ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว Chill out in Fuji and Tokyo

Artralux ใส่ใจในทุกรายละเอียดความต้องการของผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน
เราตั้งใจเพื่อประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ดีที่สุด

ลงทะเบียนเพื่อสอบถามแพ็คเกจทัวร์

Artralux ใส่ใจในทุกรายละเอียดความต้องการของผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน
เราตั้งใจเพื่อประสบการณ์การการท่องเที่ยวที่ดีที่สุด

ลงทะเบียนเพื่อสอบถามแพ็คเกจทัวร์

แพคเกจเที่ยวร์ญี่ปุ่น เที่ยวชมภูเขาไฟฟูจิ

นำชมความงดงามของ พิพิธภัณฑ์ดนตรีคะวะกุจิ ท่ามกลางหิมะพร้อมเสียงดนตรีอันไพเราะ ราวกับอยู่ในโลกแห่งเทพนิยาย
ท้าพิสูจน์ความกล้าในตัวท่าน ณ FUJI-Q HIGHLAND สวนสนุกที่จะทำให้อะดรินะลีนของท่านสั่นสะท้านไปทั่วร่าง
เก็บภาพความประทับใจและชมทิวทัศน์ของภูเขาไฟฟูจิแบบพาโนรามา ณ จุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิ
เที่ยว กิน ช้อปปิ้ง แบบจัดเต็ม ไม่มีกั๊ก ที่ย่านช้อปปิ้งอันเลื่องชื่อใจกลางกรุงโตเกียว

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

Tokyo

โปรแกรมการเดินทาง
ITINERARY

Day 1
กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – โตเกียว (ท่าอากาศยานนาริตะ)
 • 20.30 น. คณะเช็คอิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู
  หมายเลข 2 เคาน์เตอร์สายการบินไทย (เคาน์เตอร์ D) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน
 • 23.55 น. คณะเดินทํางสู่ ท่าอากาศยานนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบินไทย
  เที่ยวบิน TG642 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง 45 นาที)
Day 2
โตเกียว – คาวะกุจิโกะ – พิพิธภัณฑ์ดนตรีคําวะกุจิโกะ
 • 07.40 น. คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น นำคณะผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่น เร็วกว่า ประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
 • 09.10 น. จากนั้น นำคณะเดินทางสู่ คาวะกุจิโกะ (KAWAGUCHIKO) (ระยะทาง 184 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 15 นาที)
 • กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • บ่าย หลังมื้ออาหาร นำชม พิพิธภัณฑ์ดนตรีคาวะกุจิโกะ (KAWAGUCHIKO MUSIC
  FOREST MUSEUM) ธีมปาร์คแนวดนตรีคลาสสิคสไตล์ยุโรป บริเวณรอบนอกเป็น สวนสไตล์ยุโรปพร้อมกับทิวทัศน์ของภูเขาไฟฟูจิ ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างความเป็นยุโรปและความเป็นญี่ปุ่นกันอย่างลงตัว ภายในอาคารเป็นจัดแสดงดนตรีและเครื่องดนตรีต่างๆ มากมาย โดยไฮไลท์ของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ คือ ออร์แกนตั้งพื้นขนาดยักษ์ สไตล์ฝรั่งเศสที่มีอายุยาวนานนับร้อยปีและยังคงบรรเลงเพลงอันไพเราะอยู่ภายในตัวอาคารจวบจนปัจจุบัน
 • จํากนั้น นำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก เพื่อทำการเช็คอิน
 • บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • ที่พัก HOTEL MT. FUJI 4* หรือเทียบเท่า
 • พิเศษ ให้ท่านได้ผ่อนคลายอิริยาบถกับการแช่อ็อนเซ็นที่ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าช่วยกระตุ้นในเรื่องการไหลเวียนของโลหิตและช่วยให้ผิวพรรณดีขึ้น
Day 3
คาวะกุจิโกะ – FUJI-Q HIGHLAND แบบเต็มวัน
 • เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
  09.00 น. หลังมื้ออาหาร นำคณะเดินทางสู่ FUJI-Q HIGHLAND (ระยะทาง 16.5 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) ให้ท่านได้ท้าพิสูจน์ความกล้าในตัวท่านไปกับ FUJI-Q HIGHLAND สวนสนุกที่จะทำให้อะดรินะลีนของท่านหลั่งไหลไปทั่วร่างกาย โดยไฮไลท์ของที่แห่งนี้ คือ รถไฟเหาะสุดหวาดเสียวและบ้านผีสิงสุดหลอน แต่ที่แห่งนี้ไม่ได้มีเพียงความหวาดเสียวเท่านั้น ยังมีเครื่องเล่นสำหรับครอบครัวและเด็กๆให้ท่านได้เล่นมากมายอีกด้วย
 • กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย (ทางบริษัททำการจัดเตรียมค่าอาหารให้ท่านละ 2,000 เยน)
 • บ่าย หลังมื้ออาหาร ให้ท่านได้สนุกสนานกันต่อภายในส่วนสนุกในช่วงบ่าย จากนั้น นำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก
 • ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • ที่พัก HOTEL MT. FUJI 4* หรือเทียบเท่า
 • พิเศษ ให้ท่านได้ผ่อนคลายอิริยาบถกับกํารแช่อ็อนเซ็นที่ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าช่วยกระตุ้นในเรื่องการไหลเวียนของโลหิตและช่วยให้ผิวพรรณดีขึ้น
Day 4
คาวะกุจิโกะ – สวนเท็นโจซัง – จุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิ – โตเกียว – นั่งรถลากโบราณชมเมือง – ชิบุยะ – ช้อปปิ้ง
 • เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
 • 08.30 น. หลังมื้ออาหาร นำคณะเดินทางสู่ สวนเท็นโจซัง (KAWAGUCHIKO TENJOZAN PARK) (ระยะทาง 4 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที) จากนั้น นำคณะนั่งกระเช้ามุ่งหน้าสู่ จุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิ (FUJISAN PANORAMIC ROPEWAY) ท่านจะได้เก็บภาพแห่งความประทับใจกับภูเขําไฟฟูจิ สัญักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นแบบเต็มๆ
  หมายเหตุ การที่จะเห็นภูเขาไฟฟูจิหรือไม่นั้นไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ณ วันที่ขึ้นชมจุดชมวิว
 • นำคณะเดินทางสู่ กรุงโตเกียว (TOKYO)
  (ระยะทาง 119 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทํางประมาณ 2 ชั่วโมง)
 • กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • บ่าย หลังมื้ออาหาร นำคณะเปิดประสบการณ์การชมมหานครโตเกียวมิติใหม่ไปกับ การนั่งรถ
  ลากโบราณชมเมือง ท่านจะได้ชมเมืองรับลมหนาวในมหานครสุดโรแมนติกกันอย่างจุใจ จากนั้น อิสระให้ท่านเดินเล่นและช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าต่างๆตามอัธยาศัย ณ ถนนคนเดินนากามิเสะ (NAKAMISE SHOPPING STREET)
 • ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • พิเศษ บริการท่านด้วยมื้ออาหารสุดพิเศษ ปิ้งย่างยากินิกุสุดหรูหรา เนื้อลายหินอ่อนแสนสวยงาม ที่ละลายในปากท่านเมื่อได้ลิ้มลอง
 • ที่พัก TOKYO PRINCE HOTEL 4* หรือเทียบเท่า
Day 5
โตเกียว – อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยแบบเต็มวัน
 • เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
 • 09.00 น. หลังมื้ออาหาร อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองและช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าต่างๆตาม
  อัธยาศัย โดยทางบริษัทได้ทำการแนะนำย่านช้อปปิ้งชื่อดังที่สายช้อปปิ้งทุกท่านห้ามพลาดดังต่อไปนี้

  • ชินจุกุ (SHINJUKU) ย่านแห่งสีสันที่เต็มไปด้วยศูนย์การค้า ร้านขายเครื่่องใช้ไฟฟ้า ร้านขายสินค้าแฟชั่น ร้านขายสินค้าลดราคาและสินค้ามือสองมากมาย
  • ชิบุยะ (SHIBUYA) ย่านที่ใครหลายๆ คนรู้จักกันดีด้วยมุมถ่ายภาพยอดฮิตบริเวณห้าแยก และรูปปั้นฮาจิโกะ อีกทั้งยังเป็นสถานที่เหมาะสำหรับสายช้อปปิ้งโดยเฉพาะ มีทั้งร้าน้าราคาย่อมเยาว์ไปจนถึงสินค้าแบรนด์เนมสุดหรูมากมายให้เลือกสรร
  • กินซา (GINZA) ย่านช้อปปิ้งสุดหรูหราใจกลางกรุงโตเกียว เต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้า โรงแรมสถานที่ช็อปปิ้งมากมาย
  • ฮาระจุกุและโอโมเตะซันโดะ (HARAJUKU AND OMOTESANDO) ย่านท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับชาวต่างชาติ และยังเป็นทั้งย่านสำหรับการช็อปปิ้ง แหล่งแฟชั่นของวัยรุ่นญี่ปุ่น แหล่งวัฒนธรรม และแหล่งธรรมชาติในใจกลางเมือง
  • อากิฮะบะระ (AKIHABARA) ย่านที่ขึ้นชื่อว่าเป็นย่านจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าอิเล็กทรอนิกส์อันดับหนึ่งในโตเกียว อีกทั้งยังเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับการ์ตูนอะนิเมะ, มังงะ, วิดีโอเกมส์, เกมส์ไพ่ และชุดของสะสมหายาก เรียกได้ว่าเป็น “สรวงสวรรค์ของเหล่าโอตาคุ” นั่นเอง
 • กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
 • ที่พัก TOKYO PRINCE HOTEL 4* หรือเทียบเท่ํา
Day 6
โตเกียว – อะคาสะกะ – ศาลเจ้าโนงิ – มารุโนะอุจิ – ช้อปปิ้ง – กรุงเทพฯ
 • เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
 • 09.00 น. หลังมื้ออาหาร นำคณะเดินทางสู่ย่านอะคาสะกะ (AKASAKA) (ระยะทาง 2 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 25 นําที) นำชม ศาลเจ้าโนงิ (NOGI-JINJA SHRINE) ศาลเจ้าใจกลางกรุงโตเกียว ภายในศาลเจ้านั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยความสงบซึ่งหากท่านเบื่อความวุ่นวายภายในเมืองใหญ่ สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดที่จะหลีกนี้จะความวุ่นวายทั้งปวง จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ มารุโนะอุจิ (MARUNOUCHI)
  (ระยะทาง 4.5 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 25 นาที) อิสระให้ท่านช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ตามอัธยาศัย ณ MARUNOUCHI BRICK
  SQUARE
 • กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
  (ทางบริษัท ทำการจัดเตรียมค่าอาหารให้ท่านละ 2,000 เยน)
 • 14.00 น. หลังมื้ออาหาร นำคณะเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนาริตะ (ระยะทาง 66.5 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที)
 • 15.00 น. คณะทำการเช็คอิน ณ ท่าอากาศยานนาริตะ
 • 17.25 น. คณะเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย สายการบินไทย เที่ยวบิน TG677
  (ใช้เวลาเดินทาง 6 ชั่วโมง 30 นาที โดยประมาณ)
 • 21.55 น. คณะเดินทํางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและประทับใจ
***รายการนำเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่ไม่สามารถควบคุมได้ ความล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบินฯ และสถานการณ์ในต่างประเทศที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง หรือเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง ซึ่งบริษัทฯได้มอบหมายให้หัวหน้าทัวร์เป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ ณ ขณะนั้น โดยยึดหลักการให้บริการด้วยความถูกต้องและเป็นธรรมระหว่างผู้ร่วมเดินทางกับทางบริษัทฯเป็นสำคัญ***

LET’S US HELP YOU DESIGN YOUR JOURNEY

CHAT NOW

โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน

ทัวร์เกาหลี PINK FLORAL

5 วัน 3 คืน
ติดต่อสอบถามที่นั่ง
ติดต่อสอบถาม

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ของเรา

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว บันทึกการตั้งค่า