ลงทะเบียนเพื่อรับบริการยื่นวีซ่า

วิธีขอวีซ่าเดนมาร์ก ฉบับอัพเดท 2024 พร้อมเคล็ดลับการขอวีซ่าให้ผ่าน

ขอวีซ่าเดนมาร์ก
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

บริการครบวงจร

ทีมงานมืออาชีพ

ยินดีให้คำปรึกษา

แปลเอกสาร(ไม่จำกัด)*

บริการรับ-ส่งเอกสาร

ผู้ที่ต้องการเดินทางไปประเทศเดนมาร์ก ต้องขอวีซ่าเดนมาร์กกับทางสถานทูตเดนมาร์ก เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันในการเดินทางเข้าสู่ประเทศเดนมาร์กได้ ซึ่งในบทความนี้ทาง Artralux จะบอกทุกท่านเกี่ยวกับการทำวีซ่าเดนมาร์กทุกขั้นตอนอย่างละเอียด รวมถึงตอบคำถามต่าง ๆ ที่หลายคนสงสัย หากคุณมีความต้องการทำวีซ่าเข้าประเทศเดนมาร์ก คุณสามารถอ่านได้ที่บทความนี้เลย

ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาขั้นตอนการทำวีซ่าเข้าประเทศเดนมาร์ก เราจะขอนำเสนอบริการรับยื่นวีซ่ากันก่อน ซึ่ง Artralux มีบริการรับยื่นวีซ่าให้กับคุณ ไม่ว่าจะขอวีซ่าเดนมาร์ก วีซ่าเชงเก้น หรือประเทศอื่น ๆ ก็สามารถใช้บริการกับเราได้เลย ปล่อยเรื่องยุ่งยากอย่างการขอวีซ่าให้เราดูแล แล้วไปเอนจอยกับการท่องเที่ยวอย่างเต็มที่!

แอดไลน์ สอบถามบริการยื่นวีซ่า

เพิ่มเพื่อน

ประเภทของวีซ่าเดนมาร์ก

เที่ยวเดนมาร์กวีซ่าที่ใช้เป็นวีซ่าเชงเก้น

วีซ่าเดนมาร์กมีการแบ่งประเภทเหมือนกับวีซ่าเชงเก้นของประเทศอื่น ๆ ซึ่งจะมี 2 ประเภทหลัก ๆ 2 คือ

 1. วีซ่าระยะสั้น (วีซ่าเชงเก้นเดนมาร์ก) เป็นวีซ่าประเภท C สำหรับการพักอาศัยอยู่ในประเทศเดนมาร์กระยะสั้นไม่เกิน 90 วัน โดยจะแบ่งย่อยออกเป็นวัตถุประสงค์ของการเดินทางคือ วีซ่าท่องเที่ยว, วีซ่าเยี่ยมเยียน, และวีซ่าธุรกิจ
 2. วีซ่าระยะยาว เป็นวีซ่าประเภท D สำหรับการพำนักอาศัยในประเทศเดนมาร์กระยะยาวเกิน 90 วัน ได้แก่ วีซ่าทำงาน, วีซ่านักเรียน, และวีซ่าสำหรับการพักอาศัยถาวรกับครอบครัวที่อยู่ในเดนมาร์ก

ทั้งนี้การเลือกประเภทวีซ่าเป็นสิ่งสำคัญ เพราะวีซ่าแต่ละประเภทจะใช้เอกสารในการยื่นวีซ่าเดนมาร์กที่ต่างกันด้วย รวมถึงหากคุณเลือกทำวีซ่าไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของการเดินทางที่แท้จริงก็มีโอกาสที่จะถูกสถานทูตเดนมาร์กปฏิเสธการขอวีซ่าสูง

เอกสารที่ใช้ทำวีซ่าเดนมาร์ก

 • แบบฟอร์มขอวีซ่าเชงเก้นเดนมาร์ก
 • เอกสารเช็กลิสต์สำหรับขอวีซ่าประเทศเดนมาร์ก
 • หนังสือเดินทาง ตัวจริง มีอายุเหลืออย่างน้อย 3 เดือน มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า พร้อมถ่ายสำเนา 1 ชุด (หากมีหนังสือเดินทางเก่าให้นำมาด้วย)
 • สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาใบจดทะเบียนสมรส (ถ้ามี), สำเนาใบหย่าร้าง (ถ้ามี), เอกสารเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายสำหรับการขอวีซ่าเดนมาร์ก ถ่ายรูปสี หน้าตรง ขนาดกว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. เห็นหน้าชัดเจน ไม่สวมหมวกหรือแว่นดำบดบังใบหน้า
 • รายการเดินบัญชีย้อนหลัง (Statement) 3 เดือนขึ้นไป และสำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์
 • จดหมายรับรองการทำงานที่ออกโดยบริษัทหรือองค์กรที่ทำงานอยู่ กรณีที่ทำธุรกิจส่วนตัวให้ใช้หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ ส่วนกรณีที่เป็นนักเรียน/นักศึกษาให้ใช้ใบรับรองสถานภาพการศึกษาที่ออกโดยสถาบัน
 • หลักฐานจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 • หลักฐานการจองโรงแรม ตามจำนวนคืนที่พำนักในเดนมาร์ก
 • ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ โดยมีวงเงินคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 30,000 ยูโร
 • แผนการเดินทางท่องเที่ยว (สำหรับผู้ที่ขอวีซ่าเดนมาร์กท่องเที่ยว) โดยระบุรายละเอียดการเดินทางตั้งแต่วันแรก-วันกลับ
 • ใบนัดหมายประชุม หนังสือมอบหมายทำงาน จดหมายเชิญสัมมนา (สำหรับผู้ที่ขอวีซ่าธุรกิจ)
 • จดหมายเชิญจากผู้พำนักในเดนมาร์ก สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เชิญ และหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้เชิญและผู้ขอวีซ่า เช่น รูปถ่าย ข้อความแชท (สำหรับผู้ที่ขอวีซ่าเยี่ยมเยียน)
 • หนังสือตอบรับการเข้าเรียนจากสถาบันการศึกษาในเดนมาร์ก, ใบลงทะเบียนเรียน, ใบเกรด (สำหรับผู้ที่ขอวีซ่านักเรียน)
 • กรณีผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปี และเดินทางคนเดียว ต้องใช้สูติบัตร และหนังสือยืนยันจากผู้ปกครองที่ออกโดยเขต/อำเภอ โดยมีลายเซ็นเจ้าหน้าที่รับรอง

ทั้งนี้เอกสารทุกประเภททุกแผ่นต้องมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด

ขั้นตอนการทำวีซ่าเดนมาร์ก

 1. ตรวจสอบประเภทของวีซ่า และเลือกวีซ่าเดนมาร์กให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการเดินทาง โดยคุณสามารถดูรายละเอียดวีซ่าเดนมาร์กประเภทต่าง ๆ อย่างละเอียดได้ที่นี่
 2. กรอกใบสมัครขอวีซ่าเดนมาร์ก โดยให้ไปดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอวีซ่าได้ที่เว็บไซต์นี้ โดยให้สมัครบัญชี ยืนยันตัวตน จากนั้น login เข้าไปกรอกใบสมัคร หลังจากนั้นให้พิมพ์ใบสมัครออกมาเพื่อใช้ในวันยื่นขอวีซ่า
 3. นัดหมายวันยื่นวีซ่ากับทาง VFS Global โดยเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ของ VFS ดำเนินการสมัครบัญชีพร้อมยืนยันตนผ่านอีเมล จากนั้น Login เข้าไปกรอกรายละเอียดของการเดินทาง เมื่อเสร็จสิ้นแล้วระบบจะแสดงวันและเวลาว่างเพื่อให้คุณนัดหมายมายื่นเอกสารขอวีซ่า หลังจากเลือกวันแล้วคุณจะได้อีเมลยืนยันการนัดหมาย ให้พิมพ์ใบนัดมาในวันยื่นวีซ่าด้วย
 4. รวบรวมเอกสารสำหรับการขอวีซ่า (สามารถดูรายละเอียดได้ที่หัวข้อด้านบน)
 5. เดินทางไปยื่นเอกสารตามวันและเวลานัดหมายที่ VFS Global โดยแนะนำให้ไปถึงก่อนเวลานัด 15 นาที
 6. เก็บข้อมูลไอโอเมตริกซ์ สแกนใบหน้า สแกนลายนิ้วมือ
 7. จ่ายค่าธรรมเนียมและค่าบริการขอวีซ่าเดนมาร์ก หลังจากนั้นทาง VFS จะนำส่งเอกสารคำขอวีซ่าของคุณไปให้สถานทูตเดนมาร์กพิจารณา
 8. รอแจ้งผลการขอวีซ่าผ่านทางอีเมล และรับเล่มหนังสือเดินทางคืนกับทาง VFS หรือจะเลือกใช้บริการส่งเล่มมาผ่านทางไปรษณีย์ก็ได้เช่นกัน (แต่มีค่าใช้จ่าย) ทั้งนี้คุณสามารถติดตามคำร้องขอวีซ่าเดนมาร์กของคุณได้ที่เว็บไซต์นี้

รวมคำถามที่มักพบบ่อยเกี่ยวกับการทำวีซ่าเดนมาร์ก

ฟอร์มสำหรับทำวีซ่าไปเดนมาร์ก

สำหรับท่านใดที่อ่านรายละเอียดขั้นตอนการขอวีซ่าไปแล้ว แต่ยังมีข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับการทำวีซ่าอยู่ เราจะมารวบรวมคำถามที่พบบ่อย พร้อมคำตอบที่ถูกต้องดังต่อไปนี้

ค่าธรรมเนียมและค่าบริการขอวีซ่าเดนมาร์ก ราคาเท่าไหร่?

สำหรับค่าธรรมเนียมวีซ่าระยะสั้น หรือวีซ่าเชงเก้นเดนมาร์กจะอยู่ที่ 80 ยูโรต่อท่าน ส่วนเด็กอายุ 6- 11 ปี เสียค่าธรรมเนียม อยู่ที่ 40 ยูโร ส่วนเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่า

สำหรับค่าบริการยื่นวีซ่าของทางศูนย์ VFS นั้น จะอยู่ที่คนละ 13 ยูโร ซึ่งผู้ทำวีซ่าทุกวัยจะเสียค่าบริการส่วนนี้เท่ากันทั้งหมด

ศูนย์ VFS Global สำหรับยื่นวีซ่าเดนมาร์กอยู่ที่ไหน?

สำหรับศูนย์ยื่น VFS Global วีซ่าเดนมาร์กนั้นจะอยู่ที่ อาคารเทรนดี้ เลขที่ 10/104-106 ชั้น 8 อาคารเดอะเทรนดี้ สุขุมวิท ซอย 13 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โดยศูนย์ยื่นจะเปิดทำการในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 – 14.30 น. และหยุดในวันนักขัตฤกษ์

ทำวีซ่าเดนมาร์กควรมีเงินในบัญชีเท่าไหร่?

การขอวีซ่าคุณควรมีเงินในบัญชีให้สอดคล้องกับจำนวนวันเดินทางของคุณ ยิ่งเดินทางมากวันก็ควรมีเงินในบัญชีมากขึ้นตามด้วย ยกตัวอย่างการเดินทางไปเดนมาร์ก 7 วันก็แนะนำให้มีเงินในบัญชีประมาณ 100,000 บาท และควรบวกเพิ่มเงินในบัญชีต่อวันไปอีกวันละ 5,000 บาท

ยกตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการเดินทางไปเดนมาร์ก 14 วัน ก็ควรมีเงินในบัญชีประมาณ 135,000 บาท เป็นต้น ทั้งนี้เงินในบัญชีนั้นเป็นปัจจัยสำคัญในการพิจารณาวีซ่าเดนมาร์ก หากมีเงินในบัญชีน้อยเกินไปไม่สมเหตุสมผลต่อการเดินทาง สถานทูตเดนมาร์กก็จะปฏิเสธคำขอวีซ่าของคุณ หรือถ้าคุณโอนเงินก้อนเข้ามาในบัญชีครั้งละมาก ๆ จนผิดธรรมชาติ ทางสถานทูตก็จะมองว่าคุณมีเจตนาแต่งยอดบัญชีเพื่อขอวีซ่า ส่งผลให้วีซ่าของคุณถูกปฏิเสธอีกเช่นกัน ดังนั้นเงินในบัญชีควรมีเงิน-เข้าออกอย่างเป็นธรรมชาติ

แอดไลน์ สอบถามบริการยื่นวีซ่า

เพิ่มเพื่อน

 

เอกสารยื่นวีซ่าเดนมาร์กที่จำเป็น 

ขอวีซ่าเดนมาร์กกี่วันได้?

โดยปกติแล้วทางสถานทูตเดนมาร์กจะใช้เวลาในการพิจารณาประมาณ 15 วันทำการ แต่ทั้งนี้อาจมีระยะเวลานานขึ้นหากเอกสารไม่ครบและคุณต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม ดังนั้นเราจึงขอแนะนำว่าให้คุณเผื่อเวลาเริ่มทำวีซ่าเดนมาร์กก่อนเดินทางจริงประมาณ 1 เดือนขึ้นไป

ยื่นวีซ่าเดนมาร์กไม่ผ่าน มีสาเหตุมาจากอะไรบ้าง?

การอนุมัติคำขอยื่นวีซ่านั้น เป็นอำนาจอันเด็ดขาดของทางสถานทูตเดนมาร์กเท่านั้น กรณีที่วีซ่าไม่ผ่านทางสถานทูตจะชี้แจงสาเหตุให้คุณทราบผ่านทางอีเมล ซึ่งสาเหตุหลัก ๆ มาจาก

 • ผู้ขอวีซ่าไม่สามารถระบุแหล่งที่มาที่ไปของเส้นทางการเงินได้อย่างชัดเจน หรือเอกสารทางการเงินแต่ละใบมีข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกัน
 • ผู้ขอวีซ่าประกอบอาชีพไม่มั่นคง ไม่มีรายได้แน่นอน ส่งผลให้สถานทูตขาดความเชื่อมั่น
 • ยื่นขอวีซ่าผิดประเภท ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของการเดินทางแท้จริง
 • เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าเดนมาร์กไม่ครบ หรือเอกสารดูไม่น่าเชื่อถือ
 • มีเงินใบบัญชีไม่เพียงพอต่อการเดินทาง หรือมีน้อยเกินไปจนไม่สอดคล้องกับวันพำนักจริง
 • มีประวัติเสียด้านการเงิน หรือเคยมีประวัติโดดวีซ่ามาก่อน
 • ผู้ขอวีซ่าเป็นผู้หญิงเดินทางคนเดียว และไม่เคยมีประวัติการขอวีซ่ามาก่อน

ด้วยเหตุนี้เราจึงขอแนะนำว่าให้คุณยื่นเอกสารขอวีซ่าตามความเป็นจริง ใช้เอกสารเฉพาะเท่าที่จำเป็น อย่าโอนเงินเข้าบัญชีเยอะจนผิดสังเกต

หากขอวีซ่าเดนมาร์กไม่ผ่าน จะทำอย่างไรได้บ้าง?

เมื่อคำขอวีซ่าของคุณถูกปฏิเสธ ทางสถานทูตเดนมาร์กจะระบุสาเหตุที่วีซ่าของคุณไม่ผ่านแจ้งมาให้ทราบในอีเมล ให้คุณอ่านและทำความเข้าใจอย่างละเอียดว่าวีซ่าไม่ผ่านนั้นเป็นเพราะอะไร ให้คุณเตรียมเอกสารชุดใหม่ที่สามารถยืนยันความน่าเชื่อถือได้มากกว่าเดิม แล้วไปสมัครขอวีซ่าใหม่ตั้งแต่ต้น (เสียค่าบริการและค่าธรรมเนียมอีกครั้ง) ส่วนอีกวิธีที่ทำได้ก็คือขอยื่นอุทธรณ์วีซ่าใหม่ เพื่อให้ทางสถานทูตพิจารณาคำขอวีซ่าของคุณอีกครั้งแต่ก็จะใช้เวลานานกว่าการขอวีซ่ารอบใหม่

ทั้งนี้ก่อนการยื่นวีซ่าคุณต้องเตรียมตัวและจัดเตรียมเอกสารให้ดี เพื่อให้การขอวีซ่าเดนมาร์กของคุณง่ายขึ้น และทำให้วีซ่าของคุณผ่านง่ายขึ้นด้วย และอย่าขอยื่นวีซ่าใหม่ด้วยเอกสารชุดเดิม เพราะมีโอกาสสูงที่จะถูกปฏิเสธวีซ่ากลับมาอีกครั้ง

การทำวีซ๋าเดนมาร์กครบถ้วนกระบวนการ 

ทางศูนย์ยื่นวีซ่า VFS Global มีบริการเสริมอะไรบ้าง?

เมื่อเดินทางไปถึงศูนย์ยื่น VFS Global ทางศูนย์จะนำเสนอการบริการต่าง ๆ ซึ่งคุณสามารถจ่ายเพิ่มเพื่อทำให้การยื่นทำวีซ่าเดนมาร์กของคุณง่ายขึ้น ซึ่งจะมีการบริการดังต่อไปนี้

 • ห้องรับรองพิเศษ (พรีเมียมเลานจ์) พื้นที่อำนวยความสะดวกสำหรับการทำวีซ่าแบบส่วนตัว มีเครื่องดื่มพร้อมบริการ และมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือในการยื่น ราคา 2,280 บาท
 • Prime Time บริการให้คุณสามารถนัดวันยื่นเอกสารได้นอกเวลาทำการ ราคา 2,280 บาท
 • บริการถ่ายรูปติดวีซ่า ถ่ายตามมาตรฐานถูกต้องที่สถานทูตเดนมาร์กต้องการ ราคา 270 บาท
 • บริการส่งข้อความ SMS แจ้งผลการยื่นวีซ่าเดนมาร์ก ราคา 80 บาท
 • บริการถ่ายเอกสาร ราคาแผ่นละ 8 บาท
 • บริการช่วยกรอกแบบฟอร์มคำร้องของวีซ่า ราคา 400 บาท
 • บริการจัดส่งเล่มวีซ่าพร้อมหนังสือเดินทางกลับไปให้คุณผ่านไปรษณีย์ หลังจากทราบผลวีซ่า

ขอวีซ่าเดนมาร์กยากไหม?

การขอวีซ่าเดนมาร์กนั้นไม่ยากหากเตรียมเอกสารครบถ้วน และหลักฐานมีความน่าเชื่อถือสามารถระบุที่มาที่ไปของแหล่งเงินได้ และเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในกลุ่มเชงเก้น เดนมาร์กนับว่าขอวีซ่าง่ายกว่าประเทศอื่น ๆ อย่างฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี ด้วยเช่นกัน แนะนำว่าหากคุณมีความประสงค์ของวีซ่าเดนมาร์ก ให้ลองทำตามขั้นตอนที่เราบอกไป คุณก็สามารถทำเรื่องขอวีซ่าได้สบาย ๆ ด้วยตัวคุณเอง

Artralux รับทำวีซ่าประเภทไหน?

Artralux รับทำว่าซ่าประเภท C หรือวีซ่าระยะสั้นเท่านั้น ซึ่งเป็นวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าเยี่ยมเยียน และวีซ่าธุรกิจ 

สำหรับผู้เดินทางที่ต้องการตัวช่วยรับทำวีซ่าเดนมาร์ก Artralux เรามีบริการยื่นวีซ่า พร้อมช่วยคุณยื่นขอวีซ่าเชงเก้น สำหรับเดินทางไปยังประเทศเดนมาร์กตั้งแต่ต้นจนจบ ให้คุณได้วางแพลนเที่ยวอย่างไร้กังวล

สนใจติดต่อ Artralux ที่ 02-047-0083 หรือ ผ่านช่องทางไลน์ Line: @Artralux (มี @ นำหน้า)

📞 | 02-047-0083

💬 | (Line) https://bit.ly/3I9BJ42

แอดไลน์เพื่อวางแผนการท่องเที่ยว

เพิ่มเพื่อน

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ของเรา

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว บันทึกการตั้งค่า