Morocco Hidden Treasure

Artralux ใส่ใจในทุกรายละเอียดความต้องการของผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน
เราตั้งใจเพื่อประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ดีที่สุด

ลงทะเบียนเพื่อสอบถามแพ็คเกจทัวร์

Artralux ใส่ใจในทุกรายละเอียดความต้องการของผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน
เราตั้งใจเพื่อประสบการณ์การการท่องเที่ยวที่ดีที่สุด

ลงทะเบียนเพื่อสอบถามแพ็คเกจทัวร์

เที่ยวโมร็อกโกดินแดนสุดขอบทวีปแอฟริกา

เที่ยว เมืองราบัต ชมหอคอยฮัสสัน หนึ่งในมัสยิดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งสุลต่านยาโคบอัลมันซูร์

เยือนนครสีฟ้าอันเรืองชื่อ เชฟชาอูน เมืองแห่งมนต์เสน่ห์โมร็อกโก

ตะลุย ทะเลทรายซาฮาร่า ทะเลทรายที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่ที่สุดในโลก

ชมป้อมปราการ ไอท์เบนฮาดดู ป้อมปราการหินทรายที่ตั้งอยู่ท่ามกลางสวนอัลมอนด์

ช้อปปิ้ง ณ Morocco Mall ห้างสรรพสินค้าที่มีชื่อเสียงและมีขนาดใหญ่มากแห่งหนึ่งของ Casablanca

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

โปรแกรมการเดินทาง
ITINERARY

Day 1
กรุงเทพฯ
 • 22.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชั้นผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตูที่ 9 เคาน์เตอร์เช็คอินแถว T สายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่รอต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวก

 

ทัวร์โมร็อกโก

Day 2
กรุงเทพฯ – คาซาบลังกา – ราบัต – สุสานกษัตริย์มุฮัมมัดที่ 5 (ภายนอกเท่านั้น) – หอคอยฮัสซัน – ป้อมอูดายา
 • 01.05 น. ออกเดินทางสู่ดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์
  เที่ยวบินที่ EK385 (ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง 15 นาที)
 • 05.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะพักเปลี่ยนเครื่อง
 • 07.25 น. ออกเดินทางสู่ คาซาบลังกา ประเทศโมร็อกโก โดยสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์
  เที่ยวบินที่ EK751 (ใช้เวลาบินประมาณ 8 ชั่วโมง 15 นาที)
 • 13.10 น. เดินทางถึง สนามบินมุฮัมมัดฟิฟท์ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศโมร็อกโก หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมตรวจเช็คสัมภาระแล้ว

ทัวร์โมร็อกโก

 • กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวันแบบกล่อง นำท่านนำท่านเดินทางสู่ ราบัต (Rabat) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที) หลังจากนั้นเยี่ยมชมบริเวณด้านหน้า สุสานกษัตริย์มุฮัมมัดที่ 5 (Mausoleum of Mohammed V) มีหลุมฝังศพเป็นส่วนหนึ่งของความซับซ้อนที่สำคัญต่อประวัติศาสตร์โมร็อกโกในปัจจุบัน สุสานถูกสร้างขึ้นโดยใช้วัสดุที่ดีที่สุดจากทั่วโลกและช่างฝีมือที่ดีที่สุด หลังจากนั้นนำท่านเยี่ยมชม หอคอยฮัสซัน (Hassan Tower) หนึ่งในมัสยิดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งสุลต่านยาโคบอัลมันซูร์ ณ โมร็อกโก หลังจากนั้นนำท่านเยี่ยมชม ป้อมอูดายา (Udayas Kasbah) ป้อมปราการเก่าแก่ เป็นที่ตั้งของชุมชนเมืองเก่าที่สามารถมองเห็นบ้านเรือนก่ออิฐทาสีฟ้าขาวสดใสอยู่ด้านหลังป้อมปราการเป็นภาพที่สวยงามมาก

ทัวร์โมร็อกโก

 • เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
 • เข้าสู่โรงแรมที่พัก Hotel Le Diwan Rabat-M Gallery 4* หรือเทียบเท่า
Day 3
ราบัต – แทนเจียร์ – ถ้ําเฮอร์คิวลิส – แกรนด์ซัคโค – ป้อมปราการแทนเจียร์ – เททวน – สวนเฟดดัน
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ แทนเจียร์ (Tangier) เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์สำคัญไม่น้อยไปกว่าเมืองอื่นๆ อีกทั้งรอบๆเมืองยังมีทัศนีย์ภาพ และหาดทรายที่สวยงาม (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)

ทัวร์โมร็อกโก

 • กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังมื้ออาหาร นำท่านแวะเที่ยวชม ถ้ําเฮอร์คิวลิส (Hercules Caves) ถ้ําแอฟริกาหรือเรียกอีกอย่างว่าถ้ําเทพเจ้า รูปร่างของถ้ําคล้ายกับแผนที่แอฟริกามาก เป็นที่ตั้งของน้ําทะเลมีสองสี เส้นนี้เป็นเขตแดนของมหาสมุทรแอตแลนติกและทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เยี่ยมชม แกรนด์ซัคโค (Grand Socco) หรือที่รู้จักกันว่า “บิ๊กสแควร์” จัตุรัสที่รายล้อมไปด้วยเขตเมืองเก่า ซึ่งถูกจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดของเมืองแทนเจียร์ อีกทั้งยังถือว่าเป็นตลาดหลักของเมืองอีกด้วย จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปกับ ป้อมปราการแทนเจียร์ (Tangier Kasbah) ซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวต้องมาเยือน เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวหลักของเมืองแทนเจียร์ โดยป้อมปราการตั้งอยู่เหนือสุดของเมืองเป็นอีกวิวพอยท์สำคัญที่คุณจะสามารถมองเห็นช่องแคบยิบรอลตาร์ได้เป็นอย่างดี แล้วนำท่านเดินทางสู่ เททวน (Tetouan) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที) เยี่ยมชม สวนเฟดดัน (Feddan Park) ประจำเมืองเททวนแสนสวยรายล้อมด้วยเหล่าบรรดากลุ่มอาคารสีขาวบนเนินเขาความสูงลดหลั่นลงมาสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวได้ไม่น้อย

ทัวร์โมร็อกโก

 • เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
 • เข้าสู่โรงแรมที่พัก Kabila Vista Hotel 4* หรือเทียบเท่า

*หมายเหตุ กรณีโรงแรมเมืองเททวนเต็ม ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนที่พักเป็นเมืองใกล้เคียงแทน โดยจะแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

Day 4
เททวน – เชฟชาอูน – เมคเนส – ประตูบับมันซู – เมืองโรมันโวลูบิลิส – เฟส
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม นำท่านออกเดินทางสู่ เชฟชาอูน (Chefchaouen) เป็นเมืองเก่าแก่อายุ 550 ปี ตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของประเทศโมร็อกโก เป็นที่เดียวในโลกที่อาคารบ้านเรือนเป็นสีฟ้าทั้งหมด (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที)

ทัวร์โมร็อกโก

 • กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง เมคเนส (Meknes) หนึ่งในเมืองมรดกโลกรับรองโดยยูเนสโกเมื่อปี ค.ศ.1996 อดีตเมืองหลวงในสมัยสุลต่าน มูเล อิสมาอิล (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) แวะถ่ายรูปกับ ประตูบับมันซู (Bab Mansour Monumental Gate) เป็นประตูเข้าเมืองที่มีอดีตยาวนานและสวยงามมาก เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่จะแวะมาถ่ายรูปกับประตูเพื่อเป็นระลึก หลังจากนั้นนำท่านเยี่ยมชม เมืองโรมันโวลูบิลิส (Roman City of Volubilis) อดีตเมืองโบราณแห่งจักรวรรดิโรมันที่มีความสำคัญยิ่ง ยังคงเห็นได้ถึงร่องรอยความยิ่งใหญ่ของเมืองในจักรวรรดิโรมันในอดีต เมืองโรมันโบราณแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วย จากนั้นเดินทางสู่ เฟซ (Fes) เมืองหลวงเก่าในศตวรรษที่ 8 ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เป็นเมืองส าคัญทางด้านศาสนาตั้งแต่ยุคศตวรรษที่ 8 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที)

ทัวร์โมร็อกโก

 • เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
 • เข้าสู่โรงแรมที่พัก Barcelo Fes Hotel 4* หรือเทียบเท่า
Day 5
เฟส – ประตูพระราชวังหลวงแห่งเฟส – ป้อมปราการแห่งราชวงศ์ซาเดียน – เมดินาเมืองเฟส – ประตูสีฟ้า – เมเดอร์ซา บู อิมาเนีย – สุเหร่าใหญ่ไคเราวีน – โรงฟอกหนังโบราณ
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ ประตูพระราชวังหลวงแห่งเฟส (The Royal Palace) ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่สง่างาม เป็นเอกลักษณ์แห่งราชวงศ์โมร็อกโก บริเวณใกล้เคียงพระราชวังเคยเป็นที่อยู่ของชุมชนชาวยิว ซึ่งทำรายได้ให้แก่ราชวงศ์ เพราะชาวยิวฉลาดในด้านทำการค้า แต่ปัจจุบันชาวยิวส่วนใหญ่ได้เดินทางกลับไปอยู่ในดินแดนแห่งพันธสัญญา ทำให้เหลือประชากรชาวยิวอยู่ไม่มากนัก นำท่านแวะถ่ายรูปจุดชมวิวบน ป้อมปราการแห่งราชวงศ์ซาเดียน (Viewpoint Fortress Saadian) จากนั้นเที่ยวชม เมดินาเมืองเฟส (Medina de Fes) ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ทำให้ยังคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตและวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม เราจะเห็นงานโมเสกและเครื่องปั้นดินเผาที่สวยงามมากมายอีกด้วย เยี่ยมชม ประตูสีฟ้า (Bab Bou Jeloud) เป็นประตูขนาดใหญ่ที่กั้นระหว่างเมืองเก่า กับเมืองใหม่ ด้านนอกเป็นโมเสดสีฟ้าสวยงามตระการตา แต่ด้านในจะเป็นสีเขียว จากนั้นแวะเข้าชม เมเดอร์ซา บู อิมาเนีย (Medersa Bou Imania) ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนพระคัมภีร์ เป็นสถาปัตยกรรมแบบมัวร์ที่สวยงามประณีต ด้านนอกมีร้านค้าขายของพื้นเมืองน่าสนใจมากมาย

ทัวร์โมร็อกโก

 • กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังมื้ออาหารผ่านชม สุเหร่าใหญ่ไคเราวีน (Kairaouine Mosque) ซึ่งเป็นทั้งมหาวิทยาลัยสอนศาสนาแห่งแรกของโมร็อกโกและเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยทีเดียว *หมายเหตุ เข้าได้เฉพาะผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามเท่านั้น จากนั้นนำท่านเดินชมย่านเครื่องหนังและแวะชม โรงฟอกหนังโบราณ (Tannery of Fes) คือโรงฟอกหนังแบบเก่าแก่สมัยศตวรรษที่ 11 ที่ยังคงดำเนินกิจการอยู่ในปัจจุบัน ชมวิถีชีวิตและผู้คนที่โรงฟอกหนังซึ่งถูกอนุรักษ์โดยองค์กรยูเนสโก

ทัวร์โมร็อกโก

 • เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
 • เข้าสู่โรงแรมที่พัก Barcelo Fes Hotel 4* หรือเทียบเท่า
Day 6
เฟส – อิเฟรน – มิดเดิลแอทลาส – มิเดล – ราชิดิยา – เมอร์ซูก้า
 • เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองอิเฟรน (Ifrane) เมืองที่ความสูงประมาณ 1,650 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ในอดีตโมร็อกโก เคยเป็นเมืองขึ้นของประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเมืองอิเฟรนเป็นเมืองที่ถูกสร้างเป็นที่พักตากอากาศของชาวฝรั่งเศส บ้านส่วนใหญ่มีหลังคาสีแดง มีดอกไม้บาน และทะเลสาบสวยงาม เป็นสถานที่พักผ่อนทั้งฤดูหนาวและฤดูร้อน ได้รับฉายา “สวิตเซอร์แลนด์แห่งโมร็อกโก” โดยปัจจุบันเมืองอิเฟรนเป็นสถานที่พักตากอากาศยอดนิยม (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที) เดินทางข้าม มิดเดิลแอทลาส (Middle Atlas) ภูมิประเทศเขียวชอุ่มไปด้วยป่าไม้ สองข้างทางเปลี่ยนสภาพจากความแห้งแล้วเป็นป่าไม้ พุ่ม และสลับกับความแห้งแล้งของภูเขา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) จากนั้นนาท่านเดินทางต่อสู่ เมืองมิเดล (Midelt) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)

ทัวร์โมร็อกโก

 • กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังมื้ออาหาร นำท่านเดินทางสู่ เมอร์ซูก้า (Merzouga) เป็นเมืองเล็กๆ ตั้งอยู่ท่ามกลางทะเลทรายทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศโมร็อกโก หมู่บ้านเมอร์ซูกาเล็กๆ นี้ได้ชื่อว่าเป็นประตูสู่ซาฮาร่า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) จากนั้นนาท่านเดินทางผ่านเมือง ราชิดิยา (Rashidia) เมืองที่มีความสำคัญทางด้านยุทธศาสตร์ ซึ่งมีระยะทางห่างจากพรมแดนระหว่างโมร็อคโค และแอลจีเรีย เปลี่ยนเป็นรถขับเคลื่อนสี่ล้อ 4×4 (สามารถโดยสารได้คันละ 4 ท่าน) เพื่อเดินทางเข้าสู่ ทะเลทรายซาฮาร่า (Sahara Desert)

ทัวร์โมร็อกโก

 • เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
 • เข้าสู่โรงแรมที่พัก Sahara Luxury Camp 4* หรือเทียบเท่า
 • *หมายเหตุ การเข้าพักแคมป์ที่ทะเลทราย ท่านต้องใช้กระเป๋าสัมภาระใบเล็ก (Overnight Bag)
  เพื่อนำไปใช้สำหรับการพักในทะเลทราย 1 คืน
Day 7
เมอร์ซูก้า – ทะเลทรายซาฮาร่า – ทอดร้าจอร์จ – แทนเกียร์ – หุบเขาดาเดส – เมืองมากูน่า – วอซาเซท – ป้อมเทาริท
 • 05.30 น. เช้าตรู่ นำท่าน ขี่อูฐ เพื่อชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เนินทรายในทะเลทรายซาฮารา ทะเลทรายซาฮาร่า (Sahara Desert) เป็นทะเลทรายที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งเป็นภาพที่สวยงาม น่าประทับใจ และนำท่านขี่อูฐกลับโรงแรมเพื่อรับประทานอาหารเช้า *หมายเหตุ  กรุณาเตรียมเสื้อกันหนาว เนื่องจากอากาศช่วงเช้าทะเลทรายซาฮาร่าค่อนข้างเย็น
 •  08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม จากนั้นนำท่าน นั่งรถขับเคลื่อนสี่ล้อ 4×4  ออกจาก ทะเลทรายซาฮาร่า (Sahara Desert)   แล้วนำท่านเดินทางไปยัง ทอดร้าจอร์จ (Todra Gorge) ตั้งอยู่ในเมืองเล็กๆ เป็นลักษณะของคูกำแพงหินขนาดใหญ่ Gorge เป็นคำที่ใช้เรียกเทือกเขา Atlas ที่มีช่องผ่านตรงกลาง โดยมีความยาวตลอดแนวเขา และมีจุดที่ช่องแคบนี้เข้าใกล้หากัน ด้านล่างของ Gorge ก็จะมีลำธารเล็กๆ ตลอดแนวหุบเขา น้ำมีความใสสะอาดและเย็นสดชื่น คนท้องถิ่นนิยมมานั่งปิคนิคกัน ซึ่งนักท่องเที่ยวใช้เป็นจุดแวะชม (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที)

ทัวร์โมร็อกโก

 • กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เดินทางผ่าน หุบเขาดาเดส (Dades) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที) หุบเขาแห่งนี้ในอดีตหลายล้านปีเคยอยู่ใต้ทะเล ภายใต้ท้องทะเลมีตะกอนจำนวนมากสะสมไว้รอบ ๆ แนวปะการัง และเมื่อเวลาผ่านไปเกิดการเคลื่อนย้ายของเปลือกโลก ทำให้น้ำทะเลแห้งไปและกลายเป็นหุบเขาดาเดสขึ้นมา จากนั้นแวะชมผลิตภัณฑ์จากกุหลาบที่ เมืองมากูน่า (Kelaa M’gouna) เมืองแห่งนี้เป็นพื้นที่ที่สามารถปลูกดอกกุหลาบได้ในช่วงฤดูร้อน ตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมจนถึงกันยายน ของทุกปี ณ จุดนี้ท่านสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาจากดอกกุหลาบได้มากมาย นำท่านเดินทางสู่ เมืองวอซาเซท (Ouarzazate) ถือเป็นอีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวหลักของโมร็อกโก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) จากนั้นยี่ยมชม ป้อมเทาริท (Kasbah of Taourirt) ซึ่งเป็นป้อมแห่งตระกูลกลาวี ภายใต้หมู่อาคารขนาดใหญ่ ซึ่งภายในประกอบด้วยห้องต่างๆ จำนวนมากซ่อนอยู่เชื่อมต่อกันด้วยถนนเล็กๆ และเส้นทางลับคดเคี้ยวตามอาคารที่เบียดเสียดกัน

ทัวร์โมร็อกโก

 • เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
 • เข้าสู่โรงแรมที่พัก Hotel Kenzi Azghor Ouarzazate Morocco 4* หรือเทียบเท่า
Day 8
วอซาเซท – ไอท์เบนฮาดดู – มาราเกช – จัตุรัสกลางเมือง
 • เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองไอท์ เบน ฮาดดู (Ait Ben Haddou) หรือ “เมืองป้อมปราการ” หรือ “คซาร์” เป็นอีกเมืองที่ขึ้นชื่อของโมร็อกโก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้ขึ้นเป็นมรดกโลก และมีความเป็นมาทางด้านประวัติศาสตร์ โดดเด่นในเรื่องของสถาปัตยกรรมของโมร็อกโกทางตอนใต้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) หลังจากนั้นเยี่ยมชม ป้อมไอท์เบนฮาดดู (Kasbash of Ait Ben Hadou) เป็นป้อมหินทรายที่งดงามและใหญ่ที่สุดในโมร็อกโกภาคใต้ ตั้งอยู่ท่ามกลางสวนอัลมอนด์ และยังมีปราสาทที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ดังๆ รวมถึงซีรี่ส์แห่งยุคอย่าง Game of Thrones และที่นี่ยังเป็นหนึ่งในมรดกโลกของยูเนสโกอีกด้วย

ทัวร์โมร็อกโก

 • กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังมื้ออาหาร นำท่านเดินทางสู่ มาราเกช (Marrakech) อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวสำคัญของประเทศโมร็อกโก อยู่ตรงเชิงเขาแอตลาส เมื่อก่อนเมืองโอเอซิสแห่งนี้เป็นที่พักของกองคาราวานอูฐที่มาจากทางตอนใต้ของโมร็อกโก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 20 นาที) จากนั้นแวะเที่ยว จัตุรัสกลางเมือง (Djemaa el-Fnaa Square) เป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ รายล้อมไปด้วยอาคาร ร้านค้า ตลาด ทั้ง 4 ด้าน สามารถเดินเล่นถ่ายรูปได้ ที่นี่มีสีสัน และกลิ่นอายแบบโมรอคโคขนานแท้ พร้อมจับจ่ายหาซื้อของฝาก ของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ ได้ที่ ตลาดเก่า (Old Market) ที่อยู่รายรอบจัตุรัส

ทัวร์โมร็อกโก

 • เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
 • เข้าสู่โรงแรมที่พัก Diwane Hotel&Spa Marrakesh 4* หรือเทียบเท่า
Day 9
มาราเกช – มัสยิด คูตูเบีย – สุสานแห่งราชวงศ์ซาเดียน – พระราชวังบาเฮีย – สวน Majorelle Garden – กาซาบลังกา – ห้างสรรพสินค้า Morroco Mall
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม นำท่านเยี่ยมชม มัสยิด คูตูเบีย (Koutoubia Mosque) เป็นมัสยิดที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองมาร์ราเกช และได้ชื่อว่าเป็นอนุสรณ์สถานของชาวมุสลิมที่สวยงามและยิ่งใหญ่ ด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ประณีตตั้งแต่การออกแบบและการสร้างสรรรค์ จากนั้นเยี่ยมชม สุสานแห่งราชวงศ์ซาเดียน (Saadian Tombs) เป็นสุสานสำคัญของราชวงศ์ซาเดียน สุสานแห่งนี้เดิมถูกทิ้งร้างมานานกว่า 2 ศตวรรษก่อนได้รับการบูรณะให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว จากนั้นนำท่านแวะชม พระราชวังบาเฮีย (Bahia Palace) เป็นพระราชวังของท่านมหาอำมาตย์ ผู้สำเร็จราชการแผ่นดินแทนยุวกษัตริย์ในอดีต สร้างขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 โดย Si Moussa สถาปัตยกรรมในพระราชวังบาเฮียเป็นสถาปัตยกรรมแนวสมัยใหม่ คือผสมผสานศิลปะแบบมุสลิมและโมร็อกโกไว้ด้วยกัน หลังจากนั้นเยี่ยมชม สวน Majorelle Garden  จุดเด่นสถานที่แห่งนี้เมื่อได้เข้าไปในสวนจะพบกับสีสันฉูดฉาดของตัวบ้าน โดยเฉพาะสีน้ำเงินเข้มและสีเหลืองที่เป็นสีคู่ตรงข้ามกัน รวมทั้งตกแต่งด้วยไม้พันธุ์ประดับในแถบทะเลทราย เช่น ต้นกระบองเพชรขนาดยักษ์หลายต้น หรือจะเป็นต้นในโซนเขตร้อนที่หาชมได้ยาก

ทัวร์โมร็อกโก

 • กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังมื้ออาหาร นำท่านเดินทางสู่ คาซาบลังกา (Casablanca) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 45 นาที) หลังจากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ณ ห้างสรรพสินค้า Morocco Mall เป็นห้างสรรพสินค้าที่มีชื่อเสียงและมีขนาดใหญ่มากแห่งหนึ่งของ Casablanca และยังคงเป็นห้างแห่งใหม่ที่มีการเปิดให้บริการมาไม่นานมีความสะอาดหรูหราสะดวกต่อการช้อปปิ้งเป็นอย่างมาก

ทัวร์โมร็อกโก

 • เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เข้าสู่โรงแรมที่พัก Imperial Casablanca Hotel & Spa 4* หรือเทียบเท่า
Day 10
กาซาบลังกา – มัสยิด Hassan II Mosque – ดูไบ
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม หลังอาหารเช้านำท่านเยี่ยมชม Hassan II Mosque มัสยิดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลกรองจากมัสยิดแห่งเมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาราเบีย

ทัวร์โมร็อกโก

 • 12.00 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบินมุฮัมมัดฟิฟท์ อินเตอร์เนชั่นแนล(คาซาบลังกา) ประเทศโมร็อกโก
 • 15.05 น.  ออกเดินทางสู่ดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์  เที่ยวบินที่ EK752  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง 30 นาที)
Day 11
ดูไบ – กรุงเทพฯ
 • 01.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ แวะพักเปลี่ยนเครื่อง
 • 03.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK376 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง 40 นาที)
 • 12.55 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและประทับใจ

ทัวร์โมร็อกโก

***รายการนำเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่ไม่สามารถควบคุมได้ ความล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบินฯ และสถานการณ์ในต่างประเทศที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง หรือเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง ซึ่งบริษัทฯได้มอบหมายให้หัวหน้าทัวร์เป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ ณ ขณะนั้น โดยยึดหลักการให้บริการด้วยความถูกต้องและเป็นธรรมระหว่างผู้ร่วมเดินทางกับทางบริษัทฯเป็นสำคัญ***

อัตราค่าบริการ

ช่วงเวลาเดินทาง15 - 25 พฤศจิกายน 2566
จำนวนผู้ใหญ่ ขั้นต่ำ 10 ท่านหัวหน้าทัวร์ 1 ท่าน
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (Twin/Double) ท่านละ 99,000 บาท
พักห้องเดี่ยว (Single) จ่ายเพิ่ม ท่านละ 20,000 บาท
เด็กอายุระหว่าง 2 - 11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง)42,000 บาท
เด็กอายุระหว่าง 2 -11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง)54,000 บาท
***ราคาตั๋วเครื่องบิน (เช็ค ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2566) ท่านละ 38,000 บาท

หมายเหตุ

 1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงราคา กรณีผู้ร่วมเดินทางน้อยกว่า 10 ท่าน
 2. ทางบริษัทฯจะทำการยื่น E-Visa ของท่านก็ต่อเมื่อมีผู้สำรองที่นั่งครบ 10 ท่าน
 3. เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวโมร็อกโก ทางสถานทูตฯเป็นผู้กำหนด ไม่ใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตฯต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นเพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่าน้ัน ไม่ได้เป็นผู้พิจารณาวีซ่าให้กับทางท่าน
 4. กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงดังต่อไปนี้
  • ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดำเนินการ ซึ่งทางสถานทูตฯจะไม่คืน แม้ว่าจะไม่ผ่านการพิจารณา
  • ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบินตามความเป็นจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องทำการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 120 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแค่ค่ามัดจำตั๋วตามจริงเท่าน้ัน
  • ค่าห้องพักในการเข้าพัก ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจำห้องพักทุกคืนของการเดินทาง หากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการต่อรองระหว่างบริษัทฯกับแลนด์โอเปอเรเตอร์ต่างประเทศ หรือโรงแรมที่พักในต่างประเทศ เพื่อที่จะได้ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าเป็นสำคัญ)
 1. หากผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%
 2. ทางบริษัทฯถือว่าได้เริ่มต้นและจบการให้บริการที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีที่ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ และต้องการสำรองบัตรโดยสารทุกชนิด ที่ใช้ในการเดินทางก่อนมาถึงจุดนัดพบที่สนามบินสุวรรณภูมิ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวมถึงความล่าช้าที่เกินกว่าเวลานัดหมายทุกกรณี และขอแนะนำให้ท่านชะลอการออกบัตรโดยสารทุกชนิด จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันการเดินทางฉบับสมบูรณ์จากทางบริษัทฯก่อน

อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามที่ระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
 2. ค่าโรงแรมที่พักตามระดับมาตรฐานที่ระบุ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟร์ หรือการประชุมต่างๆ ราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่า ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมืองที่พัก โดยบริษัทฯจะคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
 3. ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ โดยทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 4. ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์มืออาชีพที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินท่านละไม่เกิน 3,000,000 (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 6. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆตามรายการที่ระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงแต่ละสถานที่ในโปรแกรม
 7. ค่าธรรมเนียมในการยื่น E-Visa (โมร็อกโก) ซึ่งใช้เวลาในการดำเนินการ 3 – 5 วัน ไม่รวมวันหยุดเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 8. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และค่าทิปคนขับรถตลอดทริป
 9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class) รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
 2. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่สามารถโหลดใต้ท้องเครื่อง
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าอาหาร ค่าบริการต่างๆในโรงแรม ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 4. ค่าบริการตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR Test ที่ต่างประเทศ (ถ้ามี)
 5. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง และการชำระเงิน

 1. กรุณาจองล่วงหน้า และชำระค่าทัวร์งวดแรก 50,000 บาท ณ วันที่ยืนยันการจอง พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มายังบริษัทฯ หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport)
  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆเพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ กรุณาชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
 3. รายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าและออกประเทศ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 4. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

เงื่อนไขการยกเลิก

 1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วัน เก็บค่ามัดจำทั้งหมด
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง35 วัน เก็บค่าใช้จ่าย  80% ของราคาทัวร์
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์

ดาวน์โหลด

LET’S US HELP YOU DESIGN YOUR JOURNEY

CHAT NOW

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ของเรา

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว บันทึกการตั้งค่า