Unseen Switzerland & Italy

Artralux ใส่ใจในทุกรายละเอียดความต้องการของผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน
เราตั้งใจเพื่อประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ดีที่สุด

ลงทะเบียนเพื่อสอบถามแพ็คเกจทัวร์

Artralux ใส่ใจในทุกรายละเอียดความต้องการของผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน
เราตั้งใจเพื่อประสบการณ์การการท่องเที่ยวที่ดีที่สุด

ลงทะเบียนเพื่อสอบถามแพ็คเกจทัวร์

 

บินเข้าซูริค และออกมิลาน

พิชิตยอดเขาชตันเซอร์ฮอร์น ด้วยกระเช้าลอยฟ้า แบบเปิดประทุน 2 ชั้น

เยือนเมือง เบลลินโซนา เมืองหลวงของรัฐตีชีโน ที่ได้รับการขนานนามว่า “เมืองแห่งปราสาท”

พักโลคาร์โน 2 คืน เมืองที่พักตากอากาศ ที่มีความสวยงามและมีเสน่ห์อีกเมืองหนึ่งของประเทศสวิตเซอร์แลนด์

สัมผัส แอสโคนา เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ราชินิแห่งทะเลสาบมาจอเร”

เยี่ยมชม เบลลาโจ และ วาเรนนา เมืองสวยบริเวณทะเลสาบโคโม ขึ้นชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่สวยที่สุดในอิตาลี

มีเวลาชอปปิงเต็มที่ทั้งที่เอาท์เล็ท และ มิลาน

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

โปรแกรมการเดินทาง
ITINERARY

Day 1
กรุงเทพฯ

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566

 • 23.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชั้นผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์เช็คอินแถว Q สายการบินกาตาร์แอร์เวย์ เจ้าหน้าที่รอต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่คณะ

Unseen Switzerland & Italy - 1

Day 2
กรุงเทพฯ – โดฮา – ซูริค – ย่านเมืองเก่าซูริค – ลูเซิร์น

วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566

 • 01.50 น. ออกเดินทางสู่โดฮา ประเทศกาตาร์ โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR837 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง 25 นาที)
 • 05.15 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด ประเทศกาตาร์ แวะพักเปลี่ยนเครื่อง 
 • 08.50 น. ออกเดินทางสู่ซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ QR095 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง 35 นาที)   
 • 13.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมตรวจเช็คสัมภาระแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองซูริค (Zurich) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที) จากนั้นนำท่านเที่ยวชมย่านเมืองเก่าซูริค (Zurich Old Town) ซึ่งจะเห็นอาคารยุโรปยุคกลาง (Medieval) ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้ตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 โดยย่านเมืองเก่านี้ ตั้งอยู่สองฝั่งแม่น้ำลิมมัต (Limmat) ใจกลางเมืองซูริค สามารถเดินชมวิวและทัศนียภาพได้สะดวก มีถนนเลียบแม่น้ำ ทำให้เดินเล่นและชื่นชมทัศนียภาพที่สวยงามของบ้านเรือน และชมความงามของตัวเมืองเก่าอย่างเพลิดเพลิน
 • 17.30 น. นำท่านเดินทางสู่เมือง ลูเซิร์น (Lucerne) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
 • เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
 • พักโรงแรม Astoria Hotel Lucerne (4*) หรือในระดับเดียวกัน  

Unseen Switzerland & Italy - 2

Day 3
ลูเซิร์น – ชตันส์ – ยอดเขาชตันเซอร์ฮอร์น – ลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโต – สะพานไม้ชาเปล

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566

 • เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
 • 09.00 น. หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่เมือง ชตันส์ (Stans) เมืองหลวงของรัฐนิดวัลเดิน  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที) แล้วนำท่านนั่งรถราง แล้วต่อด้วยกระเช้าลอยฟ้าเพื่อขึ้นไปยัง ยอดเขาชตันเซอร์ฮอร์น (Stanserhorn) โดยกระเช้าของที่นี่จะเป็นกระเช้าลอยฟ้าแบบเปิดประทุน 2 ชั้น ทำให้ท่านใกล้ชิดกับความสวยงามและบรรยากาศภายนอกอย่างใกล้ชิดทั้งไปและกลับ จากนั้น นำท่านเดินทางกลับสู่เมือง ลูเซิร์น (Lucerne) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที)

Unseen Switzerland & Italy - 3

 • กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • หลังอาหาร นำท่านแวะชม อนุสาวรีย์สิงโต (Lion Monument) เป็นประติมากรรมแกะสลักหินผา เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงการเสียชีวิตของทหารสวิสฯ ผู้ที่มีความกล้าหาญ สีหน้าแสดงถึงอาการบาดเจ็บจากการถูกทำร้ายด้วยอาวุธ แต่เท้าของสิงโตก็ยังคงปกป้องโล่ห์ ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์ของราชวงศ์บรูบอง จากนั้นนำท่านชม สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) สะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก มีอายุหลายร้อยปี ที่ได้มีการบูรณะขึ้นมาใหม่หลังจากถูกไฟไหม้
 • เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
 • พิเศษ บริการท่านด้วยเมนู Cheese fondue เมนูขึ้นชื่อของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 
 • พักโรงแรม Astoria Hotel Lucerne (4*) หรือในระดับเดียวกัน  

Unseen Switzerland & Italy - 4

Day 4
ลูเซิร์น – เบลลินโซนา – ย่านเมืองเก่าเบลลินโซนา – ปราสาทแกรนเด – โลคาร์โน

วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม 
 • 09.00 น. หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่เมือง เบลลินโซนา (Bellinzona) เมืองหลวงของรัฐตีชีโน เมืองที่ได้รับการขนานนามว่า “เมืองแห่งปราสาท” (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) แล้วนำท่านเที่ยวชม ย่านเมืองเก่าเบลลินโซนา (Bellinzona Old Town) ที่รายล้อมไปด้วยอาคารเก่าแก่ๆที่สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ปัจจุบันอาคารเหล่านี้กลายเป็นร้านค้า ร้านขายของที่ระลึก และร้านอาหารมากมาย

Unseen Switzerland & Italy - 5

 • กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  หลังอาหารนำท่านเข้าชม ปราสาทแกรนเด (Castelgrande) ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยยุคกลาง ตั้งอยู่บนเนินเขาเหนือย่านเมืองเก่า เป็นปราสาทที่ค่อนข้างกว้างขวาง ซี่งจากตรงนี้จะสามารถมองเห็นเขตใจกลางเมือง และเขตเมืองเก่าได้อย่างชัดเจน
 • 16.30 น. ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ โลคาร์โน (Locarno) จัดเป็นเมืองที่พักตากอากาศ ที่อยู่ในเขตรัฐตีชีโน ทางภาคใต้ ที่มีความสวยงามและมีเสน่ห์อีกเมืองหนึ่งของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 35 นาที) 
 • เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
 • พักโรงแรม Hotel Lago Maggiore (4*) หรือในระดับเดียวกัน

Unseen Switzerland & Italy - 6

Day 5
โลคาร์โน – แอสโคนา – โลคาร์โน – จตุรัสแกรนเด – วิหารมาดอนน่า เดล ซาสโซ่

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
 • 09.00 น. หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ แอสโคนา (Ascona) เป็นเมืองเล็กๆริมทะเลสาบมาจอเร มีฉายาว่า “ราชินิแห่งทะเลสาบมาจอเร” (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที) นำท่านชมความสวยงามของเมืองแอสโคนา (Ascona) จากการที่มีจุดเด่นของอาคารตัวตึกที่ออกแบบคลาสสิคและทาสีหลากหลายสีสัน ศิลปะตามแบบประเทศอิตาลี เพราะเมืองนี้อยู่ติดกับประเทศอิตาลีจึงได้รับอิทธิพลมาโดยปริยาย เมืองมีทางยาวเลียบทะเลสาบ ซึ่งเราจะเห็นวิวของทะเลสาบ และขุนเขาที่โอบล้อมเมืองเอาไว้อย่างสวยงาม

Unseen Switzerland & Italy - 7

 • กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 • หลังอาหาร นำท่านเดินทางกลับสู่ โลคาร์โน (Locarno) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) แล้วนำท่านชม จตุรัสแกรนเด (Piazza Grande) ถือเป็นหัวใจสำคัญของเมืองเก่าจัตุรัสหลักอันสวยงามนี้ตั้งอยู่บนถนนที่ปูด้วยหินกรวด สถาปัตยกรรมสไตล์ลอมบาร์ด พร้อมด้วยอาคารที่มีสีสันสวยงาม จากนั้น นำท่านนั่งรถรางขึ้นไปยัง วิหารมาดอนน่า เดล ซาสโซ่ (Madonna del Sasso) วิหารที่มีความสำคัญทางศาสนาและประวัติศาสตร์ของเมือง ท่านจะได้เห็นวิวเมืองโลคาร์โนเบื้องล่างพร้อมกับทะเลสาบมัจจอเรที่สวยงาม
 • เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
 • พักโรงแรม Hotel Lago Maggiore (4*) หรือในระดับเดียวกัน

Unseen Switzerland & Italy - 8

Day 6
โลคาร์โน – ทะเลสาบโคโม (อิตาลี) – เบลลาโจ – วาเรนนา – มิลาน

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม 
 • 09.00 น. หลังอาหาร นำท่นเดินทางสู่ ทะเลสาบโคโม (Lake Como) ประเทศอิตาลี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที) แล้วนำท่านนั่งเรือเฟอร์รี่สู่เมือง เบลลาโจ (Bellagio) เป็นเมืองที่ถือว่าเป็น “ไข่มุกแห่งทะเลสาบโคโม” มีร้านค้าเล็กๆอยู่ตามตรอกซอกซอย เมืองนี้ถือเป็นอีกเมืองที่สามารถเห็นทิวทัศน์อันงดงามของทะเลสาบโคโมได้เป็นอย่างดี

Unseen Switzerland & Italy - 9

 • กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 • หลังอาหาร นำท่านนั่งเรือเฟอร์รี่สู่เมือง วาเรนนา (Varenna) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที) นำท่านเที่ยวชมเมือง วาเรนนา (Varenna) เป็นเมืองเก่าแก่นับพันปี สร้างขึ้นครั้งแรกตั้งแต่ปีค.ศ. 769 กระจายอยู่ตามไหล่เขาที่สูงชัน และมองเห็นทะเลสาบโคโมที่สวยงาม
 • 17.00 น. นำท่านเดินทางสู่เมือง มิลาน (Milan) เมืองเอกของแคว้นลอมบาร์เดีย ประเทศอิตาลี ถือเป็นนครที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองจากกรุงโรม (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที) 
 • เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
 • พักโรงแรม Crowne Plaza Hotel Milan Linate (4*) หรือในระดับเดียวกัน 

Unseen Switzerland & Italy - 10

Day 7
มิลาน – Serravalle Designer Outlet – มิลาน – ปราสาทสฟอร์เซสโก

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
 • 09.00 น. หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ Serravalle Designer Outlet (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที) แหล่งช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นที่มีสินค้าให้เลือกซื้อมากมายกว่า 230 ร้าน ซึ่งประกอบด้วยแบรนด์ดังต่างๆ อาทิเช่น Balenciaga, Bally, Bottega Veneta, Loewe, Longchamp, Lacoste, Tod’s เป็นต้น อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

Unseen Switzerland & Italy - 11

 • กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย
 • 15.00 น. ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ มิลาน (Milan) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที) แล้วนำท่านชม ปราสาทสฟอร์เซสโก (Sforzesco Castle) ปราสาทนี้ตั้งอยู่ใจกลางเมือง มิลาน เป็นปราสาทขนาดใหญ่ ที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 14 ซึ่งเคยเป็นป้อมปราการของพวกตระกูลวิสคอนติ (Visconti) ต่อมาเป็นที่พำนักของผู้นำเผด็จการในช่วงศตวรรษที่ 15 คือตระกูลสฟอร์ซา (Sforza) ปัจจุบันปราสาทสฟอร์เซสโก้ได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์

Unseen Switzerland & Italy - 12

 • เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
 • พักโรงแรม Crowne Plaza Hotel Milan Linate (4*) หรือในระดับเดียวกัน

 

Day 8
มิลาน – มหาวิหารแห่งมิลาน (ดูโอโม่) – แกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมานูเอลที่ 2 – ช้อปปิ้งย่านดูโอโม่ และถนนมอนเต นาโปลีโอเน – ท่าอากาศยานมิลานมัลเปนซา

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566

 • เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

Unseen Switzerland & Italy - 13

 • 09.00 น.  หลังอาหาร นำท่านเข้าชม มหาวิหารแห่งมิลาน (ดูโอโม่) หรือที่มีชื่อเรียกในภาษาอิตาลีว่า “Duomo Di Milano”ตั้งอยู่ใจกลางจตุรัสเมืองมิลาน มหาวิหารแห่งนี้ถูกออกแบบสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบกอธิค และมีการเชิญรูปหล่อทองแดงปิดทองของพระนางมารีย์พรหมจารีไว้ที่ยอดของวิหารในปีค.ศ. 1774 จนกลายเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของมิลาน นำท่านชม แกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมานูเอลที่ 2 (Galleria Vittorio Emanuele II) เป็นห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดของอิตาลีและเป็นหนึ่งในห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ที่ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองมิลาน ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิก Giuseppe Mengoni ในช่วงระหว่างปี 1865 ถึงปี 1877

Unseen Switzerland & Italy - 14

 • กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้มีเวลาช้อปปิ้งอย่างเต็มที่ หลังอาหาร อิสระให้ท่าน ช้อปปิ้งย่านดูโอโม่ ซึ่งเป็นย่านช้อปปิ้งที่สำคัญของมิลาน และท่านยังสามารถเดินไปที่ ถนนมอนเต นาโปลีโอเน (Via Monte Napoleone) ย่านช็อปปิ้งสุดหรูของมิลานได้อีกด้วย

Unseen Switzerland & Italy - 15

 • 16.30 น.  นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานมิลานมัลเปนซา (Milan Malpensa Airport) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
 • 21.15 น. ออกเดินทางสู่โดฮา ประเทศกาตาร์ โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR118 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง 50 นาที)
Day 9
โดฮา – กรุงเทพฯ

วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566

 • 05.05 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด ประเทศกาตาร์ แวะพักเปลี่ยนเครื่อง
 • 08.05 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR832 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง 20 นาที)
 • 18.25 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

Unseen Switzerland & Italy - 16

***รายการนำเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่ไม่สามารถควบคุมได้ ความล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบินฯ และสถานการณ์ในต่างประเทศที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง หรือเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง ซึ่งบริษัทฯได้มอบหมายให้หัวหน้าทัวร์เป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ ณ ขณะนั้น โดยยึดหลักการให้บริการด้วยความถูกต้องและเป็นธรรมระหว่างผู้ร่วมเดินทางกับทางบริษัทฯเป็นสำคัญ***

อัตราค่าบริการ

ช่วงเวลาเดินทาง10 - 18 พฤศจิกายน 2566
จำนวนผู้ใหญ่ ขั้นต่ำ 30 ท่าน หัวหน้าทัวร์ 1 ท่าน
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (Twin/Double) ท่านละ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)93,000 บาท
พักห้องเดี่ยว (Single) ชำระเพิ่ม ท่านละ28,000 บาท
เด็กอายุระหว่าง 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)78,000 บาท
เด็กอายุระหว่าง 2-6 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)78,000 บาท
***ราคาตั๋วเครื่องบิน (เช็ค ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2566) ท่านละ32,000 บาท

หมายเหตุ 

 1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงราคา กรณีผู้ร่วมเดินทางน้อยกว่า 30 ท่าน 
 2. ทางบริษัทฯจะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อมีผู้สำรองที่นั่งครบ 30 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูตฯ เนื่องจากบริษัทฯจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า เช่น ตั๋วเครี่องบิน,  โรงแรมที่พัก, ประกันการเดินทาง เป็นต้น 
 3. หากในช่วงที่เดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเองตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูตฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยดูแล และอำนวยความสะดวก
 4. เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตฯเป็นผู้กำหนด ไม่ใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตฯต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นเพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่าน้ัน ไม่ได้เป็นผู้พิจารณาวีซ่าให้กับทางท่าน
 5. กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงดังต่อไปนี้ 
  • ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดำเนินการ ซึ่งทางสถานทูตฯจะไม่คืน แม้ว่าจะไม่ผ่านการพิจารณา
  • ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบินตามความเป็นจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องทำการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 120 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแค่ค่ามัดจำตั๋วตามจริงเท่าน้ัน
  • ค่าห้องพักในการเข้าพัก ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจำห้องพักทุกคืนของการเดินทาง หากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการต่อรองระหว่างบริษัทฯกับแลนด์โอเปอเรเตอร์ต่างประเทศ หรือโรงแรมที่พักในต่างประเทศ เพื่อที่จะได้ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าเป็นสำคัญ)
 6. หากผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%
 7. ทางสถานทูตไม่ให้ดึงเล่มพาสปอร์ตในทุกกรณี หากลูกค้าจำเป็นต้องใช้พาสปอร์ตเดินทางในช่วงที่ยื่นวีซ่ากรุ๊ป ลูกค้าจะต้องไปแสดงตัวยื่นวีซ่าเดี่ยวเท่าน้ัน และต้องแนบตั๋วที่จะเดินทางก่อนหน้าเพื่อแจ้งให้สถานทูตรับทราบ แต่การพิจารณาจะขึ้นอยู่กับสถานทูตเท่านั้น
 8. ทางบริษัทฯถือว่าได้เริ่มต้นและจบการให้บริการที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีที่ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ และต้องการสำรองบัตรโดยสารทุกชนิด ที่ใช้ในการเดินทางก่อนมาถึงจุดนัดพบที่สนามบินสุวรรณภูมิ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวมถึงความล่าช้าที่เกินกว่าเวลานัดหมายทุกกรณี และขอแนะนำให้ท่านชะลอการออกบัตรโดยสารทุกชนิด จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันการเดินทางฉบับสมบูรณ์จากทางบริษัทฯก่อน

อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามที่ระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง (กฎหมายในยุโรป
  ไม่อนุญาตให้ขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)
 2. ค่าโรงแรมที่พักตามระดับมาตรฐานที่ระบุ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (โรงแรมในยุโรปบางที่จะไม่มี
  เครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ) หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟร์
  หรือการประชุมต่างๆ ราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่า ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมืองที่พัก
  โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
 3. ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ โดยทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความ
  เหมาะสม
 4. ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์มืออาชีพที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินท่านละไม่เกิน 3,000,000 (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 6. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆตามรายการที่ระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงแต่ละสถานที่ในโปรแกรม
 7. ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่า (เชงเก้น) ซึ่งใช้เวลาในการดำเนินการ 15 วัน ไม่รวมวันหยุดเสาร์อาทิตย์
  และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 8. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์และค่าทิปคนขับรถตลอดทริป
 9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. อัตราค่าบริการนี้ยังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าอาหาร ค่าบริการต่างๆในโรงแรม ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 3. ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
 4. ค่าบริการตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR Test ที่ต่างประเทศ (ถ้ามี)
 5. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง และการชำระเงิน 

 1. กรุณาจองล่วงหน้า และชำระค่าทัวร์งวดแรก 60,000 บาท ณ วันที่ยืนยันการจอง พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มายังบริษัทฯ หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆเพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น 
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ กรุณาชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 
 3. รายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าและออกประเทศ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 
 4. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

เงื่อนไขการยกเลิก 

 1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วัน เก็บค่ามัดจำทั้งหมด
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วัน เก็บค่าใช้จ่าย  80% ของราคาทัวร์
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์

ดาวน์โหลด

LET’S US HELP YOU DESIGN YOUR JOURNEY

CHAT NOW

โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน

ทัวร์เกาหลี PINK FLORAL

5 วัน 3 คืน
ติดต่อสอบถามที่นั่ง
ติดต่อสอบถาม

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ของเรา

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว บันทึกการตั้งค่า