The Grand Switzerland

Artralux ใส่ใจในทุกรายละเอียดความต้องการของผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน
เราตั้งใจเพื่อประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ดีที่สุด

ลงทะเบียนเพื่อสอบถามแพ็คเกจทัวร์

Artralux ใส่ใจในทุกรายละเอียดความต้องการของผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน
เราตั้งใจเพื่อประสบการณ์การการท่องเที่ยวที่ดีที่สุด

ลงทะเบียนเพื่อสอบถามแพ็คเกจทัวร์

แพ็กเกจเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์

บินเข้าซูริค และบินออกจากเจนีวา
กรุยแยร์ เมืองที่เป็นต้นกำเนิดของชีสกรูแยร์ (Gruyère Cheese)
อินเทอร์ลาเคน เมืองท่องเที่ยวยอดฮิตอีกเมืองในสวิตเซอร์แลนด์
พิชิตยอดเขาจุงเฟรา โดยกระเช้า Eiger Express
กรุงเบิร์น เมืองหลวงมรดกโลกของสวิตเซอร์แลนด์
เยี่ยมชมโรงงานช็อกโกแลตเก่าแก่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ “เมซงกาเย่ร์”
ค้างแรม ณ สุดยอดเมืองสกีรีสอร์ทระดับโลก เซอร์แมท
เยือนเมืองสวยงามริมทะเลสาบเจนีวาอย่าง มองเทรอซ์ เวเว่ย์ โลซานน์ และเจนีวา

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

ถนนบานโฮฟซตราเซอร์

เมืองลูเซิร์น

โปรแกรมการเดินทาง
ITINERARY

Day 1
กรุงเทพฯ
 • 22.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชั้นผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตูที่ 9 เคาน์เตอร์เช็คอินแถว T สายการบินบินเอมิเรตส์ เจ้าหน้าที่รอต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก
Day 2
กรุงเทพฯ – ดูไบ – ซูริค – ย่านเมืองเก่า – ช็อปปิงย่าน Bahnhofstrasse
 • 01.05 น. ออกเดินทางสู่ดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์
  เที่ยวบินที่ EK385 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง 55 นาที)
 • 05.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แวะพักเปลี่ยนเครื่อง
 • 08.25 น. ออกเดินทางสู่ ซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบินเอมิเรตส์
  เที่ยวบินที่ EK087 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง)
 • 12.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมตรวจเช็กสัมภาระแล้ว เดินทางสู่ตัวเมือง ซูริค นำท่านเดินชมความสวยงามของ ย่านเมืองเก่า (Old Town) ซึ่งจะเห็นอาคารยุโรปยุคกลาง (Medieval) ที่อนุรักษ์ไว้ตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 โดยย่านเมืองเก่านี้ตั้งอยู่สองฝั่งแม่น้ำลิมมัต (Limmat) ใจกลางเมืองซูริค แล้วนำท่าน ช็อปปิงย่าน Bahnhofstrasse ถนนการค้าที่ได้ชื่อว่าแพงและหรูหราที่สุดแห่งหนึ่งในโลก เพราะว่าทั้งสองฝั่งถนนเป็นร้านแบรนด์เนมระดับโลกตั้งอยู่มากมาย
  เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  พักโรงแรม Crowne Plaza Zurich (4*) หรือในระดับเดียวกัน
Day 3
ซูริค – ลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโต – สะพานไม้ชาเปล – อินเทอร์ลาเคน
 • เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
 • 09.00 น. หลังอาหาร เดินทางสู่เมือง ลูเซิร์น (Lucerne) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
  แวะถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สิงโต (Lion Monument) อนุสรณ์รำลึกถึงการเสียชีวิตของทหารสวิสฯผู้ที่มีความกล้าหาญ สีหน้าแสดงถึงอาการบาดเจ็บจากการถูกทำร้ายด้วยอาวุธ แต่เท้าของสิงโตก็ยังคงปกป้องโล่ ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์ของราชวงศ์บรูบอง แล้วชม สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) สะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก มีอายุหลายร้อยปี ภายหลังได้มีการบูรณะขึ้นมาใหม่หลังจากถูกไฟไหม้
 • กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  หลังอาหาร เดินทางสู่เมือง อินเทอร์ลาเคน (Interlaken) แล้วนำท่านเดินเล่นชมเมือง
  อินเทอร์ลาเคน เมืองท่องเที่ยวยอดฮิตอีกเมืองในสวิตเซอร์แลนด์ ถูกขนาบอยู่กึ่งกลางระหว่างทะเลสาบสองแห่ง ทะเลสาบ Brienz และ ทะเลสาบ Thun เดินเล่นย่านถนนโฮอีเวก (Hoheweg) เป็นถนนที่มีความสำคัญและเป็นศูนย์กลางการช็อปปิงของเมือง ที่เรียงรายด้วยอาคารโบราณ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที)
 • เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  พักโรงแรม Lindner Grand Hotel Beau Rivage (5*) หรือในระดับเดียวกัน
Day 4
อินเทอร์ลาเคน – กรินเดลวาลด์ – ยอดเขาจุงเฟรา – เบิร์น – บ่อหมี – หอนาฬิกา
 • เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
 • 09.00 น. หลังอาหาร เดินทางสู่เมือง กรินเดลวาลด์ (Grindelwald) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เพื่อนำท่านขึ้นสู่ ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfraujoch) โดยกระเช้า Eiger Express เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในทวีปยุโรปและยังได้รับการขนานนามว่าเป็น Top of Europe และยังได้รับการยกย่องให้เป็นพื้นที่มรดกโลกอีกด้วย
 • กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขาจุงเฟรา
  หลังอาหาร เดินทางกลับสู่เมือง กรินเดลวาลด์ แล้วเดินทางต่อสู่กรุง เบิร์น (Bern) เมืองหลวงมรดกโลกของสวิตเซอร์แลนด์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที) ชม บ่อหมี (Bärengraben) สัตว์สัญลักษณ์ของเมืองเบิร์น ซึ่งสวนหมีแห่งนี้สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของเมืองว่ามีต้นกำเนิดมาจากหมี จากนั้นเดินทางไปชม หอนาฬิกา (The Zytglogge) เป็นหอนาฬิกาและสถานที่ท่องเที่ยวประจำเมือง มีตุ๊กตา ทั้งคน สิงโต หมี ที่ติดตั้งอยู่ภายในออกมาหมุน มีไก่ออกมาขัน และมีตัวตลกออกมาเต้นรำไปรอบๆ เป็นจุดไฮไลต์ของเมืองที่ให้นักท่องเที่ยวได้ชมกันทุกๆ ชั่วโมง
 • เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  พักโรงแรม Novotel Bern Expo (4*) หรือในระดับเดียวกัน
Day 5
เบิร์น – บรอค – โรงงานช็อกโกแลต “เมซงกาเย่ร์” – กรุยแยร์ – มองเทรอซ์ – ปราสาทชิลยอง
 • เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
  09.00 หลังอาหาร เดินทางสู่เมือง บรอค (Broc) เพื่อเยี่ยมชม โรงงานช็อกโกแลตที่เก่าแก่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ “เมซงกาเย่ร์” (Maison Cailler) อายุกว่าร้อยปี ปัจจุบันเป็นของบริษัทเนสท์เล่ ภายในทุกท่านจะได้ชมประวัติความเป็นมา อุปกรณ์และขั้นตอนกระบวนการผลิตอย่างใกล้ชิด อีกทั้งยังมีให้ได้ลองชิมรสชาติช็อกโกแลตแบบต่างๆด้วย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 55 นาที)
  ได้เวลาอันสมควร เดินนำท่านเดินทางสู่เมือง กรุยแยร์ (Gruyères) เมืองเล็กๆ ตั้งอยู่กลางหุบเขาทางฝั่งตะวันตกของสวิส เมืองนี้มีชื่อเสียงด้านการทำชีสกรุยแยร์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที)
 • กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  พิเศษ บริการท่านด้วยเมนู Cheese fondue เมนูขึ้นชื่อของประเทศสวิตเซอร์แลนด์
  หลังอาหาร นำท่านเดินชมเมืองที่เป็นต้นกำเนิดของชีสกรูแยร์ (Gruyere Cheese) ที่ชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก บรรยากาศของเมืองจะเป็นแบบยุคกลาง พื้นปูด้วยหิน มีบ่อน้ำอยู่กลางเมือง มีโบสถ์หลังเล็กๆและมีปราสาทตั้งอยู่บนเนินสูงในเมือง
  14.30 น. นำท่านเดินทางสู่ มองเทรอซ์ (Montreux) เมืองเล็กๆแสนน่ารักที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งทางตะวันออกเฉียงเหนือของทะเลสาบเจนีวา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) แล้วเข้าชม ปราสาทชิลยอง (Chateau de Chillon) เป็นปราสาทยุคกลางที่มีความเก่าแก่กว่า 1,000 ปีโดยปราสาทถูกสร้างขึ้นในช่วงสมัยของโดยราชวงศ์ Savoy
 • เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  พักโรงแรม Grand Hotel Suisse Majestic (4*) หรือในระดับเดียวกัน
Day 6
มองเทรอซ์ – ซียง – แทช – เซอร์แมท
 • เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
  09.00 น. หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่เมือง ซียง (Sion) เมืองหลวงของ รัฐวาเล (Valais) เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานตั้งแต่สมัยโรมัน บรรยากาศของเมืองจะอยู่ท่ามกลางไร่องุ่นและเทือก อีกทั้งยังได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองเก่าที่มีบรรยากาศแบบฝรั่งเศสอย่างแท้จริง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 55 นาที)
 • กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เดินทางสู่เมือง แทช (Tasch) เพื่อนั่งรถไฟสู่เมือง
  เซอร์แมท (Zermatt) เมืองตากอากาศที่สวยงามดุจสวรรค์บนดินอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,620 เมตร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที)
  เดินทางถึงเมือง เซอร์แมท (Zermatt) นำท่านเดินชมเมือง ซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขาที่สวยงาม เป็นเมืองแห่งสกีรีสอร์ท นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมเดินทางมาเล่นสกีในช่วงฤดูหนาวบน“ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น” ยอดเขารูปร่างสามเหลี่ยมคล้ายพีระมิด ตั้งอยู่บนแนวเทือกเขาแอลป์ กั้นพรมแดนระหว่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์และประเทศอิตาลี
 • เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  พักโรงแรม Ambassador Zermatt (4*) หรือในระดับเดียวกัน
Day 7
เซอร์แมท – ยอดเขากอร์เนอร์แกรต – แทช – เวเว่ย์ – โลซานน์
 • เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
  09.00 น. หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ยอดเขากอร์เนอร์แกรต (Gornergrat) โดยรถไฟสาย Gornergrat Bahn เพื่อชมความงดงามของยอดเขา แมทเทอร์ฮอร์น (Matterhorn) ภูเขารูปทรงพีรามิดที่งดงาม และมีชื่อเสียงมากในเทือกเขาแอลป์ (Alps) ตั้งอยู่ระหว่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และอิตาลี ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ตัวเมืองเซอร์แมท
 • กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  หลังอาหาร นำท่านนั่งรถไฟสู่เมือง แทช (Tasch) เพื่อเดินทางต่อไปยังเมือง เดินทางสู่มเอง เวเว่ย์ (Vevey) เมืองที่ตั้งอยู่ในรัฐโว โดยตัวเมืองตั้งอยู่บนชายฝั่งทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา ถูกขานนามว่า “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส (Pearls of the Swiss Riviera)” (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
  ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่เมือง โลซานน์ (Lausanne) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)
 • เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  พักโรงแรม Movenpick Hotel Lausanne (4*) หรือในระดับเดียวกัน
Day 8
โลซานน์ – มหาวิหารโลซานน์ – เมืองเก่าโลซานน์ – ศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ – เจนีวา – น้ำพุเจ็ทโด้ – ช็อปปิงย่าน Rue du Rhône
 • เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
  09.00 น. หลังอาหาร นำท่านชม มหาวิหารโลซานน์ (Lausanne Cathedral) หรือวิหาร Notre-dame วิหารใหญ่แห่งเมืองโลซาน มหาวิหารแห่งนิกายโปรแตสแตนด์ ที่สร้างมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 12 เดิมนั้นเป็นโบสถ์คาทอลิก ที่สร้างโดยพระสันตะปาปาเกรกรอรี่ที่ 10 และรูดอล์ฟแห่งโรมัน
  จากนั้น นำท่านเดินชม เมืองเก่าโลซานน์ (Old Town) ใจกลางเมืองที่มีคาเฟ่ ร้านอาหาร ร้านบูทีคต่างๆ รวมถึงร้านแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆ
 • กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  หลังอาหาร แวะถ่ายรูป ศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ (Thai Pavilion) ตั้งอยู่ในสวนสาธารณะเดอนองตู (Le Denantou) ลักษณะเป็นศาลาทรงจัตุรมุข ทำจากไม้สักและไม้เนื้อแข็ง สร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ทรงครองราชย์ครบ 60 ปี และฉลองครบรอบ 75 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและสวิตเซอร์แลนด์
  จากนั้น เดินทางสู่เมือง เจนีวา (Geneva) เป็นเมืองที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น ได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองนานาชาติ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเจนีวา มีพรมแดนติดกับฝรั่งเศส (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) แล้วนำท่านแวะถ่ายรูปกับ น้ำพุเจ็ทโด้ (Jet d’eau) ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองของเจนีวา น้ำพุขนาดยักษ์ที่ยิงน้ำได้ สูงถึง สูง 140 เมตร (450 ฟุต) จากนั้น นำท่าน ช็อปปิงย่าน Rue du Rhône ซึ่งเป็นย่านรวมร้านแบรนด์เนมชื่อดังมากมาย อิสระให้ท่านช็อปปิงตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย
 • เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  พักโรงแรม Novotel Geneva Centre (4*) หรือในระดับเดียวกัน
Day 9
เจนีวา – เมืองเก่าเจนีวา – ที่ทำการองค์การสหประชาชาติ – ท่าอากาศยานนานาชาติเจนีวา
 • เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
 • 08.30 น. หลังอาหาร นำท่านชม เมืองเก่าเจนีวา (Geneva Old Town) เพลิดเพลินบนถนนสายเล็กๆ และตรอกซอกซอยและร้านค้าน่ารักมากมาย ที่นี่เป็นจุดที่มีเสน่ห์และความมีชีวิตชีวาของเจนีวา คุณจะพบร้านเหล้า ไวน์ งานศิลปะ และของเก่ามากมาย
  จากนั้น แวะถ่ายรูปกับ ที่ทำการองค์การสหประชาชาติ (UN Offices)
 • 11.30 น. เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเจนีวา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที)
 • 15.00 น. ออกเดินทางสู่ดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์
  เที่ยวบินที่ EK090 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง 25 นาที)
Day 10
ดูไบ – กรุงเทพฯ
 • 00.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แวะพักเปลี่ยนเครื่อง
 • 03.05 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK384 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง)
 • 12.05 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ
***รายการนำเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่ไม่สามารถควบคุมได้ ความล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบินฯ และสถานการณ์ในต่างประเทศที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง หรือเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง ซึ่งบริษัทฯได้มอบหมายให้หัวหน้าทัวร์เป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ ณ ขณะนั้น โดยยึดหลักการให้บริการด้วยความถูกต้องและเป็นธรรมระหว่างผู้ร่วมเดินทางกับทางบริษัทฯเป็นสำคัญ***

LET’S US HELP YOU DESIGN YOUR JOURNEY

CHAT NOW

โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน

ทัวร์เกาหลี PINK FLORAL

5 วัน 3 คืน
ติดต่อสอบถามที่นั่ง
ติดต่อสอบถาม

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ของเรา

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว บันทึกการตั้งค่า