ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โอซาก้า Insight Kansai

Artralux ใส่ใจในทุกรายละเอียดความต้องการของผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน
เราตั้งใจเพื่อประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ดีที่สุด

ลงทะเบียนเพื่อสอบถามแพ็คเกจทัวร์

Artralux ใส่ใจในทุกรายละเอียดความต้องการของผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน
เราตั้งใจเพื่อประสบการณ์การการท่องเที่ยวที่ดีที่สุด

ลงทะเบียนเพื่อสอบถามแพ็คเกจทัวร์

ARTRALUX ขอนำท่านชื่นชมความงดงามของปรากฏการณ์ใบไม้เปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วง ที่เกิดขึ้นปีละครั้ง และพาย้อนรอยสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมานับตั้งแต่อดีตของภูมิภาคคันไซ พร้อมเปิดประสบการณ์สุดแสนประทับใจไปกับความงดงาม เพื่อดื่มด่ำไปกับ แสง สี และเสียงแห่งความสนุกสนาน ณ ใจกลางเมืองโอซาก้า ไม่ว่าจะเที่ยว กิน หรือชอปปิงอย่างเต็มที่

ARTRALUX จัดให้กับทุกท่านอย่างเต็มที่ ไม่มีกั๊กแน่นอน

 

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

โปรแกรมการเดินทาง
ITINERARY

Day 1
กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – โฮจีมินห์ ซิตี้

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566

 • 16.30 น. คณะเช็คอิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูหมายเลข 6 เคาน์เตอร์สายการบินเวียดนาม แอร์ไลน์ (เคาน์เตอร์ L) เมื่อถึงเวลานัดจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน
 • 19.35 น. คณะเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเติ่น เซิน เญิต ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดย สายการบินเวียดนาม แอร์ไลน์ เที่ยวบิน VN606 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 45 นาที)
 • 21.20 น. คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานเติ่น เซิน เญิต ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม แวะรอเพื่อทำการเปลี่ยนเครื่อง
Day 2
โฮจีมินห์ ซิตี้ – โอซาก้า – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ถนนคนเดินซังเน็นซากะ – ถนนคนเดินนิเน็งซากะ – ย่านกิอง

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566

 • 00.20 น. คณะเดินทางสู่ ท่าอากาศยานคันไซ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบินเวียดนาม แอร์ไลน์ เที่ยวบิน VN320 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 40 นาที)
 • 07.00 น. คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานคันไซ ประเทศญี่ปุ่น Artralux นำคณะผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองที่กงศุลกากร (เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่น เร็วกว่า ประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
 • 08.00 น. นำคณะเดินทางสู่ เมืองเกียวโต (KYOTO) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที) จากนั้นนำชม วัดคิโยมิสึ (KIYOMIZU DERA) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “วัดน้ำใส” ซึ่งเป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น อีกทั้งยังได้รับการจดทะเบียนขึ้นเป็นมรดกโลก สาเหตุที่วัดแห่งนี้ เป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวนั้น มาจากลานไม้ขนาดใหญ่ที่ยื่นออกมาจากตัวอาคารหลักซึ่งไม่ได้ใช้ตะปูในการสร้างเลยแม้แต่ตัวเดียว และเป็นจุดชมทิวทัศน์ที่สวยงามมากๆ อีกด้วย

Insight Kansai (Kyoto-Osaka) - 1

จากนั้น นำคณะชม ถนนคนเดินซังเน็นซากะ (SANNENZAKA STREET) และ ถนนคนเดิน นิเน็งซากะ (NINENZAKA STREET) ซึ่งเป็นถนนอันเลื่องลือของเมืองเกียวโต ที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมอย่างชัดเจน

 • กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • ช่วงบ่าย  หลังมื้ออาหาร นำคณะเดินทางสู่ ย่านกิอง (GION) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที) ซึ่งเป็นย่านเกอิชาที่มีชื่อเสียงที่สุดในเกียวโต บริเวณนี้เต็มไปด้วยร้านค้าสินค้าพื้นเมืองต่างๆ ร้านอาหาร และโรงน้ำชา สถานที่ที่เหล่าเกอิชาและไมโกะคอยบริการแขกด้วยความงามและรอยยิ้ม

จากนั้น นำคณะเช็คอินเข้าสู่ที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัยภายในที่พัก  

 • ช่วงค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

พิเศษ บริการอาหารท่านด้วยมื้ออาหารค่ำสุดพิเศษ เมนูอาหารชุดแบบดั้งเดิม (KAISEKI) ชุดอาหารชาววังญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม ที่สมัยก่อนมีแต่เชื้อพระวงศ์เท่านั้นที่สามารถรับประทานอาหารสำรับนี้ได้

Insight Kansai (Kyoto-Osaka) - 3

 • ที่พัก    KYOTO TAKENOSATO ONSEN MAN-YO NO YU 4* หรือเทียบเท่า

พิเศษ ให้ท่านได้ผ่อนคลายอิริยาบถกับการแช่อ็อนเซ็นที่ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าช่วยกระตุ้นในเรื่องการไหลเวียนของโลหิตและช่วยให้ผิวพรรณดีขึ้น

Day 3
เกียวโต – มิเอะ – หมู่บ้านนินจาตระกูลอิงะ – นาระ – วัดโทไดจิ – สวนกวางนาระ – โอซาก้า

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2566

 • เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
 • 09.00 น. หลังมื้ออาหาร นำคณะเดินทางสู่ เมืองมิเอะ (MIE) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที) นำชม หมู่บ้านนินจาตระกูลอิงะ (IGA-RYU NINJA MUSEUM) อดีตโรงเรียนสอนวิชานินจา (NINJUTSU) ชื่อดังเคียงคู่กับหมู่บ้านนิจาตระกูลโคกะ ปัจจุบันได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมอุปกรณ์ต่างๆ ที่นินจาใช้ในอดีต อีกทั้งยังมีการแสดงโชว์ของเหล่านินจาอีกด้วย

Insight Kansai (Kyoto - Osaka) - 7

 • กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • บ่าย หลังมื้ออาหาร นำคณะเดินทางสู่ เมืองนาระ (NARA) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) นำคณะเข้าชม วัดโทไดจิ (TODAIJI TEMPLE) หนึ่งในวัดที่ใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดในญี่ปุ่น ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 752 เพื่อเป็นต้นแบบของวัดพุทธทั่วทั้งประเทศญี่ปุ่น ภายในโถงหลักของวัดเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระใหญ่ไดบุตสึ ที่ได้ถูกขึ้นทะเบียนให้เป็นพระพุทธรูปไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

Insight Kansai (Kyoto-Osaka) - 5

จากนั้น นำชม สวนกวางนาระ (NARA PARK) ภายในสวนนั้นเต็มไปด้วยกวางนับพันตัว โดยกวางนั้น ชาวเมืองนาระเชื่อว่า กวางเป็นผู้ส่งสารของทวยเทพ ด้วยเหตุนี้ กวางจึงได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนาระ ท่านสามารถซื้อขนมเซ็มเบ้นี้และป้อนเหล่ากวางใหญ่กวางน้อยทั้งหลายภายในสวนนี้ได้ ท่านจะได้สัมผัสกับความน่ารักของเหล่ากวางได้อย่างใกล้ชิด

Insight Kansai (Kyoto-Osaka) - 6

จากนั้น นำคณะเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า (OSAKA) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)

 • ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พิเศษ บริการท่านด้วยมื้ออาหารสุดพิเศษ บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างยากินิกุ ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพดีจากทั่วทั้งญี่ปุ่นเพื่อความสุขและรอยยิ้มของลูกค้า

จากนั้น นำคณะเช็คอินเข้าสู่ที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัยภายในที่พัก

 • ที่พัก  FAIRFIELD BY MARIOTT OSAKA NAMBA 4* หรือเทียบเท่า

 

Day 4
โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – ศาลเจ้านัมบะ ยาซากะ – ชอปปิงย่านชินไซบาชิ

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566

 • เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
 • 09.00 น. หลังมื้ออาหาร นำคณะเดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า (OSAKA CASTLE) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที) นำชมปราสาทโอซากา (OSAKA CASTLE) หนึ่งในปราสาทที่เป็นแลนด์มาร์กสำคัญและแสดงถึงความยิ่งใหญ่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาของโอซาก้า

 • กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • บ่าย  หลังมื้ออาหาร นำคณะเดินทางสู่ ศาลเจ้านัมบะ ยาซากะ (NAMBA YASAKA SHRINE) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 25 นาที) นำชม ศาลเจ้านัมบะ ยาซากะ (NAMBA YASAKA SHRINE) ศาลเจ้าใจกลางเมืองโอซาก้า มีเอกลักษณ์อันโดดเด่น คือ หัวสิงโตอันดุดันขนาดใหญ่ตั้งอยู่ด้านหน้าศาลเจ้า คนญี่ปุ่นเชื่อว่าปากของสิงโตนั้น สามารถกลืนกินสิ่งไม่ดีต่างๆ และปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้หายไปและนำมาซึ่งโชคลาภได้

 • จากนั้น นำคณะเดินทางสู่ ชินไซบาชิ (SHINSAIBASHI) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 25 นาที) เวลาอิสระให้ท่านเดินเล่นและชอปปิงซื้อสินค้าต่างๆตามอัธยาศัย ณ ชินไซบาชิ (SHINSAIBASHI)
 • ช่วงค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
 • ที่พัก FAIRFIELD BY MARIOTT OSAKA NAMBA 4* หรือเทียบเท่า
Day 5
โอซาก้า – ท่าอากาศยานคันไซ – โฮจีมินห์ ซิตี้ – กรุงเทพฯ

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566

 • เช้า บริการอาหารเช้าแบบกล่อง (SNACK BOX)
 • 06.30 น. หลังมื้ออาหาร นำคณะเดินทางสู่ ท่าอากาศยานคันไซ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
 • 07.30 น. นำคณะทำการเช็คอิน ณ ท่าอากาศยานคันไซ
 • 10.30 น. คณะเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเติ่น เซิน เญิต ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดย สายการบินเวียดนาม แอร์ไลน์ เที่ยวบิน VN321 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง 5 นาที)
 • 14.05 น. คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานเติ่น เซิน เญิต ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อทำการเปลี่ยนเครื่อง
 • 16.40 น. คณะเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย สายการบินเวียดนาม แอร์ไลน์ เที่ยวบิน VN607 (ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 50 นาที โดยประมาณ)
 • 18.30 น. คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและประทับใจ

Insight Kansai (Kyoto-Osaka) - 9

***รายการนำเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่ไม่สามารถควบคุมได้ ความล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบินฯ และสถานการณ์ในต่างประเทศที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง หรือเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง ซึ่งบริษัทฯได้มอบหมายให้หัวหน้าทัวร์เป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ ณ ขณะนั้น โดยยึดหลักการให้บริการด้วยความถูกต้องและเป็นธรรมระหว่างผู้ร่วมเดินทางกับทางบริษัทฯ เป็นสำคัญ***

อัตราค่าบริการ

ช่วงเวลาเดินทาง24-28 พฤศจิกายน 2566
จำนวนผู้เดินทาง (หัวหน้าทัวร์ 1 ท่าน)30 ท่าน
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) ท่านละ43,000 บาท
พักห้องเดี่ยว (Single) ชำระเพิ่ม ท่านละ12,000 บาท
เด็กอายุระหว่าง 2-6 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)43,000 บาท
เด็กอายุระหว่าง 2-6 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)33,000 บาท
***ราคาตั๋วเครื่องบิน (เช็ก ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2566) ท่านละ17,000 บาท

หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงราคา กรณีผู้ร่วมเดินทางน้อยกว่า 30 ท่าน
 2. ทางบริษัทฯถือว่าได้เริ่มต้นและจบการให้บริการที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีที่ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ และต้องการสำรองบัตรโดยสารทุกชนิด ที่ใช้ในการเดินทางก่อนมาถึงจุดนัดพบที่สนามบินสุวรรณภูมิ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวมถึงความล่าช้าที่เกินกว่าเวลานัดหมายทุกกรณี และขอแนะนำให้ท่านชะลอการออกบัตรโดยสารทุกชนิด จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันการเดินทางฉบับสมบูรณ์จากทางบริษัทฯก่อน 

อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามที่ระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง (ไม่เกิน 12 ชั่วโมง/วัน)
 2. ค่าโรงแรมที่พักตามระดับมาตรฐานที่ระบุ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (โรงแรมในญี่ปุ่นบางที่จะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ) หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟร์ หรือการประชุมต่างๆ ราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่า ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมืองที่พัก โดยบริษัทฯจะคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
 3. ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ โดยทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 4. ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์มืออาชีพที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินท่านละไม่เกิน 3,000,000 (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 6. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆตามรายการที่ระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงแต่ละสถานที่ในรายการนำเที่ยว
 7. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตลอดทริป
 8. ค่าทิปคนขับรถตลอดทริป
 9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class) รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
 2. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่สามารถโหลดใต้ท้องเครื่อง
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าอาหาร ค่าบริการต่างๆในโรงแรม ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 4. ค่าบริการตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR Test ที่ต่างประเทศ (ถ้ามี)
 5. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง และการชำระเงิน

 1. กรุณาจองล่วงหน้า และชำระค่าทัวร์งวดแรก 25,000 บาท ณ วันที่ยืนยันการจอง พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง (PASSPORT) มายังบริษัทฯ หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (PASSPORT)
  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกด   ชื่อ-นามสกุล และอื่นๆเพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น 
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ กรุณาชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง (ภายในวันที่ 24 ตุลาคม 2566)
 3. รายการนำเที่ยวนี้ เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าและออกประเทศ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 
 4. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

เงื่อนไขการยกเลิก

 1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วัน เก็บค่ามัดจำทั้งหมด   
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วัน เก็บค่าใช้จ่าย  80% ของราคาทัวร์
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์

ดาวน์โหลด

LET’S US HELP YOU DESIGN YOUR JOURNEY

CHAT NOW

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ของเรา

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว บันทึกการตั้งค่า