ลงทะเบียนเพื่อรับบริการยื่นวีซ่า

ยื่นวีซ่าฮังการี 2024 ต้องยื่นอย่างไร ใช้เอกสารอะไรบ้าง?

วีซ่าฮังการีคือ
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

บริการครบวงจร

ทีมงานมืออาชีพ

ยินดีให้คำปรึกษา

แปลเอกสาร(ไม่จำกัด)*

บริการรับ-ส่งเอกสาร

ฮังการีเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ผู้คนเริ่มหันมาเที่ยวกันมากขึ้น ซึ่งการเดินทางไปฮังการีคุณมีความจำเป็นที่จะต้องขอวีซ่าฮังการี (Hungary Visa) เสียก่อน ซึ่งบทความนี้เราได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นไกด์ไลน์ให้กับผู้ที่มีความประสงค์ขอวีซ่าฮังการี ว่าการขอวีซ่านั้นมีขั้นตอนอย่างไร? ขอวีซ่ายากไหม? ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง? รวมถึงเคล็ดลับต่าง ๆ ที่คุณจะต้องรู้ก่อนดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศฮังการี

ก่อนที่จะทำทราบวิธีการทำวีซ่าฮังการี Artralux ขอนำเสนอบริการสำหรับผู้ที่ต้องการขอวีซ่ากันก่อน หากคุณมีความประสงค์ที่จะขอวีซ่าแบบสบาย ๆ มีคนคอยให้คำปรึกษาในการทำวีซ่าทุกขั้นตอน แนะนำให้มาใช้บริการทำวีซ่ากับเราเลย เรามีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญในการขอวีซ่ามาคอยแนะนำคุณทุกขั้นตอน รวมถึงการแปลเอกสารต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสที่สถานทูตฮังการีจะอนุมัติคำขอวีซ่าของคุณ Artralux ตัวจริงเรื่องวีซ่า สนใจติดต่อเราได้เลย!

แอดไลน์ สอบถามบริการยื่นวีซ่า

เพิ่มเพื่อน

ไปฮังการีต้องขอวีซ่าหรือไม่?

ขอวีซ่าฮังการี

เนื่องจากทุกวันนี้ประเทศฮังการีไม่ได้มีข้อเสนอฟรีวีซ่าให้กับคนไทย ดังนั้นหากคุณถือสัญชาติไทยและต้องการไปฮังการีคุณจึงต้องขอวีซ่า แต่ทั้งนี้หากใครเคยทำวีซ่าเชงเก้นประเทศอื่นแบบ Multiple ไปแล้ว และยังไม่หมดอายุ คุณสามารถใช้วีซ่าเชงเก้นเดินทางฮังการีได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าใหม่ เรียกได้ว่าวีซ่าฮังการี (Hungary Visa) รับเป็นเอกสารสำคัญที่ผู้เดินทางต้องมีเนื่องจากใบอนุญาตสำคัญที่ใช้สำหรับเดินทางเข้าประเทศฮังการีนั่นเอง โดยวีซ่าของประเทศฮังการีนั้นจะมีหลากหลายประเภทขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้เดินทางด้วย ซึ่งหลัก ๆ แล้วจะแบ่งออกดังนี้

 • วีซ่าฮังการีระยะสั้น (วีซ่าเชงเก้นฮังการี) เป็นวีซ่าประเภท C ผู้ที่ทำวีซ่านี้จะสามารถอยู่ฮังการีได้ไม่เกิน 90 วัน ซึ่งจะแบ่งประเภทย่อยออกตามวัตถุประสงค์ของผู้เดินทางไปอีกได้แก่
  • วีซ่าท่องเที่ยวฮังการี เป็นหนึ่งในวีซ่าที่ได้รับความนิยมมากที่สุด สำหรับผู้ที่ต้องการท่องเที่ยวประเทศฮังการี
  • วีซ่าเยี่ยมเยียน เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางมาเยี่ยมคนรู้จักหรือสมาชิกในครอบครัวซึ่งอาศัยอยู่ภายในฮังการี
  • วีซ่าธุรกิจ เป็นวีซ่าสำหรับเดินทางไปทำธุรกิจ ประชุม สัมมนา กับทางบริษัทคู่ค้าที่อยู่ในประเทศฮังการี
 • วีซ่าฮังการีระยะยาว เป็นวีซ่าสำหรับการพำนักอยู่ที่ฮังการีเกิน 90 วัน เช่น การขอวีซ่าไปทำงาน การขอวีซ่านักเรียน การขอวีซ่าสำหรับพักอาศัยถาวรอยู่กับเครือญาติในฮังการี เป็นต้น

สำหรับการทำวีซ่าฮังการี คุณต้องเลือกทำวีซ่าให้ตรงตามประเภทของการเดินทาง เนื่องจากจะได้จัดเตรียมเอกสารได้อย่างถูกต้อง หากคุณยื่นวีซ่าไม่ตรงกับวัตถุประสงค์การเดินทางก็มีโอกาสสูงที่สถานทูตฮังการีจะปฏิเสธคำร้องขอวีซ่าของคุณ

ทำไมวีซ่าฮังการีถึงสำคัญ

ขอวีซ่าฮังการีใช้เอกสารอะไรบ้าง?

เอกสารขอวีซ่า นับเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากทางสถานทูตฮังการีจะพิจารณาเอกสารของคุณเป็นหลัก หากเอกสารครบถ้วนและมีความน่าเชื่อถือทางสถานทูตก็จะอนุมัติคำขอวีซ่าได้อย่างง่ายดาย เรียกได้ว่าวีซ่าจะผ่านหรือไม่ผ่านนั้นจะขึ้นกับเอกสารของคุณแทบทั้งหมด สำหรับเอกสารขอวีซ่าที่คุณจะต้องเตรียมมีดังต่อไปนี้

 • แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าฮังการี (Hungary Visa Application Form) ซึ่งได้จากการดาวน์โหลดและกรอกแบบฟอร์ม
 • หนังสือเดินทาง (Passport) ตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด หนังสือเดินทางต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลืออายุมากกว่า 3 เดือนก่อนหมดอายุ และหน้าว่างอย่างน้อยจำนวน 2 หน้า หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่าให้นำมาด้วย
 • สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี), สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี), สำเนาใบหย่าร้าง (ถ้ามี)
 • รูปถ่าย 1 ใบ ประกอบการร้องขอวีซ่าฮังการี ถ่ายสี ใบหน้าตรง พื้นหลังสีขาว ขนาดกว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. ถ่ายหน้าตรงเห็นหน้าชัดเจน ไม่สวมเครื่องแว่นดำ หรือหมวกบดบังใบหน้า
 • เอกสารทางการเงิน ได้แก่ แสดงรายการเดินบัญชีธนาคาร (Bank Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน ของบัญชีออมทรัพย์ หรือหนังสือรับรองจากธนาคาร กรณีที่มีสปอนเซอร์ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ให้ใช้หลักฐานทางการเงินของสปอนเซอร์แทน
 • หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
 • หลักฐานการจองโรงแรมที่พัก ตามจำนวนวันที่เดินทาง
 • สำเนากรมธรรม์การซื้อประกันเดินทางต่างประเทศ โดยจะต้องมีความคุ้มครองมากกว่า 30,000 ยูโรขึ้นไป
 • ใบรับรองการทำงาน ที่ออกโดยบริษัทที่ทำอยู่ โดยระบุตำแหน่ง หน้าที่ เงินเดือน และจำนวนวันลาพักร้อน ในกรณีที่คุณประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวให้ใช้ใบจดทะเบียนการค้า ในกรณีที่ยังศึกษาอยู่ให้ใช้ใบรับรองการศึกษา
 • จดหมายแนะนำตัว โดยเขียนระบุว่าเราเป็นใคร ประกอบอาชีพอะไรอยู่ วัตถุประสงค์ของการเดินทางไปฮังการี
 • สำหรับผู้ที่ขอวีซ่าฮังการีท่องเที่ยว ใช้แนบแผนการเดินทาง (Itinerary) ไปด้วย โดยระบุเส้นทางเดินทางพอสังเขป พักที่ไหน เที่ยวอะไรบ้าง วิธีการเดินทางเที่ยว ระยะเวลาในการเดินทางตั้งแต่วันแรกถึงวันสุดท้าย
 • สำหรับผู้ที่ยื่นทำวีซ่าฮังการีเยี่ยมเยียน ให้จดหมายเชิญจากผู้ที่พักอาศัยในฮังการี และหลักฐานแสดงความสัมผัสระหว่างผู้เชิญและผู้ขอวีซ่า เช่น รูปถ่ายคู่ หลักฐานการแชทคุย เป็นต้น
 • สำหรับผู้ที่ขอวีซ่าธุรกิจ ให้ใช้หลักฐานการปฏิบัติงานนอกสถานที่ที่ออกโดยบริษัท หรือหนังสือเชิญประชุมจากบริษัทคู่ค้าที่อยู่ฮังการี หรือจดหมายเชิญเข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้า/งานอีเว้นท์
 • สำหรับผู้ที่ขอวีซ่านักเรียน ให้ใช้ใบตอบรับการเข้าเรียนจากสถานศึกษาในฮังการี ใบลงทะเบียนวิชาเรียน และใบเกรดจากสถาบันที่อยู่ในไทย

หมายเหตุ – เอกสารทุกแผ่นจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ

สำหรับเอกสารขอวีซ่าทั้งหมดนี้ ให้คุณเตรียมตัวมาให้ครบก่อนที่จะทำเรื่องยื่นขอวีซ่า หากเอกสารตกหล่นอาจทำให้การขอวีซ่าล่าช้าได้ นอกจากนี้คุณควรใช้หลักฐานตามความเป็นจริง อย่าสร้างหลักฐานต่าง ๆ ขึ้นมาเอง เพราะหากสถานทูตฮังการีตรวจเช็กแล้วพบว่าหลักฐานเอกสารที่แนบมาไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง การยื่นวีซ่าฮังการีของคุณก็จะถูกปฏิเสธ

แอดไลน์ สอบถามบริการยื่นวีซ่า

เพิ่มเพื่อน

ขั้นตอนการขอวีซ่าฮังการี

วีซ่าฮังการี

สำหรับท่านใดที่กำลังสงสัยว่าการยื่นวีซ่าฮังการีนั้นต้องทำอย่างไร? ทาง Artralux ได้รวบรวมข้อมูลการทำวีซ่าฮังการีมาให้คุณแล้วดังต่อไปนี้

 1. เลือกวีซ่าที่คุณจะทำตามวัตถุประสงค์ของการเดินทางที่แท้จริง เช่น หากเดินทางไปเที่ยวก็ให้ทำวีซ่าท่องเที่ยวฮังการี เป็นต้น
 2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าฮังการีที่นี่ แล้วดำเนินการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน หลังจากกรอกข้อมูลแล้ว ให้พิมพ์ใบคำร้องออกมาเพื่อนำมาใช้ร่วมกับเอกสารอื่น ๆ ในวันยื่นขอวีซ่า
 3. สร้างบัญชีกับ TLS Contact พร้อมยืนยันตัวตนผ่านอีเมลของคุณ คุณสามารถสร้างบัญชี TLS Contact ได้ที่ลิงก์นี้
 4. จองคิวนัดหมายยื่นวีซ่าฮังการี โดยให้คุณดำเนินการ Login เข้าสู่ระบบ ดำเนินการกรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อทำการขอวีซ่า หลังจากกรอกข้อมูลแล้วระบบจะขึ้นวันว่างให้คุณทำการนัดหมายออนไลน์ยื่นวีซ่า หลังจากจองคิวเรียบร้อยแล้ว ให้พิมพ์ใบนัดออกมาใช้เป็นหลักฐานในวันยื่นเอกสารด้วย
 5. เดินทางมายื่นเอกสารขอวีซ่าที่ศูนย์ยื่น TLS Contact (สาทรซิตี้ทาวเวอร์) ตามวันและเวลาที่นัดไว้ หลังจากที่เจ้าที่ตรวจสอบเอกสารแล้วเจ้าหน้าที่จะเก็บข้อมูลลายนิ้วมือและสแกนใบหน้า
 6. จ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่าฮังการี รวมถึงจ่ายค่าบริการให้กับศูนย์รับยื่น เมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว ทางเจ้าหน้าที่ TLS จะส่งคำร้องของคุณไปให้สถานทูตฮังการีพิจารณา
 7. รับเล่มหนังสือเดินทางคืน หลังจากสถานทูตพิจารณาคำขอวีซ่าเรียบร้อยแล้ว หนังสือเดินทางของคุณจะถูกส่งกลับมายังศูนย์ยื่น TLS Contact คุณจะได้รับแจ้งเตือนผ่าน SMS ให้มารับหนังสือเดินทางคืน หรือคุณสามารถซื่อบริการเสริมให้ทาง TLS Contact ส่งหนังสือเดินทางคืนผ่านทางไปรษณีย์ก็ได้เช่นกัน

หากขอวีซ่าฮังการีไม่ผ่านต้องทำอย่างไร?

กรณีที่สถานทูตฮังการีไม่อนุมัติคำขอวีซ่านั้นอาจเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุ เช่น หลักฐานทางการเงินไม่น่าเชื่อถือ เอกสารไม่ครบ เลือกทำวีซ่าไม่ตรงวัตถุประสงค์ อาชีพการงานของผู้ขอวีซ่าไม่มั่นคง ทางผู้ขอวีซ่าไม่มีหลักฐานพันธะใด ๆ อยู่ที่ประเทศไทย ผู้ขอวีซ่าเป็นผู้หญิงและเดินทางคนเดียว เงินในบัญชีมีไม่เพียงพอ เป็นต้น ให้คุณอ่านรายละเอียดที่สถานทูตชี้แจงมาว่าวีซ่าของคุณไม่ผ่านนั้นมีสาเหตุมาจากอะไร จากนั้นคุณจะมีอยู่สองทางเลือกคือ

 1. เลือกขอวีซ่าใหม่ โดยแนบหลักฐานชุดใหม่เสริมเข้าไป เพื่อเป็นการลดความบกพร่องของการขอวีซ่ารอบแรกให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งกระบวนการนี้คุณจะต้องทำเรื่องขอวีซ่าใหม่ตั้งแต่ต้น จนถึงการจ่ายค่าธรรมเนียม/ค่าบริการขอยื่นวีซ่าฮังการีอีกครั้ง
 2. เลือกที่จะขออุทธรณ์วีซ่า เพื่อให้ทางสถานทูตฮังการีพิจารณาคำขอวีซ่าของคุณใหม่อีกครั้ง การอุทธรณ์วีซ่านั้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม แต่การอุทธรณ์จะใช้เวลานานกว่าการขอยื่นวีซ่าใหม่

ทั้งนี้อำนาจในการพิจารณาอนุมัติวีซ่า จะเป็นอำนาจเด็ดขาดของทางสถานทูตแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น ทางศูนย์ยื่น TLS Contact และเอเจนซี่ยื่นวีซ่า ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการอนุมัติวีซ่าของคุณ

รวมคำถามและข้อสงสัยที่พบบ่อยเกี่ยวกับการทำวีซ่าฮังการี

วีซ่าฮังการี

หลังจากที่ทุกท่านได้ทราบเกี่ยวกับขั้นตอนการขอวีซ่าฮังการีไปแล้ว เราขอเสริมข้อมูลให้แน่นขึ้นด้วยการยกตัวอย่างคำถามและข้อสงสัยที่พบบ่อยเกี่ยวกับการขอวีซ่า รวมถึงเคล็ดลับต่าง ๆ ที่จะช่วยให้คุณทำวีซ่าประเทศฮังการีง่ายขึ้น ซึ่งคุณสามารถตรวจเช็กข้อมูลตามนี้ได้เลย

ที่ตั้งของศูนย์ TLS Contact สำหรับการยื่นวีซ่าฮังการีนั้นอยู่ที่ไหน?

ผู้ที่ทำเรื่องขอวีซ่าจะต้องเดินทางมายื่นเอกสารที่ TLS Contact โดยจะตั้งอยู่ที่ อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้นที่ 12 ถนนสาทรใต้ 175 แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพ 10120 โดยทางศูนย์จะเปิดทำการในวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00 – 16.30 น. เบอร์โทรศัพท์ 02-838-6622

ขอวีซ่าฮังการีกี่วันได้?

สำหรับการขอวีซ่าประเทศฮังการีนั้น ทางสถานทูตฮังการีจะใช้เวลาพิจารณาคำขอวีซ่าประมาณ 15 วันทำการ และอาจนานกว่านั้นหากเอกสารไม่ครบและต้องยื่นเพิ่มเติม ดังนั้นเราจึงขอแนะนำให้ผู้ทำวีซ่าควรเริ่มต้นนัดหมายและจองคิวทำวีซ่าก่อนวันเดินทางประมาณ 2 – 3 เดือน เพื่อเผื่อเวลาในการทำวีซ่าให้เสร็จสิ้นก่อนวันเดินทาง

ทำเรื่องขอวีซ่าฮังการี มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่?

สำหรับการขอวีซ่าประเทศฮังการีนั้น คุณจะต้องเสียค่าใช้จ่ายอยู่สองอย่างคือ

 1. ค่าธรรมเนียมวีซ่าฮังการี โดยผู้ใหญ่จะเสียค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 80 ยูโร (ประมาณ 3,000 บาท) เด็กอายุ 6 – 12 ปี เสียค่าธรรมเนียมที่ 40 ยูโร (ประมาณ 1,500 บาท) ส่วนเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 ปี ไม่เสียค่าธรรมเนียมขอวีซ่า
 2. ค่าบริการทำวีซ่าฮังการี โดยผู้ขอวีซ่าทุกท่านทุกวัยจะเสียค่าบริการให้ TLS Contact ในราคาเท่ากันคือ ท่านละ 610 บาท

ขอวีซ่าฮังการี ควรมีเงินในบัญชีเท่าไหร่?

จำนวนเงินในบัญชีนั้นเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งในการขอวีซ่า เพราะทางสถานทูตฮังการีจะพิจารณาความน่าเชื่อถือของเราจากเอกสารทางการเงิน ซึ่งจำนวนเงินจะต้องมีความสมเหตุสมผลสอดคล้องกับจำนวนวันเดินทาง ยิ่งเดินทางหลายวันเงินก็ต้องเยอะครอบคลุมมากขึ้นตามไปด้วย สำหรับจำนวนเงินในบัญชีที่แนะนำนั้น หากคุณเดินทางไปฮังการีไม่เกิน 7 วัน แนะนำว่าควรมีเงินในบัญชีประมาณ 120,000 บาท ส่วนการเดินทาง 7-14 วัน ควรมีเงินในบัญชีประมาณ 200,000 บาท สำหรับการเดินทาง 14 – 30 วัน ควรมีเงินในบัญชีประมาณ 300,000 บาท ทั้งนี้จำนวนเงินที่พกไปจะไม่ได้ใช้แค่เพียงแค่ค่ากิน ค่าเดินทาง หรือค่าพักอาศัยเท่านั้น แต่จะต้องคำนวณเรื่องค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดฝันอื่น ๆ เข้าไปด้วยนั่นเอง

วีซ่าฮังการี

มีเงินในบัญชีเยอะ แต่ทำไมขอวีซ่าฮังการีไม่ผ่าน?

มีบางกรณีที่คำขอวีซ่าไม่ได้รับการอนุมัติจากทางสถานทูตฮังการี แม้ว่าจะมีเงินในบัญชีจำนวนมากก็ตาม ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเส้นทางการเงินของผู้ขอวีซ่านั้นมีความคลุมเครือ หรือเอกสารทางการเงินในแต่ละแผ่นไม่สอดคล้องกัน ผู้ขอวีซ่าแสดงหลักฐานทางการเงินไม่ครบ รวมถึงปัจจัยต่าง ๆ อย่างอาชีพของผู้ยื่นวีซ่าฮังการีอาจมีรายได้ไม่สอดคล้องกับเงินในบัญชี เป็นต้น เมื่อเส้นทางการเงินไม่สามารถระบุแหล่งที่มาได้อย่างชัดเจน ทางสถานทูตก็ไม่เชื่อมั่นในตัวผู้ขอวีซ่า จึงเป็นสาเหตุทำให้คำขอวีซ่าถูกปัดตกนั่นเอง

อีกกรณีที่มักพบบ่อยก็คือรายการเดินบัญชีของผู้ขอวีซ่านั้นดูไม่เป็นธรรมชาติ เนื่องจากมีการโอนเงินก้อนจำนวนมากเข้าบัญชีก้อนเดียวก่อนทำเรื่องขอวีซ่า และไม่มีความเคลื่อนไหวของเงินเข้าออกใด ๆ เลยนอกจากเงินก้อนใหญ่ที่โอนเข้ามา สำหรับกรณีนี้ทางสถานทูตจะเล็งเห็นว่าคุณมีเจตนาโอนเงินก้อนเข้ามาเพื่อจงใจขอวีซ่า

เมื่อคุณทำเรื่องวีซ่า ให้จำว่าจำนวนเงินในบัญชีนั้นมีความสำคัญก็จริง แต่ความโปร่งใสของเส้นทางการเงินนั้นย่อมสำคัญยิ่งกว่า ดังนั้นเราแนะนำว่าหากคุณต้องขอวีซ่าฮังการีหรือวีซ่าประเทศอื่น ๆ ควรจะแสดงหลักฐานทางการเงินอย่างถูกต้องตรงไปตรงมา รวมถึงพยายามแต่งยอดบัญชีให้มีความสวยงามอย่างเป็นธรรมชาติที่สุด

ขอวีซ่าฮังการียากไหม?

การทำวีซ่าฮังการีนั้นไม่ยาก หากคุณเตรียมเอกสารมาอย่างครบถ้วนและน่าเชื่อถือ พร้อมกับยื่นทำวีซ่าตรงตามวัตถุประสงค์ของการเดินทาง เมื่อคุณมีประวัติทางการงานและการเงินดี การยื่นวีซ่าฮังการีก็ง่ายเหมือนดีดนิ้ว และเมื่อคุณขอวีซ่าประเทศฮังการีผ่านแล้ว ก็จะส่งผลให้การขอวีซ่าครั้งต่อไปง่ายขึ้น ทั้งในทั้งประเทศกลุ่มเชงเก้นไปจนถึงประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก

แม้ว่าการขอวีซ่าฮังการีจะไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแค่ศึกษาให้ดีคุณก็สามารถขอวีซ่าได้ด้วยตัวเอง แต่สำหรับใครที่ยังคงมองว่าการขอวีซ่านั้นเป็นเรื่องยุ่งยาก เพราะต้องเตรียมเอกสารมากมาย รวมถึงต้องแปลเอกสาร กรอกใบสมัคร และเดินทางไปยื่นคำร้อง ทาง Artralux ขอนำเสนอบริการยื่นวีซ่าในการช่วยเหลือคุณ ซึ่งบริการของเราจะครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษาการขอวีซ่าอย่างถูกต้อง ช่วยคุณรวบรวมเอกสารขอวีซ่า จองคิวนัดหมายกับตัวแทนศูนย์ยื่นวีซ่า แปลเอกสารทั้งหมดของคุณเป็นภาษาอังกฤษ ไปจนถึงเดินทางไปที่ศูนย์ยื่นวีซ่ากับคุณ

สนใจติดต่อ Artralux ที่ 02-047-0083 หรือ ผ่านช่องทางไลน์ Line: @Artralux (มี @ นำหน้า)

📞 | 02-047-0083

💬 | (Line) https://bit.ly/3I9BJ42

แอดไลน์ สอบถามบริการยื่นวีซ่า

เพิ่มเพื่อน

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้ของเรา

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว บันทึกการตั้งค่า