอย่างไร

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ของเรา

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว บันทึกการตั้งค่า