Bali Paradise

Artralux ใส่ใจในทุกรายละเอียดความต้องการของผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน
เราตั้งใจเพื่อประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ดีที่สุด

ลงทะเบียนเพื่อสอบถามแพ็คเกจทัวร์

Artralux ใส่ใจในทุกรายละเอียดความต้องการของผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน
เราตั้งใจเพื่อประสบการณ์การการท่องเที่ยวที่ดีที่สุด

ลงทะเบียนเพื่อสอบถามแพ็คเกจทัวร์

พักโรงแรม 5 ดาว อูบุด 1 คืน และใจกลางกูต้า 2 คืน

ชมโชว์ระบำบารอง ณ พระราชวังอูบุด

สนุกกับกิจกรรมนั่งชิงช้าบาหลีสวิง (Bali Swing)

ชมพระอาทิตย์ตก และรับประทานอาหารเย็นซีฟู้ด ณ หาดจิมบารัน

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

โปรแกรมการเดินทาง
ITINERARY

Day 1
กรุงเทพฯ – บาหลี – อูบุด – โชว์ระบำบารอง ณ พระราชวังอูบุด

วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565

 • 07.30 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชั้นผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตูที่ 3 เคาน์เตอร์เช็คอินแถว D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่รอต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก

 • 09.35 น. ออกเดินทางสู่เกาะ บาหลี ประเทศอิโดนีเซีย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG431
  (ใช้เวลาบินประมาณ 4 ชั่วโมง 20 นาที)
 • 14.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินงูระห์รัย บาหลี หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมตรวจเช็คสัมภาระแล้ว เดินทางสู่ตัวเมือง อูบุด (ใช้เวลาบินประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองที่เป็นหัวใจทางวัฒนธรรม ตั้งอยู่ท่ามกลางนาข้าวและหุบเขาสูงชัน ได้สัมผัสกับบรรยากาศเมืองชนบทแบบดั้งเดิมที่เป็นที่ตั้งของราชวงศ์บาหลีในอดีต
 • เช็คอินสู่โรงแรมที่พัก และอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
 • 19.30 หลังอาหารชม โชว์ระบำบารอง (Barong Dance)พระราชวังอูบุด (Ubud Palace)
  เป็นศิลปะการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวเกาะบาหลี อินโดนีเซีย บารองเป็นสัตว์ในตำนาน ซึ่งมีหลังอานยาวและหางงอนโง้ง และเป็นสัญลักษณ์แทนวิญญาณดีงาม ซึ่งเป็นผู้ปกปักษ์รักษามนุษย์ต่อสู้กับรังดา ตัวละครที่เป็นสัญลักษณ์แทนวิญญาณชั่วร้าย
  บารอง แดนซ์เป็นนาฏกรรมศักดิ์สิทธิ์ การร่ายรำมีท่าทีอ่อนช้อยงดงาม เสียงเพลงไพเราะ

 • พักโรงแรม The Westin Resort & Spa Ubud (5*) หรือในระดับเดียวกัน
Day 2
อูบุด – กิจกรรมนั่งชิงช้าบาหลีสวิง – วัดเทมภัคสิริงค์ – วัดเบซากิ – หาดจิมบารัน – ชมพระอาทิตย์ตกและรับประทานอาหารเย็นซีฟู้ด – กูต้า

วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565

 • เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
 • 08.00 น. หลังอาหาร สัมผัสประสบการณ์แสนพิเศษ กิจกรรมนั่งชิงช้าบาหลีสวิง (Bali Swing) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) สัมผัสถึงธรรมชาติและสายลมเย็นๆ ท่ามกลางบรรยากาศของป่าเขากับกิจกรรมสุดระทึกเหนือพื้นดิน พร้อมชื่นชมทิวทัศน์อันงดงาม แต่หากคุณไม่ใช่ผู้ที่ชื่นชอบความท้าทาย คุณจะได้เพลิดเพลินกับการถ่ายภาพเหนือหุบเขา เข้าไปนั่งในรังนกยักษ์สุดน่ารัก หรือจะขึ้นไปยืนโพสต์ท่าบนโขดหินจากนั้น เดินทางไปยัง วัดเทมภัคสิริงค์ (Pura Tirta Empul) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ภายในวัดมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งผุดพรายน้ำขึ้นมา ชาวบาหลีล้วนเคารพบูชาด้วยเชื่อว่ากำเนิดมาจากพระอินทร์ จึงมีชาวบ้านนิยมมาอาบน้ำ เก็บน้ำไปดื่มกิน เพราะเชื่อว่าบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้สามารถรักษาโรคต่างๆ ขับไล่สิ่งเลวร้ายและเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

 • กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร เดินทางสู่ วัดเบซากิ (Besakih) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ซึ่งถือเป็นมารดาของปวงวิหาร (Mother of Temple) เป็นสถานที่สวดบูชาที่ใหญ่และสำคัญที่สุดของเกาะบาหลี ทุกๆวันจะมีคนบาหลีมาประกอบพิธีทางศาสนา ซึ่งท่านจะสามารถเห็นธรรมเนียมประเพณีการแต่งกายแบบพื้นเมือง รวมทั้งการแบกทูนของบูชาบนศีรษะตามแบบบาหลีด้วย จากนั้น เดินทางต่อไปยัง ชายหาดจิมบารัน (Jimbaran) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ชายหาดที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของเกาะบาหลี ชมพระอาทิตย์ตกและรับประทานอาหารเย็นซีฟู้ด ของสดที่จับจากชาวประมงจากหมู่บ้าน พร้อมชมความงดงามของชายหาดรูปครึ่งเสี้ยวพระจันทร์ในยามเย็น

 • เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริเวณชายหาดจิมบารัน
 • พักโรงแรม Sheraton Bali Kuta Resort (5*) หรือในระดับเดียวกัน
Day 3
กูต้า – วัดเม็งวี – ทะเลสาบบราตัน – วัดอูลันดานูบราตัน – วิหารทานาต์ลอต – กูต้า

วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2565

 • เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
 • 08.30 น. หลังอาหาร เดินทางสู่ วัดเม็งวี (Pura Taman Ayun) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที) ซึ่งเคยใช้ในการประกอบพิธีกรรมของกษัตริย์ราชวงศ์เม็งวี ประตูวัดตั้งตระหง่านสูงใหญ่บ่งบอกถึงความรุ่งเรื่องในอดีตของราชวงศ์นี้ กำแพงก่อด้วยหินสูงแกะสลักลวดลายวิจิตรบรรจง ท่านสามารถมองเห็นเมรุ หรือเจดีย์แบบบาหลี ที่มีหลายขนาดเพื่อบูชาเทพเจ้าแต่ละองค์ใช้การเรียงชั้นของหลังคาที่แตกต่างกันไป วัดนี้มีคูน้ำรอบล้อมตามหลักความเชื่อว่าที่สื่อถึงแดนสุขาวดีแบบฮินดูจากนั้น เดินทางสู่เขต เบดูกูล (Bedugul) ท่านจะได้เห็นทัศนียภาพของบาหลีทางใต้ รวมทั้งภาพนาข้าวขั้นบันไดจากที่ราบสูงทางตอนเหนือ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)

 • กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร เดินทางไปยัง ทะเลสาบบราตัน (Lake Bratan) เพื่อไปสู่ วัดอูลันดานูบราตัน (Pura Ulun Danu Bratan) เป็นวัดที่ตั้งอยู่บริเวณกลางน้ำริมทะเลสาบ มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟ  วัดนี้เป็นวัดที่เก่าแก่ที่ชาวเบดูกูลสร้างขึ้นเพื่อสักการะบูชาพระแม่แห่งทะเลสาบ จากนั้น เดินทางสู่ วิหารทานาต์ลอต (Pura Tanah Lot) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที) สถานที่ที่มีชื่อเสียงที่สุดและเป็นจุดที่มีนักท่องเที่ยวถ่ายภาพมากที่สุดของเกาะบาหลี สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่เทพเจ้าและปีศาจแห่งท้องทะเล เป็นวิหารที่ตั้งอยู่บนผาหินนอกชายฝั่ง ที่เกิดจากการกัดเซาะของเกลียวคลื่น โดยในช่วงน้ำขึ้นวัดจะถูกโอบล้อมไปด้วยน้ำเหมือนเกาะเล็กๆ ริมชายฝั่ง พอน้ำลดจะพบกับเนินหินและลานหินยื่นออกไปในทะเล สามารถเดินเท้าไปยังวัดได้อย่างสบายๆ

 • เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
 • พักโรงแรม Sheraton Bali Kuta Resort (5*) หรือในระดับเดียวกัน
Day 4
กูต้า – วัดอูลูวาตู – กรุงเทพฯ

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565

 • เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
 • 08.30 น. หลังอาหาร เดินทางสู่ วัดอูลูวาตู (Pura Uluwatu) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) วัดที่ตั้งอยู่บนสุดปลายหน้าผาที่สูงตระหง่านเหนือมหาสมุทรอินเดีย เป็นวัดหลักประจำท้องทะเลที่ชาวบาหลีแทบทุกคนเคารพบูชา สองข้างของวัดมีทางเดินเลียบเลาะหน้าผาให้ท่านได้ชมความงามของหน้าผาสูง เห็นคลื่นซัดเข้าหาฝั่งเป็นประกายฟองสีขาวนวลตัดกับท้องทะเลสีคราม

 • กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินงูระห์รัย เกาะบาหลี
 • 16.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG432
  (ใช้เวลาบินประมาณ 4 ชั่วโมง 10 นาที)
 • 20.05 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ
***รายการนำเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่ไม่สามารถควบคุมได้ ความล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบินฯ และสถานการณ์ในต่างประเทศที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง หรือเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง ซึ่งบริษัทฯได้มอบหมายให้หัวหน้าทัวร์เป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ ณ ขณะนั้น โดยยึดหลักการให้บริการด้วยความถูกต้องและเป็นธรรมระหว่างผู้ร่วมเดินทางกับทางบริษัทฯเป็นสำคัญ***

LET’S US HELP YOU DESIGN YOUR JOURNEY

CHAT NOW

โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน

ทัวร์เกาหลี PINK FLORAL

5 วัน 3 คืน
ติดต่อสอบถามที่นั่ง
ติดต่อสอบถาม

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ของเรา

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว บันทึกการตั้งค่า