ใบอนุญาตทำงาน หรือ Work Permit คืออะไร ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

ใบอนุญาตทำงาน หรือ Work Permit คืออะไร

 

ในการทำงานกับบริษัท องค์กร หน่วยงานของรัฐ และสถานประกอบกิจการต่างๆ หากผู้ที่มีจุดประสงค์จะเดินทางมาทำงานในประเทศไทยเป็นชาวต่างชาตินั้น จะต้องมีเอกสารสำคัญอย่างใบอนุญาตทำงาน หรือ Work permit ซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวต่างชาติทุกคนจำเป็นต้องมี ไม่ว่าจะประกอบธุรกิจ ดำเนินกิจการ หรือทำอาชีพใดก็ตาม โดยบทความนี้ Artralux ซึ่งเป็นผู้นำด้านการจัดการท่องเที่ยว และมีบริการรับทำและต่อใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) จะมาอธิบายว่า Work Permit คืออะไรให้ทุกคนเข้าใจมากขึ้น พร้อมทั้งข้อควรรู้ต่างๆ อย่างเช่น ความสำคัญของ Work Permit หรือขั้นตอนการขอเอกสาร Work Permit เพื่อให้ชาวต่างชาติสามารถทำงานในประเทศไทยได้นั่นเอง

 

แอดไลน์ สอบถามบริการยื่นวีซ่า

เพิ่มเพื่อน

 

รู้จักกับใบอนุญาตทำงาน หรือ Work Permit

 

ทำความรู้จักกับใบอนุญาตทำงาน หรือ Work Permit ในเบื้องต้น

อย่างที่ทุกคนทราบในเบื้องต้นว่าใบอนุญาตทำงาน หรือ Work Permit คือ ใบอนุญาตประกอบอาชีพสำหรับชาวต่างชาติ ซึ่งเอกสารดังกล่าวถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะหากชาวต่างชาติประจำกอบอาชีพโดยไม่มีเอกสารดังกล่าว จะถือว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมายได้ และจะอาจได้รับโทษตั้งแต่การปรับเงินตามจำนวนที่กำหนดไว้ หรือมีโทษจำคุก จนไปถึงทั้งมีโทษปรับและจำคุกเลยทีเดียว ดังนั้นแล้ว ชาวต่างชาติที่ต้องการจะเข้ามาทำงานในประเทศไทยนั้นจะต้องทำการขอเอกสาร Work Permit กับทางสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว ซึ่งมีหน้าที่ออกใบอนุญาตทำงาน และต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ตลอดจนดูแล ตรวจสอบ และควบคุมการทำงานของชาวต่างชาติตามกฎหมายไทยที่กำหนดไว้ โดยในปี 2566 นี้ ได้มีข้อมูลเกี่ยวกับสถิติจำนวนชาวต่างชาติที่ได้รับอนุญาตทำงาน ดังนี้

 • สถิติจำนวนชาวต่างชาติที่ได้รับอนุญาตทำงาน เดือนมกราคม จำนวน 3,310,090 คน
 • สถิติจำนวนชาวต่างชาติที่ได้รับอนุญาตทำงาน เดือนกุมภาพันธ์ จำนวน 2,745,967 คน
 • สถิติจำนวนชาวต่างชาติที่ได้รับอนุญาตทำงาน เดือนมีนาคม จำนวน 2,743,673 คน
 • สถิติจำนวนชาวต่างชาติที่ได้รับอนุญาตทำงาน เดือนเมษายน จำนวน 2,744,631 คน

จากสถิติดังกล่าวจะเห็นว่า ชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานภายในประเทศไทยนั้นมีจำนวนมากทีเดียว และยังแบ่งออกได้เป็นอีกหลายประเภท ยกตัวอย่างเช่น

 • แรงงานที่ได้รับอนุญาตตลอดชีพ
 • แรงงานกลุ่มมีทักษะ ได้แก่ กลุ่มทั่วไป และกลุ่มที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
 • ชนกลุ่มน้อย
 • แรงงานที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานตามบันทึกข้อตกลง (MOU)
 • แรงงานที่ได้รับอนุญาตทำงานแบบไป-กลับ หรือตามฤดูกาล
 • แรงงานที่ได้รับอนุญาตทำงานตามมติคณะรัฐมนตรีประจำเดือนและปีนั้นๆ

 

Work Permit มีกี่ประเภท

 

Work Permit มีกี่ประเภท อะไรบ้าง

เนื่องจากแรงงานต่างด้าวหรือชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานนั้นมีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น สัญชาติ ประเภทอาชีพ และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ จึงทำให้หลายคนอยากรู้ว่า Work Permit มีกี่ประเภท แต่ละประเภทของ Work Permit คืออะไร และมีอะไรบ้าง ซึ่งในขณะนี้ เราสามารถแบ่งประเภทใบอนุญาตทำงานออกเป็น หลักๆ ดังนี้

ใบอนุญาตทำงานเล่มสีน้ำเงิน (ตท.11)

ใบอนุญาตทำงานที่มีลักษณะคือ สมุดเล่มสีน้ำเงิน ซึ่งมีขนาด 12.7*8.89 ซม. โดยทางสำนักบริหารแรงงานต่างด้าวจะออกใบอนุญาตดังกล่าวให้สำหรับช่าวต่างชาติที่มีอาชีพ ดังนี้

 • แรงงานในกลุ่มช่างฝีมือ
 • ผู้ที่ประกอบอาชีพนักธุรกิจหรือนักลงทุน
 • ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมด้านนั้นๆ
 • แรงงานนำเข้าตามกำหนดข้อตกลง (MOU)
 • แรงงานผู้ประกอบอาชีพในกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ

ใบอนุญาตทำงานเล่มสีส้ม (ตท.11)

ใบอนุญาตทำงานที่มีลักษณะเป็นสมุดเล่มสีส้ม ขนาด 12.7*8.89 ซม. โดยใบอนุญาตทำงานดังกล่าวมีไว้สำหรับผู้ที่เป็นแรงงานต่างด้าวซึ่งประกอบอาชีพในกลุ่มกิจกรรมประมงทะเลทุกกลุ่ม ยกเว้นงานที่มีความเกี่ยวข้องกับใบอนุญาตทำงาน

ใบอนุญาตทำงาน (ตท.15)

ใบอนุญาตทำงานที่มีลักษณะเป็นเอกสารแผ่นสีเหลือง ขนาด 14*21 ซม. โดยผู้ที่ถือใบอนุญาตดังกล่าวจะเป็นผู้ประกอบอาชีพเป็น แรงงานไป-กลับ หรือแรงงานตามฤดูกาล ซึ่งสามารถทำงานได้เฉพาะช่วงเวลาหนึ่งของปีเท่านั้น โดยอาจเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับ การเกษตร การประมง งานก่อสร้าง หรืองานซึ่งเป็นที่ต้องการตามฤดูกาลนั้นๆ 

ใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ

ใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ เป็นใบอนุญาตทำงานอีกประเภทหนึ่งที่อนุญาตให้กลุ่มทำงานสัญชาติกัมพูชา เมียนมา ลาว และเวียดนาม ซึ่งจะสามารถทำงานได้เป็นระยะเวลา 1 ปี ก่อนที่จะยื่นขอต่อใบอนุญาตทำงานในครั้งต่อๆ ไป

 

ขั้นตอนการทำ Work Permit

 

แอดไลน์ สอบถามบริการยื่นวีซ่า

เพิ่มเพื่อน

 

ขั้นตอนการทำ Work Permit ต้องเตรียมตัวอย่างไร

เมื่อเข้าใจมากขึ้นแล้วว่าใบอนุญาตทำงาน หรือ Working Permit คืออะไร หรือ Work Permit มีกี่ประเภท อะไรบ้างแล้ว มาดูกันว่าการทำ Work Permit มีขั้นตอนอะไรบ้าง เพื่อที่ชาวต่างชาติซึ่งต้องการเข้ามาทำงานในประเทศไทยจะได้รู้ว่ามีวิธีการขอใบอนุญาตทำงานอย่างไรบ้างไป

ขอวีซ่า Non-B ก่อน

สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการเดินทางเพื่อเข้ามาประกอบอาชีพนั้น จะต้องทำการขอวีซ่า Non – Immigrant Visa B หรือวีซ่า Non-B ก่อน โดยวีซ่าดังกล่าว เปรียบเหมือนใบอนุญาตสำคัญในการเดินทางเข้ามาทำงานภายในประเทศ ซึ่งออกโดยกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ โดยผู้ขอ Visa Non-B ได้นั้น จะต้องผ่านคุณสมบัติที่ทางหน่วยงานกำหนด จึงจะได้รับใบอนุญาตให้เดิทางเข้ามาในประเทศได้

เตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอ Work Permit

หลังจากที่ได้รับวีซ่า Non-B ในการเดินทางเข้ามายังประเทศไทยได้แล้ว ให้ทางชาวต่างชาติที่มีจุดประสงค์ในการเดินทางเพื่อเข้าทำงานนั้นเตรียมเอกสาร Work Permit ต่างๆ ที่จำเป็นต้องยื่นกับทางกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานภายใน 90 วัน โดยใครที่สงสัยว่าการขอ Work Permit ใช้เอกสารอะไรบ้าง ผู้สมัครสามารถตรวจสอบลิสต์รายการเอกสาร Work Permit ต่างๆ ได้เองเลย ดังนี้

 • แบบฟอร์ม ตท.1 สำหรับการขออนุญาตทำงานครั้งแรก หรือใบอนุญาตขาดการต่ออายุและจำเป็นต้องใบอนุญาตทำงานใหม่ (หากเป็นผู้ที่เคยทำ Work Permit มาแล้ว แต่ต้องการต่ออายุใบอนุญาตทำงานก่อนหมดอายุ ให้ใช้เอกสารแบบฟอร์ม ตท.5)
 • รูปถ่าย ขนาด 3 x 4 ซม. (1 นิ้วครึ่ง) จำนวน 3 รูป โดยรูปถ่ายจะต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน และไม่ใช่รูปจากคอมพิวเตอร์ หรือรูปถ่ายโพลารอยด์)
 • สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) และเอกสารสำคัญแสดงตัวตนฉบับจริงของชาวต่างชาติ
 • สำเนาหลักฐานรับรองการศึกษา
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (กรณีที่อาชีพนั้นๆ ต้องมีใบรับรองอนุญาตประกอบวิชาชีพ)
 • ใบรับรองแพทย์ ซึ่งผู้ยื่นเอกสาร Work Permit นั้น จะต้องไม่เป็นบุคคลวิกลจริต โรคติดยาเสพติด โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือโรคที่สร้างความรังเกียจต่อผู้คนในสังคม เป็นต้น
 • กรณีที่แรงงานต่างด้าวไม่ได้มามอบเอกสารด้วยตนเอง ให้ผู้รับมอบอำนาจนำ หนังสือมอบอำนาจ (Power of Attorney) ที่ติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประชาชนของแรงงานต่างด้าวกับผู้รับมอบอำนาจมากด้วย

ในการขอใบอนุญาตทำงานตามลิสต์เอกสารที่กล่าวมานั้น ทางผู้สมัครจะต้องเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาตามประเภทของกิจการด้วย เช่น สถานประกอบการเอกชน, สถานศึกษาเอกชน, หน่วยงานราชการ, มูลนิธิ หรือสมาคม, หรือกิจการถ่ายทำภาพยนตร์จากต่างประเทศ เป็นต้น

 

รอผล Work Permit

 

รอผลการพิจารณาคำร้องขอ Work Permit

หากรวบรวมเอกสาร Work Permit เรียบร้อยแล้ว ให้ชาวต่างชาติซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวหรือผู้รับมอบอำนาจสามารถเดินทางไปยังกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานเพื่อยื่นส่งเอกสาร โดยเจ้าหน้าที่จะใช้เวลาพิจารณาประมาณ 3 วันทำการถ้าเอกสารครบถ้วน

 

สรุปอีกครั้งว่าใบอนุญาตทำงาน หรือ Working Permit คือใบอนุญาตให้ชาวต่างชาติซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวนั้นสามารถเดินทางเข้ามาทำงานภายในประเทศไทยได้ โดยสำหรับคำถามที่ว่า Work Permit มีกี่ประเภท หรือการขอ Work Permit ใช้เอกสารอะไรบ้างนั้น จะขึ้นอยู่กับว่าผู้ยื่นขอใบอนุญาตทำงานนั้นเป็นคนสัญชาติอะไร ประกอบอาชีพแบบไหน หรือมีข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเข้าข่ายใบอนุญาตทำงานแบบใด โดยหากเป็นผู้ยื่นขอใบอนุญาตทำงานครั้งแรกจะต้องใช้แบบฟอร์ม ตท.1 หรือหากเป็นผู้ที่ต่ออายุใบอนุญาตทำงานจะต้องใช้แบบฟอร์ม ตท.5 ทั้งนี้ สำหรับใครที่ต้องการคำปรึกษาเกี่ยวกับใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยเพื่อให้ชาวต่างชาติสามารถเข้ามาทำงานในประเทศได้นั้น สามารถติดต่อ Artralux เพื่อขอรับคำปรึกษา พร้อมบริการทำ หรือต่อใบอนุญาตทำงานเพื่อให้ท่านสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น 

 

สนใจติดต่อ Artralux ที่ 02-047-0083 หรือ ผ่านช่องทางไลน์ Line: @Artralux (มี @ นำหน้า)  

📞 | 02-047-0083

💬 | (Line) https://bit.ly/3I9BJ42

บทความที่เกี่ยวข้อง

ตัอวย่างหนังสือรับรองการทำงานขอวีซ่า

ขอวีซ่าไม่ผ่าน ควรทำอย่างไร

แอดไลน์ สอบถามบริการยื่นวีซ่า

เพิ่มเพื่อน

SHARES

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ของเรา

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว บันทึกการตั้งค่า