Summer & North Cape Midnight Sun in Norway

Artralux ใส่ใจในทุกรายละเอียดความต้องการของผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน
เราตั้งใจเพื่อประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ดีที่สุด

ลงทะเบียนเพื่อสอบถามแพ็คเกจทัวร์

Artralux ใส่ใจในทุกรายละเอียดความต้องการของผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน
เราตั้งใจเพื่อประสบการณ์การการท่องเที่ยวที่ดีที่สุด

ลงทะเบียนเพื่อสอบถามแพ็คเกจทัวร์

เปิดประสบการณ์ ล่องเรือชมฟยอร์ด ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก

ขึ้นรถไฟสายโรแมนติก ที่ได้รับการกล่าวขานว่าสวยที่สุดสายหนึ่งในทวีปยุโรป และโด่งดังที่สุดของนอร์เวย์

เยือน เบอร์เกน เมืองที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

เที่ยว ทรอมโซ เมืองใหญ่ที่สุด ในเขตอาร์คติกเซอร์เคิลของนอร์เวย์

ล่องเรือสำราญ Havila Voyages ที่มีชื่อเสียงและความชำนาญในแถบชายฝั่งฟยอร์ดของนอร์เวย์

ครั้งหนึ่งในชีวิตชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน ณ นอร์ทเคป

เที่ยว และช้อปปิ้ง ออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

โปรแกรมการเดินทาง
ITINERARY

Day 1
กรุงเทพฯ

วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2566

 • 23.30 น. เช็คอิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชั้นผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตูที่ 9 เคาน์เตอร์เช็คอินแถว T สายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์

Day 2
กรุงเทพฯ – ดูไบ – ออสโล – ชมเมืองออสโล – อุทยานฟรอกเนอร์

วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2566

 • 02.50 น. ออกเดินทางสู่ดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK377 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง 10 นาที)
 • 06.00 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะพักเปลี่ยนเครื่อง
 • 07.30 น.  ออกเดินทางสู่ออสโล ประเทศนอร์เวย์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK159 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง 5 นาที)
 • 12.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานออสโล การ์เดอร์มอน ประเทศนอร์เวย์ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมตรวจเช็คสัมภาระแล้ว เดินทางเข้าสู่ตัวเมือง ออสโล (Oslo) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที)

 • กลางวัน  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  หลังอาหาร เดินทางสู่โรงแรมที่พัก เช็คอิน และพักผ่อนตามอัธยาศัย จากนั้น ชมเมืองออสโล ผ่านชมทำเนียบรัฐบาล พระบรมมหาราชวัง อาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่อายุกว่า 100 ปีต่างๆ อาทิ เนชั่นแนลเธียเตอร์ อาคารรัฐสภา และ ศาลาเทศบาลเมืองเก่าซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมือง แล้วเข้าชม อุทยานฟรอกเนอร์ หรือสวนหิน (Frogner Park) อุทยานทางธรรมชาติที่มีประติมากรรมอันแสดงถึงความเป็นอยู่ สภาพชีวิต และการดิ้นรน ต่อสู้ของมนุษย์ชาติ ซึ่งเป็นผลงานประติมากรชื่อดังของกุสตาฟ วิเกอร์แลนด์ โดยเฉพาะเสาหิน “โมโนลิธ” กลางสวนที่สูงถึง 17 เมตรที่ยิ่งใหญ่ที่สุด และเป็นรูปปั้นที่มีชื่อเสียงที่สุดซึ่งท่านไม่ควรพลาดชมในหมู่ปฎิมากรรมทั้งหมด

 • ค่ำ  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
 • พักโรงแรม Radisson Blu Plaza Hotel (4*) หรือในระดับเดียวกัน
Day 3
ออสโล – ฟลัม – ล่องเรือชมฟยอร์ด – กุดวาเกน – สตัลไฮม์

วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566

 • เช้า  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
 • 08.00 น. หลังอาหาร เดินทางสู่เมือง ฟลัม (Flam) ดินแดนแห่งเขตชายฝั่งทะเลแบบฟยอร์ดของนอร์เวย์ ซึ่งเป็นลักษณะของการเกิดการกัดเซาะของน้ำแข็งเมื่อครั้งที่บริเวณชายฝั่งทะเลเหล่านั้นยังเป็นน้ำแข็งอยู่ เกิดการละลาย และกะเทาะ จนมีลักษณะเว้าแหว่งเข้ามาในแผ่นดินเป็นธรรมชาติที่มีความงดงาม (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 45 นาที)
 • กลางวัน  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
 • 15.00 น. หลังอาหาร ล่องเรือชมฟยอร์ด (Fjord Cruise) เนียรอยฟยอร์ด (Naeroyfjord) เป็นฟยอร์ดที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก และเออร์แลนด์ส ฟยอร์ด (Aurlandsfjord) เป็นฟยอร์ดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศนอร์เวย์ ทั้งสองฟยอร์ดเป็นสาขาของ Songnefjord ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น “King of Fjord” คือเป็นฟยอร์ดที่ใหญ่ที่สุดของนอรเวย์ ท่านจะได้ชื่นชมความงามทางธรรมชาติที่สร้างสรรค์ไว้ให้ท่านชื่นชมอย่างเต็มอิ่ม สวยราวอยู่ในภาพวาดจากจินตนาการ จนถึงเมือง กุดวาเกน (Gudvangen) แล้วเดินทางสู่เมือง สตัลไฮม์ (Stalheim) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที)

 • ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
 • พักโรงแรม Stalheim (3*) หรือในระดับเดียวกัน
Day 4
สตัลไฮม์ – ฟลัม – รถไฟสายโรแมนติค – ไมร์ดาล – วอส – เบอร์เกน

วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2566

 • เช้า  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
 • 09.00 น. หลังอาหาร เดินทางกลับสู่เมือง ฟลัม (Flam) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 35 นาที)
 • 10.30 น. เปลี่ยนบรรยากาศโดยการขึ้นรถไฟสายโรแมนติก ที่ได้รับการกล่าวขานว่าสวยที่สุดสายหนึ่งในทวีปยุโรป และโด่งดังที่สุดของนอร์เวย์ เดินทางสู่ สถานีไมร์ดาล (Myrdal) สถานีแห่งนี้อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 867 เมตร ท่านจะได้ชมความงามของหุบเขา ทะเลสาบ น้ำตกสูง Kjosfossen เดินทางถึง เมืองวอส (Voss)

 • กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  หลังอาหาร เดินทางสู่เมือง เบอร์เกน (Bergen) เมืองใหญ่ที่มีความสำคัญเป็นอันดับ 2 ของนอร์เวย์ อีกทั้งยังเป็นเมืองท่าที่สำคัญอีกด้วย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที) และยังเคยให้การต้อนรับผู้มาเยือนอย่างอบอุ่นมาแล้วกว่า 900 ปี เป็นเมืองที่ได้รับการสืบทอดเอกลักษณ์ทางศิลปะ และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของบรรพบุรุษจนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เช็คอินสู่โรงแรมที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
 • พักโรงแรม Scandic Bergen City (4*) หรือในระดับเดียวกัน
Day 5
เบอร์เกน – ย่านเมืองเก่า – รถรางไฟฟ้า – ตลาดปลา

วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566

 • เช้า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
 • 09.00 น. หลังอาหาร เดินเล่น ย่านเมืองเก่า ซึ่งในอดีตเป็นโกดังสินค้าต่างๆ ปัจจุบันถูกดัดแปลงมาเป็นร้านอาหาร โรงแรม อาร์ตแกลเลอรี่ พิพิธภัณฑ์ ร้านค้าต่างๆมากมาย ให้ท่านได้พักผ่อนกับบรรยากาศแสนสบาย ผ่านชมบริเวณท่าเรือ และ Bryggen อาคารเก่าแก่อายุราว 300 ปีที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี

 • กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านขึ้นรถรางไฟฟ้า Floibanen Funicular เพื่อชมความสวยงามของเมืองเบอร์เกน ท่านจะได้เห็นทัศนียภาพที่งดงามดุจภาพวาดของเมืองแห่งนี้ จากนั้น เดินเล่นย่าน ตลาดปลา (Fish Market) เป็นตลาดที่ขายอาหารทะเลแบบสดๆ ตั้งอยู่ริมน้ำของท่าเรือเบอร์เกน พร้อมวิวทะเลที่ตัดกับสีอาคารโดยรอบของท่าเรือ เป็นภาพวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมาก ตลาดปลาเบอร์เกนเปิดทุกวันตั้งแต่ 09:00-21:00 น.
 • ค่ำ  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
 • พักโรงแรม Scandic Bergen City (4*) หรือในระดับเดียวกัน
Day 6
เบอร์เกน – ท่าอากาศยานเบอร์เกน – ทรอมโซ – มหาวิหารอาร์คติก – นั่งเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566

 • เช้า  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
 • 08.30 น. หลังอาหาร เดินทางสู่ ท่าอากาศยานเบอร์เกน (Bergen Airport) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)
 • 11.00 น. ออกเดินทางสู่ ทรอมโซ โดยสายการบิน Wideroe เที่ยวบินที่ WF624 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 25 นาที)
 • 13.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานทรอมโซ-แลงเนส พร้อมตรวจเช็คสัมภาระแล้ว เดินทางเข้าสู่ตัวเมือง ทรอมโซ (Tromso) เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของนอร์เวย์ และเป็นเมืองใหญ่ที่สุด ในเขตอาร์คติกเซอร์เคิล (Arctic Circle) อีกด้วย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที)

 • กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  หลังอาหารนำท่าน เดินทางสู่โรงแรมที่พัก เช็คอิน และพักผ่อนตามอัธยาศัย จากนั้น เข้าชม มหาวิหารอาร์คติก (Arctic Cathedral) มหาวิหารที่สร้างขึ้นในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ สร้างขึ้นในปี 1965 อีกทั้งยังมีโครงสร้างโดดเด่นซึ่งได้รับแรงบันดาลใจ ในการสร้างมากจากสภาพภูมิทัศน์ในแบบภาคเหนือของนอร์เวย์ หลังจากนั้นนั่งเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน (Storsteinen) เป็นยอดเขาสูงที่มีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นเมืองทรอมโซและบริเวณใกล้เคียงที่มีลักษณะเป็นเกาะใหญ่แยกจากกันโดยมีร่องน้ำซึ่งเกิดจากการกัดเซาะตั้งแต่ยุคน้ำแข็ง กลายเป็นฟยอร์ดอยู่โดยรอบ

 • ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
 • พักโรงแรม Clarion Hotel The Edge (4*) หรือในระดับเดียวกัน
Day 7
ทรอมโซ – ล่องเรือสำราญ Havila Voyages

วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2566

 • เช้า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
 • 09.00 น. หลังอาหาร พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเดินเล่นภายในเมืองทรอมโซ
 • กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
 • 15.00 น. เดินทางสู่ท่าเรือสำราญ เพื่อทำการเช็คอินเข้าสู่ เรือสำราญ Havila Voyages ที่มีชื่อเสียงและความชำนาญในแถบชายฝั่งฟยอร์ดของนอร์เวย์ เน้นคอนเซ็ปหลักในเรื่องของ Eco-Friendly ประหยัดพลังงาน เสียงเครื่องยนต์ที่เงียบและปล่อยมลพิษสู่อากาศน้อยที่สุด แต่ยังคงรักษามาตรฐารการบริการระดับ 5 ดาวได้เป็นอย่างดี ภายในห้องพักตกแต่งสไตล์นอร์ดิก พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

 • 18.15 น. ออกเดินทางสู่เมือง ฮอนนิ่งสแวค (Honningsvag) พักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัยภายในห้องพัก หรือจุดต่างๆบนเรือ ท่านสามารถชมวิวชายฝั่ง
  ฟยอร์ดของนอร์เวย์ได้อย่างเต็มอิ่ม
 • ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ
 • พักห้องแบบวิวทะเลบนเรือสำราญ Havila Voyages (Seaview)
Day 8
ฮอนนิ่งสแวค – นอร์ทเคป – ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน

วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2566

 • เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ
 • 10.55 น. เดินทางถึงเมือง ฮอนนิ่งสแวค (Honningsvag) ดินแดนที่อยู่เหนือสุดของโลกทางภาคเหนือของประเทศนอร์เวย์ เป็นแคว้นกว้างใหญ่ซึ่งเป็นบริเวณแห่งทะเลน้ำแข็ง (Arctic Circle) และเป็นดินแดนแห่ง “พระอาทิตย์เที่ยงคืน” อีกทั้งยังเป็นที่เฝ้าชม “แสงเหนือ” ในช่วงฤดูหนาวอันขึ้นชื่ออีกด้วย

 • กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก เช็คอิน และพักผ่อนตามอัธยาศัย หลังจากนั้น เดินเล่นภายในเมืองฮอนนิ่งสแวค
 • ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
 • 21.30 น. เดินทางขึ้นเหนือสู่ นอร์ทเคป (North Cape) จุดเหนือสุดของยุโรป หน้าผาที่มีอนุสาวรีย์ลูกโลกอันเป็นสัญลักษณ์ และมองข้ามมหาสมุทร มีเพียงหมู่เกาะสฟาลบาร์เท่านั้นที่แยกเราออกจากขั้วโลกเหนือ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) ชมภาพถ่ายเกี่ยวกับการประพาสของรัชกาลที่ 5 เมื่อปี พ.ศ. 2450 ซึ่งพระองค์ได้จารึกพระปรมาภิไธยบนก้อนหินขนาดใหญ่ที่ปัจจุบันได้จัดแสดงไว้ให้ชาวไทยได้มีความภาคภูมิใจในพระปรีชาสามารถภายในพิพิธภัณฑ์สยาม ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ประเทศไทย จากนั้น ชมปรากฏการณ์ธรรมชาติ “พระอาทิตย์เที่ยงคืน” ริมฝั่งมหาสมุทรอาร์คติคแห่งขั้วโลกเหนือ พร้อมชื่นชมดวงอาทติย์ที่ส่องแสงสุกสว่างยามราตรี หมายเหตุ “พระอาทิตย์เที่ยงคืน” เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสำคัญ ซึ่งในบางครั้งก็ไม่สามารถมองเห็นได้เนื่องจากสภาพอากาศไม่เป็นใจ

 • พักโรงแรม Scandic Hotel Honningsvag (3*) หรือในระดับเดียวกัน
Day 9
ฮอนนิ่งสแวค – กิจกรรมการจับปูยักษ์ – อัลตา

วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566

 • เช้า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
 • 09.00 น.  หลังอาหาร สัมผัสกับประสบการณ์แปลกใหม่ กิจกรรมการจับปูยักษ์ (King Crab Safari) ที่มีอยู่เพียงไม่กี่แห่งในโลก โดยจะนำท่านล่องเรือสู่ Sarnesfjord บริเวณจุดน้ำลึก เพื่อนำปูยักษ์ขึ้นมา ปูยักษ์มีขนาดโดยวัดจากก้ามปูยาวถึง 2 เมตร และมีน้ำหนักถึง 10 กิโลกรัมโดยประมาณ เจ้าหน้าที่จะโชว์วิธีการจับปูยักษ์ ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับปูยักษ์และปรุงอาหารมื้อพิเศษให้ท่านได้ลิ้มรส เนื้อปูยักษ์ แบบสดๆ และรับประทานกันอย่างเต็มอิ่ม
 • กลางวัน รับประทานอาหาร ณ King Crab Safari จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอัลตา (Alta) เมืองที่ใหญ่ที่สุดในฟินน์มาร์กเป็นที่รู้จักกันในหมู่ชาวประมงว่ามีแหล่งแม่น้ำที่มีปลาแซลมอนที่ดีที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 15 นาที)

 

 • ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
 • พักโรงแรม Scandic Alta (4*) หรือในระดับเดียวกัน
Day 10
อัลตา – ท่าอากาศยานอัลตา – ออสโล – ช้อปปิ้งย่าน Karl Johans Gate

วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566

 • เช้า  รับประทานอาหาร
 • 05.00 น. หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานอัลตา (Alta Airport) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที)
 • 07.00 น. ออกเดินทางสู่ ออสโล โดยสายการบินนอร์วีเจียนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ DY329 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 55 นาที)
 • 09.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานออสโล การ์เดอร์มอน พร้อมตรวจเช็คสัมภาระแล้ว เดินทางเข้าสู่ตัวเมือง ออสโล (Oslo) เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที)
 • กลางวัน  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านช้อปปิ้งย่าน Karl Johans Gate เป็นถนนคนเดินที่อยู่ใจกลางและมีชื่อเสียงที่สุดของออสโล ท่านจะได้พบกับผู้ให้ความบันเทิงบนถนน ร้านอาหาร คาเฟ่ และ ร้านค้าแฟชั่นมากมาย

 • ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
 • พักโรงแรม Radisson Blu Plaza Hotel (4*) หรือในระดับเดียวกัน
Day 11
ออสโล – ดูไบ

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566

 • เช้า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม หลังอาหาร อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • 10.00 น. ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานออสโล การ์เดอร์มอน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที)
 • 14.35 น. ออกเดินทางสู่ดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์เที่ยวบินที่ EK160 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง 50 นาที)
 • 23.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แวะพักเปลี่ยนเครื่อง

Day 12
ดูไบ – กรุงเทพฯ

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566

 • 02.50 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK384 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง 40 นาที)
 • 12.30 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

***รายการนำเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่ไม่สามารถควบคุมได้ ความล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบินฯ และสถานการณ์ในต่างประเทศที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง หรือเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง***

LET’S US HELP YOU DESIGN YOUR JOURNEY

CHAT NOW

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ของเรา

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว บันทึกการตั้งค่า