Fascinating Central Vietnam

Artralux ใส่ใจในทุกรายละเอียดความต้องการของผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน
เราตั้งใจเพื่อประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ดีที่สุด

ลงทะเบียนเพื่อสอบถามแพ็คเกจทัวร์

Artralux ใส่ใจในทุกรายละเอียดความต้องการของผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน
เราตั้งใจเพื่อประสบการณ์การการท่องเที่ยวที่ดีที่สุด

ลงทะเบียนเพื่อสอบถามแพ็คเกจทัวร์

นำชม เมืองโบราณฮอยอัน ย่านที่คงความดั้งเดิมของวัฒนธรรมเวียดนามเอาไว้เป็นอย่างดี

เปิดประสบการณ์สุดสนุกสนาน ไปกับ กิจกรรมนั่งเรือกระด้ง

เรือไม้ไผ่ทำมือ เอกลักษณ์ประจำเมืองฮอยอัน

เดินเล่นชมหมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศส เสมือนท่านเดินอยู่ในยุโรป ณ BANA HILLS

ชมความสง่างามของศิลปะที่สื่อออกมาด้วยอารมณ์อันเอ่อล้นของเหล่าศิลปิน ณ DANANG FRESCO VILLAGE

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

โปรแกรมการเดินทาง
ITINERARY

Day 1
กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ดานัง – ฮอยอัน – เมืองโบราณฮอยอัน – กิจกรรมล่องเรือกระด้ง – ดานัง

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566

 • เช้า บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหารภายในท่าอากาศยาน
 • 08.00 น. คณะเช็คอิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูหมายเลข 3 เคาน์เตอร์สายการบินบางกอก แอร์เวย์ (เคาน์เตอร์ F) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน
 • 11.00 น. คณะเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดานัง ประเทศเวียดนาม โดย สายการบินบางกอก แอร์เวย์ เที่ยวบิน PG947 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 45 นาที)
 • 12.45 น. คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานดานัง ประเทศเวียดนาม นำคณะผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
 • กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ บริการท่านด้วย เมนูเฝอ อาหารประจำถิ่นของชาวเวียดนาม หลังมื้ออาหาร นำคณะเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน (HOI AN) (ระยะทาง 30 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที) นำชม เมืองโบราณฮอยอัน (HOI AN ANCIENT TOWN) เมืองที่เป็นตัวอย่างในแง่มุมของการอนุรักษ์เมืองท่าโบราณที่มีอายุคาดว่าอยู่ในช่วงศตวรรษที่ 15 – 19 เป็นตัวอย่างของการผสมผสานของศิลปะอาคารบ้านเรือนของตะวันออกและศิลปะจากต่างแดน จนกลายมาเป็นแหล่งมรดกโลกอันเป็นเอกลักษณ์เฉกเช่นปัจจุบัน

 • จากนั้น นำคณะเปิดประสบการณ์กับ กิจกรรมนั่งเรือกระด้ง (BAMBOO BASKET BOAT RIDING) เรือไม้ไผ่ทำมือที่เป็นเอกลักษณ์ของทางเวียดนามตอนกลาง ล่องไปตามแม่น้ำทูบอน

 • ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • ที่พัก HAIAN RIVERFRONT HOTEL DANANG 4* หรือเทียบเท่า
Day 2
ดานัง – บานา ฮิลส์ – หมู่บ้านสตรีทอาร์ทดานัง – ถนนคนเดินบัชดัง – สะพานมังกร – ช้อปปิ้ง – NIGHT PARTY ยามค่ำคืน

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566

 • เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
 • 09.00 น. หลังมื้ออาหาร นำคณะเดินทางสู่ BANA HILLS CABLE CAR STATION (ระยะทาง 25 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) นำคณะขึ้นกระเช้าลอยฟ้า มุ่งหน้าสู่ บานา ฮิลส์ (BANA HILLS) สวนสนุกบนเขาที่มีชื่อเสียงที่สุดในเวียดนาม จนได้รับสมญานามว่า “สวรรค์บนดิน” เนื่องจากบริเวณโดยรอบมีธรรมชาติอันงดงามและบรรยากาศสุดร่มรื่น

 • กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ บริการอาหารแบบบุฟเฟต์นานาชาติสุดพรีเมียม หลังมื้ออาหาร นำคณะเดินทางสู่ เมืองดานัง (DANANG) (ระยะทาง 24 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) นำชม หมู่บ้านสตรีทอาร์ทดานัง (DANANG FRESCO VILLAGE) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองดานัง เป็นสถานที่ที่บรราดาศิลปินมาทำการวาดภาพที่แสดงถึงความสวยงามของดานังและการสื่อถึงประเพณีต่างๆที่เกิดขึ้นในดานัง อีกทั้งยังเป็นการทำให้หมู่บ้านรกร้างแห่งนี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ทำรายได้ให้กับดานังอีกด้วย จากนั้น นำคณะเดินทางสู่ ถนนคนเดินบัชดัง (BACH DANG STREET) (ระยะทาง 500 เมตร ใช้เวลาในการเดินประมาณ 6 นาที) อิสระให้ท่านช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าต่างๆตามอัธยาศัย ณ ตลาดแม่น้ำฮั่น (HAN MARKET) จากนั้น คณะถ่ายภาพคู่กับ สะพานมังกร (DRAGON BRIDGE) สถานที่ที่ได้ชื่อว่า เป็นแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองดานัง หากท่านแวะมาเยือนดานัง จะต้องมาถ่ายภาพกับสะพานแห่งนี้ สะพานที่มีรูปลักษณ์คล้ายกับมังกรแห่งนี้ มีความยาว 666 เมตร กว้าง 37.5 เมตร ทอดข้ามผ่านแม่น้ำฮั่น สร้างขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการประกาศอิสรภาพของเมืองดานังครบรอบ 38 ปี

 • ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ณ ภัตตาคาร
 • ที่พัก HAIAN RIVERFRONT HOTEL DANANG 4* หรือเทียบเท่า
Day 3
ดานัง – กรุงเทพฯ

วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2566

 • เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
 • 09.30 น. หลังมื้ออาหาร นำคณะเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดานัง (ระยะทาง 4 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 25 นาที)
 • 10.30 น. คณะทำการเช็คอิน ณ ท่าอากาศยานดานัง
 • 13.35 น. คณะเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย สายการบินบางกอก แอร์เวย์ เที่ยวบิน PG948  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 50 นาที)
 • 15.30 น. คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและประทับใจ

***รายการนำเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่ไม่สามารถควบคุมได้ ความล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบินฯ และสถานการณ์ในต่างประเทศที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง หรือเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง ซึ่งบริษัทฯได้มอบหมายให้หัวหน้าทัวร์เป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ ณ ขณะนั้น โดยยึดหลักการให้บริการด้วยความถูกต้องและเป็นธรรมระหว่างผู้ร่วมเดินทางกับทางบริษัทฯเป็นสำคัญ***

LET’S US HELP YOU DESIGN YOUR JOURNEY

CHAT NOW

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ของเรา

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว บันทึกการตั้งค่า