Grand Georgia

Artralux ใส่ใจในทุกรายละเอียดความต้องการของผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน
เราตั้งใจเพื่อประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ดีที่สุด

ลงทะเบียนเพื่อสอบถามแพ็คเกจทัวร์

Artralux ใส่ใจในทุกรายละเอียดความต้องการของผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน
เราตั้งใจเพื่อประสบการณ์การการท่องเที่ยวที่ดีที่สุด

ลงทะเบียนเพื่อสอบถามแพ็คเกจทัวร์

จอร์เจียดินแดนแห่งหุบเขาสูงใหญ่ ราวกับเมืองสวรรค์

เที่ยวชมเมืองทบิลิซี ที่มากมายด้วยสถานที่ท่องเที่ยวไฮไลท์

ตื่นตาตื่นใจไปกับวิหารลอยฟ้าเกอเกติ ท่ามกลางวิวหุบเขา

ชมความงดงามของหมู่บ้านอุชกูรี หนึ่งใน Unseen ที่ไม่ควรพลาด

เยือน เมืองถ้ำอุพลิสซิเค เก่าแก่กว่ากว่า 3,000 ปี

เข้าชม พิพิธภัณฑ์โจเซฟสตาลิน อดีตผู้นำที่มีชื่อเสียงแห่งสหภาพโซเวียต

เที่ยวเมือง บาตูมี เมืองทันสมัยที่ผสมผสานเข้ากับความดั้งเดิมของจอร์เจีย

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

โปรแกรมการเดินทาง
ITINERARY

Day 1
กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
 • 19.30 น. เช็คอิน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูหมายเลข 10 เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เคาน์เตอร์ U  โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก
 • 22.55 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานอิสตันบูล ตุรเคีย โดย สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เที่ยวบิน TK065 (ใช้เวลาบินประมาณ 10 ชั่วโมง 10 นาที)

Day 1
อิสตันบลู – ทบิลิซี – โบสถ์ทรินิตี้ – ป้อมนาริคาล่า – รูปปั้นมาเธอร์ ออฟ อะ จอร์เจียน – ถนนคนเดินชาเดอนี่ – สะพานสันติภาพ
 • 05.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานอิสตันบูล ตุรเคีย แวะพักรอเปลี่ยนเครื่อง
 • 06.41 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติทบิลิซี จอร์เจีย โดย สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เที่ยวบิน TK378 (ใช้เวลาบินประมาณ 2 ชั่วโมง 15 นาที)
 • 10.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติทบิลิซี จอร์เจีย หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ (เวลาท้องถิ่นประเทศจอร์เจีย ช้ากว่า ประเทศไทย 3 ชั่วโมง)
 • 11.00 น. ออกเดินทางสู่ภัตตาคาร ณ เมืองทบิลิซี เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน
 • (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 25 นาที)
 • กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังมื้ออาหาร นำท่านออกเดินทางสู่ โบสถ์ทรินิตี้ (Holy Trinity Cathedral of Tbilisi) เป็นโบสถ์หลักของคริสตจักรออร์โธดอกจอร์เจีย ตั้งอยู่ในทบิลิซีเมืองหลวงของจอร์เจีย สร้างขึ้นในระหว่างปี 1995 ถึง 1997 โบสถ์แห่งนี้ถือเป็นโบสถ์หลักในจอร์เจียที่มีความสูงอันดับ 3 ของโลก ด้านในโบสถ์ ผู้หญิงทุกคนจะต้องใช้ผ้าคลุมศีรษะตามหลักศาสนา โดยสืบเนื่องมาจากอัครทูตของพระเยซูคริสต์ และปฏิบัติตามหลักการทางเทววิทยาอย่างไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่สมัยศาสนาคริสต์ยุคแรก จากนั้นเดินทางสู่ โบสถ์เมเตคี (Metekhi Church) สร้างขึ้นระหว่างปี 1278 – 1284 โดยมีอนุสาวรีย์ทรงม้าของกษัตริย์ Vakhtang Gorgasali ผู้สถาปนาทบิลิซีเป็นนครหลวง ตั้งตระหง่านอยู่คู่กัน ในอดีตโบสถ์ถูกทำลายและได้รับการบูรณะอยู่หลายครั้งเคยถูกใช้เป็นคุกในยุคที่ราชวงศ์ซาร์สปกครองและเปลี่ยนมาเป็นโรงละครในยุคโซเวียต ซึ่งได้รับการบูรณะล่าสุดปลายปี 1980 เพื่อเป็นโบสถ์ออร์โธดอกซ์ของเมือง จากนั้นขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ ป้อมนาริคาล่า (Narikala Fortress) สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของเมืองทบิลิซี่ ประเทศจอร์เจีย เป็นป้อมปราการโบราณที่สามารถมองเห็นวิวเมืองทบิลิซิและแม่น้ำ Mtkvari ถูกสร้างในราวศตวรรษที่ 4 ป้อมปราการนี้ ประกอบด้วย ส่วนของผนังสองส่วนบนเนินเขาสูงชันระหว่างห้องอาบน้ำกำมะถัน และสวนพฤกษศาสตร์ของทบิลิซิ ในสไตล์ ชูริส ทซิเค ซึ่งหมายถึง รูปแบบที่ไม่มีความสม่ำเสมอกัน เยี่ยมชม รูปปั้นมาเธอร์ ออฟ อะ จอร์เจียน (Mother of Georgian) เป็นรูปปั้นหญิงสาวสูง 20 เมตร บนยอดเขาโซโลลากิ หนึ่งสัญลักษณ์แห่งจิตวิญญาณของชาวจอร์เจีย รูปปั้นนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1958 เพื่อฉลองนครทบิลิซีอายุครบ 1,500 ปี และเป็นรูปปั้นที่สะท้อนถึงจิตวิญญาณและนิสัยของคนจอร์เจียได้เป็นอย่างดี และจากนั้นเยี่ยมชม อะบาโนตูบานี (Abanotubani) โรงอาบน้ำโบราณแห่งนี้ใช้เป็นสถานที่สำหรับแช่น้ำพุร้อน ที่มีส่วนผสมของแร่กำมะถัน ซึ่งเชื่อกันว่าในน้ำพุร้อนมีแร่ธาตุต่าง ๆ ที่ช่วยกำจัดของเสียและทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง โรงอาบน้ำร้อนแห่งนี้ได้เปิดให้บริการมาอย่างยาวนาน และในปัจจุบันยังคงเปิดให้บริการกันอยู่  จากนั้นช้อปปิ้ง ณ ถนนคนเดินชาเดอนี่ (Shardeni Street) เป็นถนนเมืองเก่าที่เป็นแหล่งศูนย์รวมทางสังคมและวัฒนธรรมหลังฟื้นฟูในศตวรรษที่ 9 ซึ่งเป็นถนนใหญ่ของเมืองที่มีชื่อเสียง และกลิ่นไอแบบยุโรป อาคารที่สร้างขึ้นที่มีรูปร่างลักษณะใหญ่โตแข็งแรง ปัจจุบันถนนสายนี้เต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหารพื้นเมือง ร้านกาแฟ สินค้าแบรนด์เนมต่างๆมากมาย จากนั้น เดินเล่น ณ สะพานสันติภาพ (The Bridge of Peace) เป็นสะพานที่มีความยาวถึง 150 เมตร ใช้ข้ามแม่น้ำคูราเพื่อเชื่อมระหว่างตัวเมืองเก่าและตัวเมืองใหม่ของทบิลิซี โครงสร้างหลักของสะพานนี้ทำมาจากเหล็กและกระจกใส มีการเปิดใช้งานครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 2010 ได้รับการยกย่องว่าเป็นงานสถาปัตยกรรมยุคใหม่ที่มีความสวยงามชิ้นหนึ่งของประเทศจอร์เจีย
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • เข้าสู่ที่พัก Clocks Tbilisi Hotel 4* หรือเทียบเท่า

Day 3
ทบิลิซี่ – ซิกนากิ – กำแพงเมืองซิกนากิ – St.Giorgi Church – โครนิเคิลออฟจอร์เจีย
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
 • 09.00 น. ออกเดินทางสู่ ซิกนากิ (Sighnaghi) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 50 นาที) เยี่ยมชม กำแพงเมืองโบราณไซห์นากี (Sighnaghi City Wall) กำแพงนี้มีความยาวถึง 5 กิโลเมตร และมีหอคอย 23 หลัง เพียงแห่งเดียวในจอร์เจีย ที่สร้างขึ้นในสมัยของกษัตริย์จอร์เจีย อีเรเคิลที่ 2 ในปี ค.ศ. 1770 ซึ่งนับเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัตศาสตร์ที่สำคัญที่สุดในเขตคาเคติ จากนั้นเยี่ยมชม St.Giorgi Church เป็นสัญลักษณ์ของเมือง โบสถ์แห่งนี้เป็นมหาวิหารที่สร้างด้วยอิฐ ถูกสร้างขึ้นเมื่อปลายศตวรรษที่ 18 ในสมัยโซเวียต นำท่านเดินเล่น ณ เมืองเก่าซิกนากิ (Old Town Sighnaghi) อยู่ทางตะวันออกของประเทศจอร์เจีย เมืองแห่งนี้เป็นเมืองเล็กๆในประเทศจอร์เจีย ตั้งอยู่บนเทือกเขาที่สูง ทำให้ในวันที่ฟ้าสว่างคุณจะสามารถเห็นเทือกเขาคอเคซัสได้ อาคารบ้านเรือนมีความเก่าแก่โบราณของสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิม เพราะถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ยุคศตวรรษที่ 9 และได้มีการปรับปรุงอีกครั้งในช่วง ศตวรรษที่ 17
 • กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • หลังมื้ออาหาร เดินทางสู่ โรงไวน์ (Winery) ลิ้มรสไวน์จอร์เจีย ซึ่งเป็นหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียง และได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเมื่อเดินทางมาประเทศนี้ มีให้ลิ้มลองทั้งไวน์แดง และไวน์ขาว เดินทางกลับสู่ ทบิลิซี (Tbilisi) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 50 นาที) จากนั้นเยี่ยมชม โครนิเคิลออฟจอร์เจีย (Chronicles of Georgia) เป็นอนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์ ซึ่งเล่าถึงเรื่องราวต่างๆ ของประเทศจอร์เจียผ่าน เสาหินขนาดใหญ่จำนวน 16 ต้น โดยเสาหินแต่ละต้นนั้นนอกจากจะมีขนาดใหญ่มากกว่า 10 คนโอบแล้ว และด้วยโครงสร้างอันมหึนั่นก็เลยทำให้ The Chronicle of Georgia กลายเป็นอนุสรณ์สถานขนาดใหญ่ที่เราสามารถมองเห็นได้จากระยะไกล และป็นจุดชมวิวมุมสูงที่สามารถเห็นวิวเมืองทบิลิซีและทะเลสาบทบิลิซีที่สวยงามอีกด้วย ช้อปปิ้ง ณ East Point Tbilisi เป็นแหล่งซื้อของฝากต่างๆของเมืองทบิลิซี มีทั้งขนม ของที่ระลึก เสื้อผ้า เครื่องประดับของจอร์เจียมากมาย
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • เข้าสู่ที่พัก Clocks Tbilisi Hotel 4* หรือเทียบเท่า

Day 4
ทบิลิซี – มิชเคห์ตา – โบสถ์สเวทิชโคเวลิ – กูดาอูรี – คาซเบกิ
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
 • 09.00 น. ออกเดินทางสู่ มิชเคห์ตา (Mtskheta) อดีตเมืองหลวงในช่วงศตวรรษที่ 5 ของจอร์เจีย อยู่ห่างจากทบิลิซีเพียง 20 กิโลเมตร เป็นเมืองเล็กๆ ที่มีภูมิประเทศอันสวยงาม อาคารบ้านเรือนยังคงความเป็นยุคกลสงเหมือนเดิม รายล้อมไปด้วยไร่องุ่นสายพันธุ์สำหรับทำไวน์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) หลังจากนั้นเยี่ยมชม โบสถ์สเวทิชโคเวลิ (Svetitkhoveli Cathedral) สร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 11 โบสถ์แห่งนี้ถือเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของจอร์เจีย สร้างขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย ชื่อ Arsukisdze ตัววิหารมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางที่ทำให้ชาวจอร์เจียเปลี่ยนความเชื่อหันมานับถือศาสนาคริสต์ และให้ศาสนาคริสต์มาเป็นศาสนาประจำชาติของจอร์เจียเมื่อปี ค.ศ. 337 และถือเป็นสิ่งก่อสร้างยุคโบราณ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม มหาวิหารจวารี (Jvari Monastery) หรืออีกชื่อหนึ่งว่าเรียกว่า อารามแห่งไม้กางเขนอันศักดิ์สิทธิ์ ของศานาคริสต์นิกายออโธดอกซ์ สร้างขึ้นเมื่อคริสตวรรษที่ 6 ชาวจอร์เจียสักการะนับถือวิหารแห่งนี้เป็นอย่างมาก ภายในโบสถ์มีไม้กางเขนขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางโถง และได้กล่าวกันว่า นักบุญนีโน่ หรือแม่ชีนีโน่แห่งคัปปาโดเกีย ได้นำไม้กางเขนนี้เข้ามา พร้อมกับการเผยแพร่ศาสนาคริสต์เป็นครั้งแรกในช่วงโบราณกาล
 • กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังมื้ออาหาร ออกเดินทางสู่ กูดาอูรี (Gudauri) เป็นเมืองสําหรับสกีรีสอร์ทที่มีชื่อเสียง ที่ตั้งอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งที่พักผ่อนเล่นสกีของชาวจอร์เจีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) เยี่ยมชม ป้อมอันนานูรี (Ananuri Fortress) ป้อมปราการเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 16-17 ร่องรอยของซากกำแพงที่ล้อมรอบป้อมปราการแห่งนี้ ได้หลงเหลือไว้เปรียบเสมือนม่านที่ซ่อนเร้นความงดงามของโบสถ์ 2 หลังที่ตั้งอยู่ภายใน ซึ่งเป็นโบสถ์ของชาวเวอร์จิน ภายในยังมีหอคอยทรงสี่เหลี่ยมใหญ่ที่ตั้งตระหง่านให้เราได้ชม จากนั้นเยี่ยมชม อนุสาวรีย์มิตรภาพรัสเซีย-จอร์เจีย (Russia-Georgia Friendship Monument) เป็นอนุสาวรีย์ที่โครงสร้างทั้งหมดทำจากหินและคอนกรีตเป็นรูปทรงกลมขนาดใหญ่ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1983 เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 200 ปี ของสนธิสัญญา Georgievsk สนธิสัญญาที่แสดงถึงมิตรภาพระหว่างโซเวียตจอร์เจียและโซเวียตรัสเซีย ภายในตกแต่งด้วยประเบื้องโมเสกสีสันสดใส มีการวาดภาพบอกเล่าถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของชาวรัสเซียและชาวจอร์เจียเอาไว้ สามารถชมวิวได้แบบพาโนรามา 360 องศา และยังสามารถมองเห็นหุบเขาปีศาจ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาคอเคซัส หลังจากนั้นออกเดินทางสู่ คาซเบกิ (Kazbegi) คาซเบกิตั้งอยู่บนภูเขาคาซเบก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาคอเคซัสทางตะวันออกเฉียงเหนือของจอร์เจีย ที่ควมสูงกว่า 2,170 เมตร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) พาท่านเยี่ยมชม โบสถ์เกอเกติ (Gergeti Trinity Church) โบสถ์ชื่อดังกลางหุบเขาคอเคซัส ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญหนึ่งของประเทศจอร์เจีย โบสถ์คริสต์นิกายจอร์เจียนออร์โธด็อกซ์เก่าแก่นี้ สร้างด้วยหินแกรนิตขนาดใหญ่มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 บนยอดเขาที่มีความสูงถึง 2,170 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ด้วยทิวทัศน์ธรรมชาติของเทือกเขาคอเคซัสรอบทิศ และโบสถ์เล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวเปลี่ยวเหงา จึงทำให้ที่นี่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวมาตั้งแต่สมัยที่จอร์เจีย ยังอยู่ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียต
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • เข้าสู่ที่พัก The Intourist Kazbegi 4* หรือเทียบเท่า

Day 5
คาซเบกิ – กอรี – พิพิธภัณฑ์โจเซฟสตาลิน – ถ้ำอุพลิสซิเค – คูไทซี

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • 09.00 น. ออกเดินทางสู่ กอรี (Gori) เป็นเมืองในจอร์เจียตะวันออกซึ่งทำหน้าที่เป็นเมืองหลวงของภูมิภาค Shida Kartli เมืองแห่งประวัติศาสตร์ เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นบ้านเกิดของ “โจเซฟ สตาลิน” ชาวจอร์เจียที่ในอดีตเป็นผู้ปกครองสหภาพโซเวียต  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)
 • เข้าชม พิพิธภัณฑ์โจเซฟสตาลิน (Joseph Stalin Museum) อดีตผู้นำสหภาพโซเวียต ซึ่งจอร์เจียคือหนึ่งในประเทศในการปกครองของโซเวียตเมื่อในอดีต พิพิธภัณฑ์อาคารเก่าจำลองบรรยากาศสมัยที่ท่านยังคงมีชีวิตอยู่​ สิ่งของเครื่องใช้​ โต๊ะทำงาน​ ภาพถ่าย​ และรวบรวมชีวประวัติต่างๆ ของโจเซฟ​ สตาลิน ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต ภายในบริเวณพิพิธภัณฑ์​ ยังมีบ้านที่ท่านเคยใช้ชีวิตในวัยเด็ก​ มีรถไฟที่ท่านเคยใช้งาน​ 
 • จากนั้นออกเดินทางสู่ อุพลิสชิเค (Uplistsikhe) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 25 นาที)
 • เยี่ยมชม ถ้ำอุพลิสซิเค (Uplistsikhe Cave) หนึ่งในเมืองถ้ำเก่าแก่ของจอร์เจีย มีการตั้งถิ่นฐานกันมานานแล้วกว่า 3000 ปี มีศาสนสถานที่มีห้องโถงขนาดใหญ่ที่ชาวเพเก้น (Pagan) ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรม ซึ่งเป็นลัทธิบูชาไฟ และยังมีห้องต่างๆ ซึ่งคาดว่าเป็นโบสถ์เก่าแก่ของชาวคริสต์ ที่สร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 9
 • กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • หลังมื้ออาหาร ออกเดินทางสู่ คุไทซี (Kutaisi) เมืองใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของประเทศจอร์เจีย ย้อนกลับไปเมื่อสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 12-13เมืองนี้เคยเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักรโคลซิสหรืออาณาจักรจอร์เจียนโบราณ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 50 นาที)
 • แวะถ่ายรูปกับ น้ำพุแห่งโคลชิส (Colchis Fountain) เป็นน้ำพุแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองคุไทซี ตั้งอยู่ที่จตุรัสกลางเมือง ชื่อน้ำพุโครชิสสืบเนื่องมากจากการใช้เครื่องประดับโบราณของชาวโคลเชียน ที่มีอยู่ในพิพิธภัณฑ์จริงกว่า 30 ชิ้น มาขยายแบบแล้วดีไซน์เป็นน้ำพุ เช่นม้าคู่บนสุดของยอดน้ำพุได้ถอดแบบมาจากต่างหูของชาวโคลเชี่ยนยุคนั้น
 • จากนั้นเดินทางสู่ โบสถ์บรากาติ (Bagrati Cathedral) โบสถ์สถาปัตยกรรมจอร์เจียโบราณ มรดกโลกที่ถูกสั่งสร้างขึ้นโดยกษัตริย์บากรัตที่ 3 ผู้สามารถรวบรวมดินแดนจอร์เจียเป็นหนึ่งเดียวได้ทำให้โบสถ์แห่งนี้ เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นผืนแผ่นเดียวกันของประเทศจอร์เจีย
 • เยี่ยมชม วิหารเกอลาติ (Gelati Monastery) เป็นอารามในยุคกลางที่อยู่ใกล้กับเมือง Kutaisi ในเขต Imereti ทางตะวันตกของจอร์เจีย หนึ่งในอารามแห่งแรกในจอร์เจีย ก่อตั้งขึ้นในปี 1106 โดยพระเจ้าเดวิดที่ 4 แห่งจอร์เจียในฐานะศูนย์สงฆ์และการศึกษา
 • ช้อปปิ้ง ณ Central agricultural fruit market เป็นตลาดที่ขายทั้ง ผลไม้ ชีส อาหารขนมพื้นเมือง เครื่องเทศและอื่นๆมากมายของจอร์เจีย
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • เข้าสู่ที่พัก hotel Tsklatubo Plaza 4* หรือเทียบเท่า

Day 6
คูไทซี – ถ้ำโพรมีเทียส – เมสเทีย – เขื่อนเอนกูรี
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
 • 09.00 น. ออกเดินทางสู่ ถ้ำโพรมีเทียส (Prometheus Cave) โดยถ้ำนี้ถูกค้นพบและศึกษาโดยนักสำรวจถ้ำชาวจอร์เจีย เป็นส่วนหนึ่งของระบบถ้ำขนาดใหญ่ที่รวมกันเป็นแม่น้ำใต้ดินสายเดียว ปัจจุบันมีการสำรวจแม่น้ำประมาณ 30 กม. ซึ่งยาวประมาณครึ่งหนึ่งของระบบถ้ำทั้งหมด ในปี พ.ศ. 2528 ได้มีการเปลี่ยนถ้ำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงท่องเที่ยว ภายในปี 1989 มีการวางเส้นทางเดินเท้าในถ้ำเป็นระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร มีการสร้างบันไดและทางเดิน และอุโมงค์ยาว 150 เมตรถูกเจาะออกที่ทางออก และเริ่มการก่อสร้างอาคารชั้นล่าง ถ้ำมีไฟส่องสว่างชั่วคราว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 14 นาที)
 • กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ออกเดินทางสู่ เมสเทีย (Mestia) เป็นเมืองเล็กๆ ตั้งอยู่ระหว่างทางไปเมืองอุชกูลลิ เอกลักษณ์ที่ชัดเจนของเมืองนี้ คือทุกบ้านจะมีหอคอยขนาดใหญ่เห็นเด่นชัด ที่หากมองไกลๆ จะนึกว่าเป็นปล่องไฟ ซึ่งในสมัยก่อนใช้เพื่อการรักษาความปลอดภัยของเมือง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) หลังจากนั้นนำท่านแวะเยี่ยมชม เขื่อนเอนกูรี (Enguri Dam) ที่นี่คือเขื่อนคอนกรีตผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บนแม่น้ำ Enguri ติดฝั่งภูมิภาค Abkhazia ซึ่งอยู่ติดกับฝั่งทะเลดำของจอร์เจีย โดยเขื่อนแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1961 และสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี ค.ศ.1987 มีความสูงของเขื่อนทั้งหมด 272 เมตร และด้วยความสูงของเขื่อนขนาดนี้มันก็เลยทำให้เขื่อนแห่งนี้กลายเป็นเขื่อนที่สูงอันดับ 4 ของโลก และหากนับเฉพาะเขื่อนคอนกรีตเขื่อนเอ็นกูรีจะเป็นเขื่อนที่สูงเป็นอันดับ 2 ของโลก
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • เข้าสู่ที่พัก Gistola Hotel Mestia 4* หรือเทียบเท่า

Day 7
เมสเทีย – อุชกูรี – โบสถ์ลามาเรีย
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
 • 09.00 น. ออกเดินทางสู่ อุชกูรี (Ushguli) เป็นกลุ่มหมู่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู่กลางหุบเขาสูง 2,410 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล และตีนของยอดเขาชาขร่า หนึ่งในยอดเขาทีสูงทีสุดในคอเคซัส โดยมีชาวบ้านอาศัยอยู่ราว 70 ครัวเรือน ด้วยความงดงามของขุนเขานานาทีรายล้อมและเป็นชุมชนโบราณ มีโบสถ์เก่าแก่ราวศตวรรษที่ 12 ตั้งอยู่บนเนินเขา ทำให้ “ดินแดนสวาเนติบน Upper Svaneti” ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 35 นาที)
 • กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคา หลังจากนั้นนำท่านเยี่ยมชม โบสถ์ลามาเรีย (Lamaria Church) อายุเก่าแก่ย้อนไปถึงศตวรรษที ภายในโบสถ์มีภาพเขียนสีเฟรสโก้ เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระเยซูและอัครสาวก  และอิสระเวลาว่างให้ท่านสัมผัสบรรยากาศของธรรมชาติบน อุชกูรี (Ushguli) หลังจากนั้นเดินทางกลับ เมสเทีย (Mestia)
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • เข้าสู่ที่พัก Gistola Hotel Mestia 4* หรือเทียบเท่า

Day 8
เมสเทีย – บาตูมี – พระราชวังดิเดียนส์
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
 • 09.00 น. ออกเดินสู่ บาตูมี (Batumi) เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของจอร์เจีย อยู่ริมชายฝั่งทะเลดำบริเวณเชิงเขาคอเคซัส ที่ภายในเมืองจะมีการผสมผสานกันระหว่างวัฒนธรรมดั้งเดิม และสมัยใหม่ไว้อย่างลงตัว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง 20 นาที)
 • กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังมื้ออาหาร นำท่านเยี่ยมชม พระราชวังดิเดียนส์ (Dadians Palace) หนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคคอเคซัส จัดแสดงวัตถุกว่า 41,000 ชิ้น โดยสิ่งของที่น่าสนใจในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ได้แก่ หน้ากากที่สวมหน้าของนโปเลียนตอนเสียชีวิตในปี 1833 รวมถึงหนังสือต่าง ๆ จดหมายส่วนตัว เครื่องเงิน และกระเบื้องเคลือบของจักรพรรดินโปเลียน หลังจากนั้นเช็คอินโรงแรมที่พักและให้เวลาพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย ณ โรงแรมที่พัก
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • เข้าสู่ที่พัก Graphic Hotel 4* หรือเทียบเท่า

Day 9
บาตูมี – จัตุรัสเปียซซ่า – รูปปั้นอาลีและนีโน่ – ท่าอากาศยานบาตูมี – ท่าอากาศยานอิสตันบูล – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก หลังจากนั้นนำท่านเยี่ยมชม จัตุรัสเปียซซ่า (Piazza Square) แหล่งท่องเที่ยวสำคัญใจกลางเมือง สร้างขึ้นในปี 2009 เป็นอาคารที่ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังชาวจอร์เจีย Vazha Orbeladze ที่สร้างด้วยสไตล์สถาปัตยกรรมแบบผสมผสานและจินตนาการนิทาน และในปี 2011 ที่ผ่านมา สถานที่แห่งนี้ได้เริ่มปรับปรุงเพื่อให้เป็นแหล่งบันเทิงและพักผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่ของเมือง ซึ่งประกอบไปด้วยภัตตาคาร โรงแรม ไนท์คลับ และอื่น ๆ หลังจากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปกับ รูปปั้นอาลีและนีโน่ (Ali and Nino Moving Sculptures) รูปปั้นพิเศษสูง 8 เมตร ริมทะเลดำที่สามารถเคลื่อนไหวได้ทุกๆ 10 นาที จุดประสงค์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อแสดงถึง ความรักของหนุ่มสาวต่างเชื้อชาติและศาสนา และยังแสดงถึงสันติภาพระหว่างประเทศจอร์เจีย และอาร์เซอไบจาน
 • กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • 14.30 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานบาตูมี (Batumi Airport) เพื่อเช็คอินไฟล์ทบิน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที)
 • 17.35 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานอิสตันบูล ตุรเคีย โดย สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เที่ยวบิน TK393 (ใช้เวลาบินประมาณ 1ชั่วโมง 55 นาที)
 • 18.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานอิสตันบูล ตุรเคีย แวะพักรอเปลี่ยนเครื่อง
 • 20.55 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดย สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เที่ยวบิน TK064 (ใช้เวลาบินประมาณ 9 ชั่วโมง 30 นาที)

Day 10
กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
 • 10.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

***รายการนำเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่ไม่สามารถควบคุมได้ ความล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบินฯ และสถานการณ์ในต่างประเทศที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง หรือเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง ซึ่งบริษัทฯได้มอบหมายให้หัวหน้าทัวร์เป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ ณ ขณะนั้น โดยยึดหลักการให้บริการด้วยความถูกต้องและเป็นธรรม ระหว่างผู้ร่วมเดินทางกับทางบริษัทฯเป็นสำคัญ***

LET’S US HELP YOU DESIGN YOUR JOURNEY

CHAT NOW

โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน

ทัวร์เกาหลี PINK FLORAL

5 วัน 3 คืน
ติดต่อสอบถามที่นั่ง
ติดต่อสอบถาม

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ของเรา

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว บันทึกการตั้งค่า