ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด Simple Summer in Hokkaido

Artralux ใส่ใจในทุกรายละเอียดความต้องการของผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน
เราตั้งใจเพื่อประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ดีที่สุด

ลงทะเบียนเพื่อสอบถามแพ็คเกจทัวร์

Artralux ใส่ใจในทุกรายละเอียดความต้องการของผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน
เราตั้งใจเพื่อประสบการณ์การการท่องเที่ยวที่ดีที่สุด

ลงทะเบียนเพื่อสอบถามแพ็คเกจทัวร์

ARTRALUX จะนำท่านชมความสวยงามอันชวนน่าหลงใหลของ

เกาะฮอกไกโด ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติอันสวยงามและเงียบสงบ

วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันน่าค้นหา และแสง สี ภายในเมืองใหญ่

รจัดหากิจกรรมสุดพิเศษ เพื่อแต่งแต้มประสบการณ์

การท่องเที่ยวของท่านให้มีรสชาติและมีสีสันมากขึ้น

ได้ กิน เที่ยว ช้อปปิ้ง ภายในเมืองซัปโปโร

เมืองหลวงใหญ่แห่งเกาะฮอกไกโด กันแบบจุใจ

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

โปรแกรมการเดินทาง
ITINERARY

Day 1
กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – โตเกียว (ท่าอากาศยานฮาเนดะ)

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2566

 • 19.00 น. เช็คอิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูหมายเลข 7 เคาน์เตอร์สายการบินเจแปน แอร์ไลน์ (เคาน์เตอร์ P)
 • 22.05 น. คณะเดินทางสู่ ท่าอากาศยานฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบินเจแปน แอร์ไลน์ เที่ยวบิน JL034 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง 5 นาที)

Day 2
โตเกียว (ท่าอากาศยานฮาเนดะ) – ซัปโปโร (ท่าอากาศยานชินชิโตเสะ) – ชิระโออิ – พิพิธภัณฑ์ชนเผ่าไอนุ อุโปะโปอิ – โนโบริเบ็ตสึ

วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2566

 • 06.10 น. คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่น และรอเพื่อทำการเปลี่ยนเครื่อง
 • 08.20 น. คณะเดินทางสู่ ท่าอากาศยานชินชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบินเจแปน แอร์ไลน์ เที่ยวบิน JL505 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 35 นาที)
 • 09.55 น. คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานชินชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ่น ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร และพบกับคนขับรถที่จะคอยให้บริการท่านตลอดการเดินทาง (เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่น เร็วกว่า ประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
 • 11.00 น. เดินทางสู่ เมืองชิระโออิ (SHIRAOI) (ระยะทาง 58.5 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
 • กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังมื้ออาหาร ชม พิพิธภัณฑ์ชนเผ่าไอนุ อุโปะโปอิ (UPOPOY AINU VILLAGE) พิพิธภัณฑ์ที่มีการจัดแสดงเกี่ยวกับแระวัติความเป็นมา วิถีชีวิตและวัฒนธรรมต่างๆ ของชนเผ่าไอนุ ชนเผ่าดั้งเดิมของเกาะฮอกไกโดเอาไว้อย่างละเอียดราวกับว่าท่านได้เป็นส่วนหนึ่งของชนเผ่าไอนุกันเลยทีเดียว จากนั้น เดินทางสู่ เมืองโนโบริเบ็ตสึ (NOBORIBETSU) (ระยะทาง 28 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) จากนั้น ทำการเช็คอินเข้าสู่และพักผ่อนตามอัธยาศัย

 • ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม พิเศษ บริการอาหารท่านด้วยมื้ออาหารสุดพิเศษ เมนูอาหารชุดแบบดั้งเดิม (KAISEKI) ชุดอาหารชาววังญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม ที่สมัยก่อนมีแต่เชื้อพระวงศ์เท่านั้นที่สามารถรับประทานได้
 • ที่พัก NOBORIBETSU MAHOROBA HOTEL (RYOKAN) พิเศษ ให้ท่านได้ผ่อนคลายอิริยาบถกับการแช่อ็อนเซ็นแบบส่วนตัว ที่ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าช่วยกระตุ้นในเรื่องการไหลเวียนของโลหิตและช่วยให้ผิวพรรณดีขึ้น
Day 3
โนโบริเบ็ตสึ – จิโกคุดานิ – โชวะ ชินซัง – นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาไฟอุสึ – ศูนย์อนุรักษ์หมี โชวะ ชินซัง - ทะเลสาบโทยะ

วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2566

 • เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
 • 10.00 น. หลังมื้ออาหาร เดินทางสู่ จิโกคุดานิ (JIGOKUDANI) (ระยะทาง 550 เมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 นาที) เพื่อชม จิโกคุดานิ (JIGOKUDANI) ซึ่งมีความหมายว่า “หุบเหวนรก” บ่อน้ำร้อนธรรมชาติที่อุดมไปด้วยซัลเฟอร์และแร่ธาตุที่ช่วยในการบำรุงพิวพรรณและสุขภาพมากมาย จากนั้น ชม อ็อนเซ็นเท้าแม่น้ำโอยุนุมะ (OYUNUMA RIVER NATURAL FOOTBATH) ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากการเดินไปกับอ็อนเซ็นเท้าธรรมชาติที่มาจากบ่อน้ำร้อนไทโฉะ และไหลไปตามแม่น้ำโอยุนุมะ พร้อมกับชมความงดงามของธรรมชาติโดยรอบ

 • กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังมื้ออาหาร เดินทางสู่  เมืองโชวะ ชินซัง (SHOWA SHINSAN) (ระยะทาง 51 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เปิดประสบการณ์นั่งกระเช้าไฟฟ้ามุ่งหน้าสู่ ภูเขาไฟอุสึ (USUZAN) ภูเขาไฟที่เคยปะทุขึ้นเมื่อ 20 ปีก่อน ปัจจุบันกลายเป็นเส้นทางธรรมชาติขนาดย่อมและจุดชมทิวทัศน์ที่งดงามมากแห่งหนึ่งในเกาะฮอกไกโด จากนั้น ชม ศูนย์อนุรักษ์หมี โชวะ ชินซัง (SHOWA SHINSAN BEAR RANCH) ศูนย์เพาะเลี้ยงหม๊สีน้ำตาลสายพันธุ์ฮอกไกโดที่ปัจจุบันนั้นพบเจอได้ยากมากตามธรรมชาติ ซึ่งหมีในศูนย์อนุรักษ์แห่งนี้ ได้รับการฝึกจากผู้ดูแลเป็นอย่างดี ท่านจะได้สัมผัสความน่ารักของเหล่าหมีสีน้ำตาลได้อย่างใกล้ชิด จากนั้น เดินทางสู่ ทะเลสาบโทยะ (TOYAKO) (ระยะทาง 5 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที) จากนั้น ทำการเช็คอินเข้าสู่และพักผ่อนตามอัธยาศัย

 • ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
 • ที่พัก THE LAKE SUITE KONOSUMIKA RYOKAN (RYOKAN)พิเศษให้ท่านได้ผ่อนคลายอิริยาบถกับการแช่อ็อนเซ็นแบบส่วนตัว ที่ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าช่วยกระตุ้นในเรื่องการไหลเวียนของโลหิตและช่วยให้ผิวพรรณดีขึ้น
Day 4
ทะเลสาบโทยะ – ล่องเรือชมทะเลสาบ – นิเซโกะ – มิลค์ โคโบ – ร่วมกิจกรรมทำไอศกรีม – เคียวโกคุ – สวนฟุกิดาชิ – โจซังเค

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2566

 • เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
 • 08.45 น. หลังมื้ออาหาร เดินทางสู่ ท่าเรือทะเลสาบโทยะ ดื่มด่ำบรรยากาศรอบทะเลสาบแบบชิลๆ ไปกับ การล่องเรือชมทะเลสาบโทยะ (TOYAKO KISEN CRUISE) จากนั้น เดินทางสู่ เมืองนิเซโกะ (NISEKO) (ระยะทาง 52.5 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที)

 • กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูแนะนำ เซ็ตอุด้งนิเซโกะ ที่เส้นทำจากมันฝรั่ง ซึ่งหารับประทานที่อื่นไม่ได้นอกจากเมืองนิเซโกะเท่านั้นบ่าย หลังมื้ออาหาร เดินทางสู่ มิลค์ โคโบ (MILK KOBO) (ระยะทาง 13.5 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) ชม มิลค์ โคโบ (MILK KOBO) ฟาร์มที่เป็นแหล่งผลิตนมฮอกไกโดที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก พร้อมเปิดประสบการณ์ไปกับการทำไอศกรีมด้วยฝีมือท่านเอง
 • จากนั้น เดินทางสู่ เมืองเคียวโกคุ (KYOGOKU) (ระยะทาง 23.5 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) ชม สวนฟุกิดาชิ (FUKIDASHI PARK) สวนสาธารณะที่สวยงามตั้งอยู่ใกล้ๆกับภูเขาไฟโยเท ภูเขาไฟที่ได้รับสมญานามว่า “ฟูจิซังแห่งฮอกไกโด” ภายในสวนสาธารณะจะมีน้ำแร่ใสบริสุทธิ์ที่ไหลลงมาจากภูเขาไฟโยเท ซึ่งบริสุทธิ์มากจนสามารถตักขึ้นมาดื่มจากลำไม้ที่ตั้งไว้ได้เลย จากนั้น เดินทางสู่ เมืองโจซังเค (JOZANKEI) (ระยะทาง 51 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที) จากนั้น ทำการเช็คอินเข้าสู่และพักผ่อนตามอัธยาศัย

 • ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม พิเศษ บริการอาหารท่านด้วยมื้ออาหารสุดพิเศษ เมนูอาหารชุดแบบดั้งเดิม (KAISEKI) ชุดอาหารชาววังญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม ที่สมัยก่อนมีแต่เชื้อพระวงศ์เท่านั้นที่สามารถรับประทานได้
 • ที่พัก SUIZANTEI CLUB JOZANKEI (RYOKAN) พิเศษ ให้ท่านได้ผ่อนคลายอิริยาบถกับการแช่อ็อนเซ็นแบบส่วนตัว ที่ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าช่วยกระตุ้นในเรื่องการไหลเวียนของโลหิตและช่วยให้ผิวพรรณดีขึ้น
Day 5
โจซังเค – โยอิจิ – พิพิธภัณฑ์วิสกี้นิกกะ – โอตะรุ – คลองโอตะรุ – ย่านเมืองเก่าซาไกมะจิ – ซัปโปโร

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2566

 • เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
 • 09.00 น. หลังมื้ออาหาร เดินทางสู่ เมืองโยอิจิ (YOICHI) (ระยะทาง 62 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 35 นาที) ชม พิพิธภัณฑ์วิสกี้นิกกะ (NIKKA WHISKY YOICHI DISTILLERY) วิสกี้อันเลื่องชื่อของเมืองโยอิจิ ซึ่งมีต้นตำรับมาจากประเทศสก็อตแลนด์ ประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นต้นกำเนิดของ สก็อตช์ วิสกี้ เมื่อท่านได้มาเยือนที่โรงบ่มวิสกี้แห่งนี้ ท่านจะมีความรู้สึกราวกับว่า ท่านกำลังท่องเที่ยวอยู่ในสก็อตแลนด์กันเลยทีเดียว *หมายเหตุ ทางบริษัทไม่ได้ทำการรวมค่าชิมวิสกี้ไว้ในรายการนำเที่ยว

 • กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร *เมนูแนะนำ เซ็ตซูชิที่คัดสรรวัตถุดิบสดใหม่จากท้องทะเลทุกวัน ที่ท่านไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง เมื่อมาเยือนโอตะรุ หลังมื้ออาหาร นำท่านถ่ายภาพคู่กับ คลองโอตะรุ (OTARU CANAL) คลองขนาดใหญ่ตัดผ่าใจกลางเมือง เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงความเจริญของเมืองแห่งนี้ จากนั้น ชม ย่านเมืองเก่าซาไกมะจิ (SAKAIMACHI STREET) ย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของเมืองโอตะรุ ซึ่งยังคงอนุรักษ์ความดั้งเดิมของเมืองท่าแห่งนี้เอาไว้เป็นอย่างดี (แนะนำ หากท่านมาเยือนถนนเส้นนี้ ท่านไม่ควรพลาดกับคาเฟ่ชื่อดังของฮอกไกโด LeTAO HONTEN โดยเมนูขึ้นชื่อของสาขาออริจินัลแห่งนี้ คือ DOUBLE FROMAGE CHEESECAKE เรียกได้ว่าเป็นเมนู SIGNATURE ของคาเฟ่แห่งนี้เลยก็ว่าได้) จากนั้น เดินทางสู่ เมืองซัปโปโร (SAPPORO) (ระยะทาง 35 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)

 • ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูแนะนำ คอร์สอาหารปูยักษ์ อาหารขึ้นชื่อที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือนเกาะฮอกไกโด
 • ที่พัก SOLARIA NISHITETSU HOTEL SAPPORO 4* พิเศษ ให้ท่านได้ผ่อนคลายอิริยาบถกับการแช่อ็อนเซ็นที่ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าช่วยกระตุ้นในเรื่อง การไหลเวียนของโลหิตและช่วยให้ผิวพรรณดีขึ้น
Day 6
ซัปโปโร – โทเบ็ตสึ – รอยซ์ ช็อคโกแลต ทาวน์ – ซัปโปโร – ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้า มิตซุย เอาท์เล็ท พาร์ค

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2566

 • เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
 • 09.00 น. หลังมื้ออาหาร เดินทางสู่ เมืองโทเบ็ตสึ (TOBETSU) (ระยะทาง 18 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที) ชม รอยซ์ ช็อคโกแลต ทาวน์ (ROYCE CACAO AND CHOCOLATE TOWN)   โรงงานช็อคโกแลตแบรนด์รอยซ์ ช็อคโกแลตชื่อดังของเกาะฮอกไกโด ที่ทำการเปิดให้เหล่านักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกเข้าชมภายในโรงงาน ท่านจะได้เห็นกระบวนการผลิตสินค้าต่างๆของรอยซ์มากมาย อีกทั้งยังมีร้านขายสินค้าของรอยซ์ที่ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากอีกด้วย จากนั้น เดินทางสู่ เมืองซัปโปโร (SAPPORO) (ระยะทาง 28.5 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที)
 • กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ ห้างสรรพสินค้า มิตซุย เอาท์เล็ท พาร์ค หลังมื้ออาหาร อิสระให้ท่านช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ตามอัธยาศัย ณ ห้างสรรพสินค้า มิตซุย เอาท์เล็ท พาร์ค (MITSUI OUTLET PARK) จากนั้น เดินทางสู่ภัตตคาร เพื่อรับประทานอาหารค่ำ

 • ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูแนะนำ ปิ้งย่างยากินิคุ เมนูยอดนิยมที่สุดอย่างหนึ่ง เมื่อมาเยือนซัปโปโร
 • ที่พัก SOLARIA NISHITETSU HOTEL SAPPORO 4* พิเศษ ให้ท่านได้ผ่อนคลายอิริยาบถกับการแช่อ็อนเซ็นที่ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าช่วยกระตุ้นในเรื่องการไหลเวียนของโลหิตและช่วยให้ผิวพรรณดีขึ้น
Day 7
ซัปโปโร – อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยแบบเต็มวัน

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุุนายน 2566

 • เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
 • 09.00 น. หลังมื้ออาหาร อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองและช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าต่างๆตามอัธยาศัย โดยทางบริษัทได้ทำการแนะนำย่านช้อปปิ้งชื่อดังที่สายช้อปปิ้งทุกท่านห้ามพลาดดังต่อไปนี้ ถนนช้อปปิ้งทานุกิโคจิ (TANUKIKOJI) ถนนช้อปปิ้งอันเลื่องชื่อของเมืองซัปโปโรยาวกว่า 900 เมตร บริเวณสองข้างทางนั้นเต็มไปด้วยร้านค้าและร้านอาหารมากมายเรียงรายกว่า 200 ร้าน

 • สวนโอโดริ (ODORI PARK) สวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในซัปโปโร และยังเป็นสถานที่สำคัญในการจัดนิทรรศกาลหิมะ (SNOW FESTIVAL) ที่มีชื่อเสียงที่สุดในฮอกไกโดอีกด้วย บริเวณสวนนั้นมีสถานที่สำหรับช้อปปิ้งมากมาย รวมไปถึง UNDERGROUND SHOPPING MALL บริเวณสวนอีกด้วย และสถานีรถไฟซัปโปโร (SAPPORO STATION) สถานีรถไฟหลักของเมืองซัปโปโร สถานที่ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ใครๆ มาเยือนซัปโปโรต้องห้ามพลาด 

 • กลางวัน รับประทานอาหารกลาวันตามอัธยาศัย
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
 • ที่พัก SOLARIA NISHITETSU HOTEL SAPPORO 4* พิเศษ ให้ท่านได้ผ่อนคลายอิริยาบถกับการแช่อ็อนเซ็นที่ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าช่วยกระตุ้นในเรื่องการไหลเวียนของโลหิตและช่วยให้ผิวพรรณดีขึ้น
Day 8
ซัปโปโร – ตลาดปลานิโจ – พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร – ชิโตเสะ – ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้าเรระ – โตเกียว (ท่าอากาศยานฮาเนดะ)

วันศุกร์ที่ 14 มิถุุนายน 2566

 • เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
 • 09.00 น. หลังมื้ออาหาร เดินทางสู่ ตลาดปลานิโจ (NIJO FISH MARKET) (ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที) ชม ตลาดปลานิโจ (NIJO FISH MARKET) ตลาดปลาใจกลางเมืองซัปโปโร ที่เต็มไปด้วยอาหารทะเลสดๆ ที่คัดสรรคุณภาพอย่างดีมาให้ท่านได้ลิ้มลอง
 • กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ ตลาดปลานิโจ หลังมื้ออาหาร เดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร (SAPPORO BEER MUSEUM) (ระยะทาง 2.5 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 25 นาที) ชม พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร (SAPPORO BEER MUSEUM) พิพิธภัณฑ์ภายใต้โกดังอิฐสีแดงที่มีประวัติยาวนานกว่าร้อยปี ประกอบด้วยร้านอาหารมากมายที่มีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป *หมายเหตุ ทางบริษัทไม่ได้ทำการรวมค่าชิมเบียร์ไว้ในรายการนำเที่ยว จากนั้น เดินทางสู่ เมืองชิโตเสะ (CHITOSE) (ระยะทาง 46 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 5 นาที) อิสระให้ท่านช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ตามอัธยาศัย ณ ห้างสรรพสินค้า เรระ พรีเมียม เอาท์เล็ท (RERA PREMIUM OUTLET)

 • 18.30 น. นำคณะเดินทางสู่ ท่าอากาศยานชินชิโตเสะ (ระยะทาง 5.5 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที)
 • 19.00 น. คณะทำการเช็คอิน ณ ท่าอากาศยานชินชิโตเสะ
 • 21.05 น. คณะเดินทางสู่ ท่าอากาศยานฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบินเจแปน แอร์ไลน์ เที่ยวบิน JL528 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 35 นาที)
 • 22.40 น. คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่น และรอเพื่อทำการเปลี่ยนเครื่อง
Day 9
โตเกียว (ท่าอากาศยานฮาเนดะ) – กรุงเทพฯ

วันเสาร์ที่ 15 มิถุุนายน 2566

 • 00.45 น. คณะเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย สายการบินเจแปน แอร์ไลน์ เที่ยวบิน JL033 (ใช้เวลาเดินทาง 6 ชั่วโมง 15 นาที โดยประมาณ)
 • 05.00 น. คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและประทับใจ

***รายการนำเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่ไม่สามารถควบคุมได้ ความล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบินฯ และสถานการณ์ในต่างประเทศที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง หรือเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง ซึ่งบริษัทฯได้มอบหมายให้หัวหน้าทัวร์เป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ ณ ขณะนั้น โดยยึดหลักการให้บริการด้วยความถูกต้องและเป็นธรรมระหว่างผู้ร่วมเดินทางกับทางบริษัทฯเป็นสำคัญ***

LET’S US HELP YOU DESIGN YOUR JOURNEY

CHAT NOW

โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน

ทัวร์เกาหลี PINK FLORAL

5 วัน 3 คืน
ติดต่อสอบถามที่นั่ง
ติดต่อสอบถาม

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ของเรา

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว บันทึกการตั้งค่า