ลงทะเบียนเพื่อรับบริการยื่นวีซ่า

ขอวีซ่าเบลเยียม 2024 ต้องทำอย่างไร กี่วันได้ ถาม-ตอบ โดยผู้เชี่ยวชาญ

ขอวีซ่าเบลเยียม
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

บริการครบวงจร

ทีมงานมืออาชีพ

ยินดีให้คำปรึกษา

แปลเอกสาร(ไม่จำกัด)*

บริการรับ-ส่งเอกสาร

การเดินทางไปเที่ยวเบลเยียม คุณจะต้องขอวีซ่าเบลเยียมเสียก่อน เพราะวีซ่าเป็นเอกสารเบิกทางสำหรับการเดินทางเข้าสู่ประเทศเบลเยียมนั่นเอง ซึ่งในบทความนี้ทาง Artralux จะมาช่วยให้ข้อมูลคุณเกี่ยวกับการขอวีซ่าเข้าประเทศเบลเยียม รวมถึงตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการขอวีซ่า ไม่ว่าจะเป็น ขั้นตอนในการขอวีซ่าเบลเยียม เอกสารขอวีซ่าเบลเยียม การกรอกแบบฟอร์มนัดหมายกับ TLS Belgium จากสถานทูตเบลเยียม ทำเรื่องยื่นขอวีซ่าเบลเยียมกี่วันได้

Artralux เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทำวีซ่ามาอย่างยาวนาน เราสามารถแนะนำและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำวีซ่าประเทศเบลเยียมได้อย่างถูกต้อง หากคุณมีแผนเดินทางไปเที่ยวเบลเยียมและต้องการทำวีซ่า สามารถมาใช้บริการทำวีซ่าเบลเยียม 2024 จากเราได้เลย ซึ่งเราจะดูแลคุณตั้งแต่การช่วยรวบรวมและตรวจสอบเอกสาร การกรอกคำร้องขอวีซ่า แปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ ตลอดจนช่วยประสานงานรับเล่มวีซ่าไปส่งให้คุณถึงที่

แอดไลน์ สอบถามบริการยื่นวีซ่า

เพิ่มเพื่อน

สารบัญ

ไปเบลเยียมต้องขอวีซ่าไหม?

วีซ่าเบลเยียม

เบลเยียมนับเป็นประเทศที่มีผู้คนสนใจเดินทางไปเที่ยวเป็นอย่างมาก และการไปประเทศเบลเยียมต้องขอวีซ่าเบลเยียมทั้งสิ้น ไม่ว่าคุณจะเดินทางไปเที่ยว ไปเรียน ไปทำงาน หรือไปเบลเยียมจากเหตุผลใดก็ตาม เนื่องจากทางภาครัฐของประเทศดังกล่าวยังไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีสัญชาติไทยเดินทางเข้าเบลเยียมได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า ทั้งนี้เบลเยียมเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศเชงเก้น ดังนั้นสำหรับใครที่ทำวีซ่าเชงเก้นก็จะสามารถเดินทางเข้าเบลเยียมได้

ขั้นตอนการขอวีซ่าเบลเยียม 2024 ต้องทำอย่างไร?

หากคุณสนใจเดินทางไปประเทศเบลเยียม คุณต้องยื่นวีซ่าเบลเยียม หรือวีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) ซึ่งทางสถานทูตเบลเยียมได้มอบหมายให้ TLS Connect (TLS Belgium) เป็นตัวแทนในการรับยื่นเอกสารทำวีซ่า ซึ่งการทำวีซ่าจะมีขั้นตอนให้ทำตามดังต่อไปนี้

1. ศึกษาข้อมูลเลือกประเภทของวีซ่าที่จะทำ

โดยวีซ่าเบลเยียมจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ

 • วีซ่าระยะสั้น หรือวีซ่าเชงเก้น (วีซ่าประเภท C) เป็นวีซ่าที่สามารถพักอาศัยในประเทศเบลเยียมได้ 90 วัน เหมือนประเทศอื่น ๆ ในกลุ่มเชงเก้น ซึ่งจะแบ่งออกตามวัตถุประสงค์ของการเดินทาง ได้แก่ วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าเยี่ยมเยียน วีซ่าธุรกิจ วีซ่าเรียนระยะสั้น เป็นต้น
 • วีซ่าระยะยาว (วีซ่าประเภท D) เป็นวีซ่าสำหรับพักอาศัยในประเทศเบลเยียมเกิน 90 วัน เช่น วีซ่าทำงาน วีซ่านักเรียน วีซ่าทำงานระยะยาว วีซ่าติดตามไปอาศัยอยู่กับครอบครัวในเบลเยียม เป็นต้น
 • วีซ่าเปลี่ยนเครื่องบิน หรือ Transit Visa (วีซ่าประเภท A, B) เป็นวีซ่าที่มีอายุกี่ชั่วโมง สำหรับการเปลี่ยนสนามบินที่เบลเยียม เพื่อเป็นการแวะพักก่อนที่จะเดินทางไปประเทศอื่น ๆ ต่อไป

ทั้งนี้ให้คุณพิจารณาเบื้องต้นก่อนว่าต้องการเดินทางไปเบลเยียมเพื่ออะไร แล้วยื่นขอวีซ่าเบลเยียมให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการเดินทาง เพื่อจะได้เตรียมเอกสารยื่นขอวีซ่าได้อย่างถูกต้อง และไม่เสี่ยงต่อการถูกปฏิเสธวีซ่า

วีซ่าเบลเยียม

2. กรอกแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าเบลเยียม 2024

โดยต้องสมัครและยืนยันตนผ่านเว็บไซต์ ในส่วนของการกรอกแบบฟอร์ม Visa On Web ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเป็นภาษาอังกฤษ เมื่อกรอกข้อมูลและยืนยันแล้ว ใบสมัครจะถูกส่งไปยังอีเมลของคุณ ให้พิมพ์ใบสมัครออกมาเป็นเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า แนะนำว่าพิมพ์ด้วยหมึกสีดำและลงลายเซ็นผู้สมัครให้เรียบร้อย

3. ดำเนินการรวบรวมเอกสารขอวีซ่าเบลเยียม

เอกสารของคุณจะมีส่วนสำคัญที่สุดในการอนุมัติวีซ่าเบลเยียม หากคุณส่งเอกสารครบ เอกสารน่าเชื่อถือ สามารถระบุที่มาที่ไปได้อย่างถูกต้อง ก็จะมีโอกาสสูงที่สถานทูตเบลเยียมจะอนุมัติวีซ่าให้กับคุณ หากคุณสงสัยว่าขอวีซ่าเบลเยียมใช้เอกสารอะไรบ้าง? เราจะมาอธิบายเอกสารที่คุณจะต้องเตรียมมีดังนี้

 • เอกสารแบบคำร้องขอวีซ่าเบลเยียม โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ Visa On Web
 • รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว (3.5×4.5 ซม.) จำนวน 2 รูป มีอายุไม่เกิน 6 เดือน ถ่ายบนพื้นหลังสีขาว เห็นใบหน้าชัดเจน ไม่สวมแว่น หมวก เครื่องประดับ หรือไว้ผมบดบังใบหน้า
 • หนังสือเดินทาง (Passport) พร้อมสำเนา 1 ชุด โดยหนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 3 เดือนนับจากวันเดินทางกลับ และต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าติดกัน หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่าให้นำสำเนามาด้วย
 • สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) ใบจดทะเบียนสมรส/ใบหย่าร้าง (ถ้ามี) หากผู้ขอวีซ่าเป็นผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 18 ปี ให้ใช้ใบสูติบัตรตัวจริงพร้อมสำเนา
 • หลักฐานการเงิน สำหรับประกอบการยื่นขอวีซ่าเบลเยียม เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก และรายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 • หลักฐานแสดงสถานะของการทำงาน โดยจะแบ่งออกตามลักษณะอาชีพของแต่ละคนที่ขอวีซ่า
  • พนักงานบริษัท ใช้เอกสารรับรองการทำงานที่ออกโดยบริษัท โดยมีการระบุวันลางาน
  • พนักงานราชการ ใช้สำเนาบัตรประจำตัวราชการ และหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่คุณสังกัด
  • เจ้าของกิจการ ใช้หนังสือจดทะเบียนการค้าที่ได้การรับรองจากกรมการค้า
  • นักเรียน/นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาที่เรียนอยู่
 • หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน โดยมีรายละเอียดที่ระบุชื่อสายการบิน พร้อมวันเดินทางทั้งขาไปและขากลับ
 • เอกสารการจองที่พัก โดยแสดงใบจองโรงแรมที่พักขณะเดินทางในประเทศเบลเยียม หรือหากพักในบ้านคนรู้จักให้แนบใบเชิญจากคนที่รู้จักมาด้วย
 • สำเนากรมธรรม์ประกันการเดินทาง โดยจะต้องมีแผนความคุ้มครองที่ไม่ต่ำกว่า 30,000 ยูโร ในการร้องขอวีซ่าเบลเยียม 2024
 • เอกสารยินยอมจากผู้ปกครองในการเดินทางออกนอกประเทศ สำหรับเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี
 • แผนการเดินทาง (สำหรับของวีซ่าเชงเก้นท่องเที่ยว) โดยระบุให้ชัดเจนว่าจะเดินทางเมื่อไหร่ พำนักที่ไหน เดินทางไปเที่ยวอะไร เดินทางวิธีไหน
 • หนังสือเชิญประชุม หนังสืออนุมัติศึกษาดูงาน หรือใบเชิญร่วมงานแสดงสินค้า สำหรับขอวีซ่าธุรกิจ
 • จดหมายอนุมัติจากสถานศึกษาในเบลเยียม ใบลงทะเบียนเรียน สำหรับการขอวีซ่านักเรียน

ทั้งนี้ขอให้ผู้ขอวีซ่าเบลเยียมจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน เพื่อให้การยื่นวีซ่าดำเนินได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงช่วยเพิ่มอัตราการขอวีซ่าสำเร็จด้วย

ขั้นตอนการขอวีซ่าเบลเยียม

4. ดำเนินการนัดหมายยื่นเอกสารขอวีซ่า

ให้คุณยื่นนัดกับ TLS Contact ซึ่งเป็นศูนย์รับยื่นวีซ่าที่ได้รับมอบหมายโดยตรงจากสถานทูตเบลเยียม โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

 • สร้างบัญชีส่วนบุคคลกับทาง TLS Contact ยืนยันการเปิดบัญชีผ่านทางอีเมลของคุณ
 • Log in เข้าสู่ระบบ กรอกรายละเอียดข้อมูลประกอบการนัดสัมภาษณ์ให้ครบถ้วน
 • เลือกวันและเวลานัดหมายที่จะต้องเดินทางมายื่นเอกสารประกอบการทำวีซ่าเบลเยียม 2024 ณ ศูนย์ TLS Belgium ให้คุณพิมพ์ใบนัดหมายมาด้วยเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่

5. ยื่นเอกสารขอวีซ่า

เดินทางมายื่นเอกสารกับทาง TLS Contact ตามวันและเวลาที่นัดไว้ ควรมาก่อนเวลาสักเล็กน้อย (หากมาสายจะต้องทำการนัดหมายใหม่) หลังจากยื่นแล้วทาง TLS Contact จะทำการตรวจสอบเอกสารยื่นขอวีซ่าเบื้องต้นให้เป็นไปตามสถานทูตกำหนด จากนั้นทางศูนย์ฯ จะเก็บข้อมูลไบโอเมตริกซ์ของคุณ (สำหรับกรณีที่ยังไม่เคยเก็บข้อมูล) รวมถึงชำระค่าบริการและค่าธรรมเนียมวีซ่าเบลเยียม หากเอกสารครบถ้วนทางศูนย์ฯ หากเอกสารครบถ้วนทางศูนย์ฯ จะยื่นเอกสารของคุณให้ทางสถานทูตเบลเยียมพิจารณาต่อไป

โดยศูนย์รับยื่นของ TLS Contact (Belgium) จะอยู่ที่ อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้นที่ 12 ถนนสาทรใต้ 175 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

เบอร์โทรศัพท์ : 02-838-6666  

เวลาทำการ : จันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 12.30 และ 13.30 – 16.30 น., เสาร์(สำหรับการนัดพิเศษ) เวลา 08.00 – 12.00 น., หยุดวันอาทิตย์กับวันนักขัตฤกษ์

6. รอผลพิจารณาวีซ่า

ทางสถานทูตเบลเยียมจะเป็นผู้พิจารณาเอกสารขอวีซ่าเบลเยียมของคุณ ทั้งนี้สถานทูตมีสิทธิ์ขอข้อมูลหรือขอเอกสารเพิ่มเติม (ติดต่อคุณผ่านทางอีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์) ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามสถานะคำร้องขอวีซ่าได้ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประเทศเบลเยียม

สำหรับใครที่สงสัยว่ายื่นวีซ่าเบลเยียมกี่วันได้? เราขอตอบจากประสบการณ์ว่าไม่เกิน 14 วันทำการ

7. รับหนังสือเดินทางคืน

หากทางสถานทูตเบลเยียมดำเนินการพิจารณาคำขอวีซ่าเบลเยียมจากคุณแล้ว คุณจะได้รับแจ้ง SMS ให้ไปรับเล่มหนังสือเดินทางคืนจากทาง TLS Contact โดยคุณจะไปรับหนังสือเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับเล่มแทนก็ได้เช่นกัน หรือถ้าคุณใช้บริการไปรษณีย์ เล่มหนังสือเดินทางก็จะถูกส่งไปตามที่อยู่ในวันที่คุณระบุไว้ตอนยื่นเอกสาร

ขอวีซ่าเบลเยียม

แอดไลน์ สอบถามบริการยื่นวีซ่า

เพิ่มเพื่อน

รวมคำถาม – และข้อสงสัยที่พบบ่อย เกี่ยวกับการขอวีซ่าเบลเยียม 2024

หลังจากที่ทุกท่านได้ทราบเกี่ยวกับขั้นตอนการขอวีซ่าเบลเยียม และเอกสารจำเป็นที่ต้องใช้ในการยื่นวีซ่ากันไปแล้ว ทาง Artralux จะขอเสริมข้อมูลการทำวีซ่าให้สมบูรณ์ด้วยการตอบคำถามและข้อสงสัยเกี่ยวกับการทำวีซ่าเข้าประเทศเบลเยียม ซึ่งเราได้คัดเลือกคำถามยอดฮิตมาให้คุณแล้ว มาฟังคำตอบกันได้เลย!

การขอวีซ่าเบลเยียม 2024 ต้องมีการสัมภาษณ์หรือไม่?

ตามปกติแล้วการขอวีซ่าเบลเยียมจะไม่มีการสัมภาษณ์แต่อย่างใด หลังจากที่คุณยื่นเอกสารไปกับทาง TLS Contact ของ Belgium ก็เป็นอันจบขั้นตอน ซึ่งทางสถานทูตจะแจ้งผลของการขอวีซ่าหลังจากที่ยื่นเอกสารไปแล้วแต่ทั้งนี้ก็อาจมีบางกรณีที่ผู้ขอวีซ่าอาจถูกสถานทูตเบลเยียมเรียกสัมภาษณ์เพิ่มเติม ซึ่งสาเหตุอาจมาจากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติวีซ่า หรือทางสถานทูตอาจยังขาดความเชื่อมั่นในตัวของผู้ขอวีซ่า

โดยส่วนมากแล้วผู้ที่ถูกเรียกสัมภาษณ์มักจะเป็นผู้ที่ไม่เคยทำวีซ่าเชงเก้นหรือไม่เคยเดินทางไปประเทศที่มั่นคงมาก่อน (อเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์) มาก่อน หรือเดินทางคนเดียวโดยไม่เคยไปประเทศไหนมาก่อนเลย รวมไปถึงการขอวีซ่าระยะยาวซึ่งหากคุณขอวีซ่าระยะยาวมีโอกาสเรียกสัมภาษณ์สูง เช่น เดินทางย้ายไปอยู่ที่เบลเยียมถาวร การเดินทางไปศึกษาต่อที่เบลเยียม เป็นต้น

TLS Contact มีบริการเสริมอะไรบ้าง ที่ทำให้ยื่นวีซ่าเบลเยียม 2024 สบายยิ่งขึ้น?

สำหรับการยื่นวีซ่าผ่าน TLS Belgium คุณสามารถขอบริการเสริมพิเศษจากทาง TLS ได้คือ

 • บริการพรีเมียมเลานจ์ โดยเป็นการใช้บริการห้องรับรองระดับพรีเมียม ซึ่งจะเป็นพื้นที่ที่จะอำนวยความสะดวกสบายขณะยื่นวีซ่า นั่งรอสบาย ๆ พร้อมเครื่องดื่มฟรี ไม่ต้องรอต่อคิวนาน ได้ความเป็นส่วนตัว นอกจากนี้ทาง TLS ยังให้สิทธิ์ยืดหยุ่นการส่งเอกสารที่ยังไม่สมบูรณ์ได้นานกว่าปกติอีกด้วย ราคา 1,800 บาท
 • บริการเปิดรับยื่นวีซ่าในวันเสาร์ โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการในเวลา 8.00 น. – 15.00 น. ราคา 1,800 บาท
 • บริการนำส่งหนังสือเดินทางด้วยไปรษณีย์ถึงบ้านคุณ ไม่ต้องกลับมารับเล่มวีซ่าเบลเยียมที่ศูนย์บริการ ราคา 210 บาท
 • บริการรูปถ่าย ให้ท่านสามารถเดินทางมาถ่ายรูปพร้อมใช้งานยื่นวีซ่าได้เลย มั่นใจได้ว่ารูปจะตรงตามมาตรฐานที่สถานทูตเบลเยียมกำหนดไว้ ราคา 240 บาท
 • บริการถ่ายเอกสาร สำหรับกรณีที่คุณไม่ได้ถ่ายเอกสารสำเนาสำคัญมา ราคา 8 บาท/แผ่น
 • บริการกรอกใบสมัคร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือคุณในการกรอกใบสมัครยื่นวีซ่าเบลเยียมได้อย่างถูกต้อง ราคา 240 บาท

ขอวีซ่าเบลเยียม

ขอวีซ่าเบลเยียม กี่วันได้? ควรขอวีซ่าเบลเยียม 2024 ก่อนการเดินทางกี่วัน?

โดยปกติแล้วทางสถานทูตจะพิจารณาผลวีซ่าเบลเยียมภายใน 14 วันทำการ แต่บางกรณีที่เอกสารไม่ครบ เอกสารไม่น่าเชื่อถือ หรือมีการนัดสัมภาษณ์เพิ่มเติม ทางสถานทูตอาจใช้เวลาพิจารณานานกว่านั้น ด้วยเหตุนี้หากคุณมีแผนที่จะเดินทางไปประเทศเบลเยียมควรทำวีซ่าประมาณ 15 – 90 วัน ก่อนการเดินทาง เพื่อให้มั่นใจว่าปลอดภัยที่สุด รวมถึงเผื่อเวลาในการยื่นเอกสารเพิ่มเติมกรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วน แต่สำหรับใครที่ต้องการยื่นวีซ่าอย่างเร่งด่วนกระชั้นชิด อย่างน้อยก็อย่าให้เกิน 14 วัน ก่อนการเดินทาง

หากขอวีซ่าเบลเยียมไม่ผ่าน จะทำอย่างไรได้บ้าง?

ในกรณีที่ยื่นวีซ่าเบลเยียมไม่ผ่าน คุณสามารถยื่นอุทธรณ์ไปยังสถานทูตเบลเยียมเพื่อขอให้พิจารณาเอกสารยื่นวีซ่าใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้การอุทธรณ์อาจใช้ระยะเวลาพิจารณาใหม่นานถึง 3-6 เดือน ดังนั้นการยื่นขอวีซ่าใหม่จึงเป็นทางเลือกที่ผู้ขอวีซ่านิยมมากกว่า เพราะทราบผลวีซ่าไวกว่าการยื่นอุทธรณ์

การยื่นวีซ่าใหม่คุณต้องมั่นใจว่าเอกสารต้องพร้อมและน่าเชื่อถือกว่าเดิม ไม่เช่นนั้นการร้องขอของคุณมีโอกาสที่จะถูกปฏิเสธกลับมาเหมือนเดิมได้เช่นกัน และการขอยื่นวีซ่าใหม่คุณจะเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนแรกคือการกรอกใบสมัคร นัดวันยื่นเอกสาร ไปจนถึงเสียค่าธรรมเนียมอีกครั้ง

ทำวีซ่าเบลเยียมมีค่าธรรมเนียมเท่าไหร่?

เราได้รวบรวมค่าธรรมเนียมการทำวีซ่าเบลเยียมมาให้แล้วดังนี้ 

 • วีซ่าระยะสั้นไม่เกิน 90 วัน 
  • ผู้ใหญ่ มีค่าธรรมเนียม 80 ยูโร หรือประมาณ 3,200 บาท
  • เด็กอายุ 6-12 ปี มีค่าธรรมเนียม 40 ยูโร หรือประมาณ 1,600 บาท
  • เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ไม่เสียค่าธรรมเนียมขอวีซ่า
 • วีซ่าระยะยาวเกิน 90 วัน มีค่าธรรมเนียม 180 ยูโร หรือประมาณ 7,200 บาท
 • วีซ่าเพื่อติดตามครอบครัวกับคู่สมรสชาวเบลเยียมหรือคู่สมรสชาวยุโรป ไม่เสียค่าธรรมเนียมขอวีซ่า

ส่วนค่าบริการของ TLS Belgium จะคิดเรทราคาเดียวกันคือ 800 บาทสำหรับวีซ่าทุกประเภท

ทำเรื่องขอวีซ่าเบลเยียมยากไหม?

การขอวีซ่าเบลเยียมนั้นไม่ยาก เพราะมาตรฐานการขอวีซ่าจะเหมือนกับประเทศในกลุ่มเชงเก้นอื่น ๆ ทั่วไป กล่าวคือหากคุณมีเอกสารอย่างครบถ้วน สามารถระบุที่มาของการเงินได้อย่างสมเหตุสมผล และกรอกใบสมัครขอวีซ่าด้วยข้อเท็จจริง คุณก็จะมีโอกาสได้รับอนุมัติวีซ่าสูง แต่สำหรับท่านใดที่ขอวีซ่าเบลเยียม 2024ระยะยาว อาจใช้เอกสารที่มากขึ้นกว่าวีซ่าระยะสั้น รวมถึงอาจมีการเรียกสัมภาษณ์เพิ่มเติม เพื่อเป็นข้อมูลพิจารณาอนุมัติการขอวีซ่า

แม้ว่าการทำเรื่องขอวีซ่าเบลเยียมนั้นจะไม่ยากเย็นนัก แต่อย่างที่กล่าวไปคือคุณต้องเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน หากคุณรู้สึกกังวลใจในขั้นตอนการเตรียมเอกสาร หรืออยากได้คำปรึกษาการขอวีซ่าเพิ่มเติม Artralux ก็ยินดีที่จะช่วยเหลือคุณด้วยบริการรับยื่นวีซ่าเบลเยียม 2024 จากทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ยาวนานมากกว่า 10 ปี มั่นใจว่าตลอดการยื่นคุณจะได้รับการดูแลจากเราอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่การช่วยรวบรวมเอกสารสำคัญ หารแปลเอกสาร การยื่นสมัครขอวีซ่า ไปจนถึงการรับเล่มวีซ่าส่งให้คุณคงที่

หากสนใจอยากทำวีซ่าท่องเที่ยว หรือวีซ่าเยี่ยมเยียนประเทศเบลเยียมให้ผ่านฉลุย ใช้บริการกับเรา Artralux ได้เลย

สนใจติดต่อ Artralux ที่ 02-047-0083 หรือ ผ่านช่องทางไลน์ Line: @Artralux (มี @ นำหน้า)

📞 | 02-047-0083

💬 | (Line) https://bit.ly/3I9BJ42

แอดไลน์เพื่อวางแผนการท่องเที่ยว

เพิ่มเพื่อน

 

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ของเรา

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว บันทึกการตั้งค่า